งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับค่าแรง 300 บาทมี ผลกระทบ เศรษฐกิจประเทศไทย จริง ? การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหพันธ์แรงงานยานยนตร์แห่งประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับค่าแรง 300 บาทมี ผลกระทบ เศรษฐกิจประเทศไทย จริง ? การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหพันธ์แรงงานยานยนตร์แห่งประเทศ ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับค่าแรง 300 บาทมี ผลกระทบ เศรษฐกิจประเทศไทย จริง ? การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหพันธ์แรงงานยานยนตร์แห่งประเทศ ไทย

2 ตามนิยามขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นระดับค่าจ้างที่ช่วยปกป้องแรงงาน ระดับล่างจากความยากจน (Poverty Safety Net) และ สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน กล่าวคือช่วยให้แรงงานได้รับประโยชน์ของการพัฒนา และการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับกลุ่มเศรษฐกิจ อื่น (Fair Wage) อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

3 สถานการณ์ความยากจนและความ เหลื่อมล้ำในประเทศไทย ประเทศไทยมีคนจนและคนเกือบจนประมาณ 10 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15.4 ของ ประชากรทั้งหมด สังคมไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำรุนแรงมากขึ้น ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ตกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรวย ที่สุด 10% เป็นเจ้าของรายได้ถึงร้อยละ 38.4 กลุ่มที่จนที่สุดร้อยละ 10 เป็นเจ้าของรายได้ เพียงร้อยละ 1.69 ( รายได้ของของกลุ่มคนที่ รวยที่สุด 10 % แรกกับกลุ่มคนจนที่สุด 10% ล่างสุด แตกต่างกันถึง 22.79 เท่า

4 ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญหลาย ด้าน ดังนี้ โครงสร้างเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่ม เจ้าของทุนมากกว่าเจ้าของแรงงาน และธุรกิจ ขนาดกลางมีการพัฒนาช้า การกระจายการบริการพื้นฐานของรัฐมีความ เหลื่อมล้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โครงสร้างภาษียังไม่เป็นธรรมจึงไม่ช่วย สนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา ปัญหาระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน

5 การกำหนดค่า จ้างขั้นต่ำ คณะกรรมการจาก 3 ฝ่าย (Tripartite institutions) กำหนดผ่าน Collective agreement ระหว่างกลุ่มนายจ้างกับกลุ่มลูกจ้าง กำหนดโดยรัฐบาล กำหนดโดยกลไกตลาด

6 ความเหมาะสมของอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ (1) ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามอัตภาพ ประกอบด้วยรายจ่ายที่จำเป็นต่างๆได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่า สาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาลและยาที่ นอกเหนือจากประกันสังคม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ายานพาหนะ (2) ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามคุณภาพ คือขนาดของค่าใช้จ่ายตามอัตภาพรวมกับ ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย เงินทำบุญ ทอดกฐินและผ้าป่าและค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิง และพักผ่อน (3) ความเหมาะสมตามผลิตภาพของแรงงาน (Marginal Productivity of Labour) ซึ่งวัดจาก Real GDP ต่อจำนวนการจ้างงาน

7

8 ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำเฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ต่ำกว่าระดับที่สอดคล้องกับ การใช้จ่ายตามคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2551- 2553 ช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ยังน้อยกว่าความ ต้องการใช้จ่ายตามอัตภาพ

9

10 แม้เมื่อคิดรวมถึงสวัสดิการต่างๆ เงินโบนัส และค่าล่วงเวลา ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ ตัวเงิน ก็ยัง พบว่าค่าต่างตอบแทนจากการทำงาน (Compensation of employees) ของแรงงานระดับล่างยังต่ำ กว่าอัตรา ค่าจ้างตามคุณภาพในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ เป็น เช่นนี้ก็เพราะจำนวนวันหรือชั่วโมงการ ทำงาน ค่าจ้าง ล่วงเวลา และเงินโบนัส ล้วนมีความสัมพันธ์ และ อ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจจะเห็นว่าในช่วง เศรษฐกิจ ไม่ดีตลาดแรงงานจะปรับตัวโดยการลด จำนวนชั่วโมง การทำงานและการเลิกจ้าง ซึ่งจะกระทบ โดยตรงต่อค่า ต่างตอบแทนของแรงงาน

11

12

13 หากพิจารณาในด้านความเป็น ธรรมทาง เศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบอัตรา การเติบโตของค่าจ้างขั้น ต่ำกับอัตราการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ พบว่าอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยในปี 2542-2553 ขยายตัวเพียง ร้อยละ 1.8 ต่อปี ขณะที่ Nominal GDP เติบโตโดย เฉลี่ยถึงร้อยละ 6.8 ต่อปี และ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 2.3 นอกจากนี้อัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำยัง ต่ำกว่าผลิตภาพของแรงงานมา โดยตลอด

14 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากการขึ้นค่าจ้าง ขั้นต่ำ 300 บาท / วัน การเลิกจ้างของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด กลางและขนาดเล็ก ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย ลดลง เกิดการย้ายฐานการลงทุน อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น

15 ทางออก ตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนแฝงในการประกอบธุรกิจด้านอื่นๆ การปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ แต่การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นการเกื้อกูล ให้แรงงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะเงิน เฟ้อสูง


ดาวน์โหลด ppt ปรับค่าแรง 300 บาทมี ผลกระทบ เศรษฐกิจประเทศไทย จริง ? การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหพันธ์แรงงานยานยนตร์แห่งประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google