งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555
การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555

2 การออกแบบการบริหารงบค่าเสื่อม ใช้หลักการเดียวกับปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555 ใช้หลักการเดียวกับปีงบประมาณ 2554

3 แนวคิด /หลักการและเหตุผล
งบค่าเสื่อม เป็นงบประมาณที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน

4 ความหมายของงบค่าเสื่อม
เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา โดยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อการทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันฯ

5 เกณฑ์การจัดสรร

6 การบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555
95% 5% หน่วย บริการ ที่ประสบ ภัยน้ำท่วม (A) ภาครัฐ (B) ภาคเอกชน (A0)ลงทุนด้านกำลังคน 1% (A1) ภาครัฐสังกัด สป.สธ. (A2) ตติยภูมิเขต (508 ลบ.) (A3) ภาครัฐนอก สังกัด สป.สธ. หน่วย บริการ (A1.1) ส่วนกลาง(กสธ.) 10% ตติยภูมิเขต (8บ./ปชก.) หมายเหตุ สำหรับเขตที่อยู่ในโครงการนำร่องเขตสุขภาพ ในส่วนภูมิภาค สามารถกำหนด แนวทางการบริหารงบประมาณภายในเขตได้ (งบในส่วน A1.2 + A1.3 +A1.4) แต่อย่างน้อยต้องได้ข้อมูล และเงื่อนไขตามที่คณะอนุกรรมการงบลงทุนฯ กำหนด โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. งบตติยภูมิ (A2.1)เฉพาะเขต 9 และ ตัดจากงบของเอกชนมารวมด้วย หน่วย บริการ (A1.2) เขต 30% Central Pool (A1.3) จังหวัด 20% (A1.4) หน่วยบริการ 40% หน่วยบริการ

7 หน่วยบริการที่สามารถรับงบค่าเสื่อม
หน่วยบริการในระบบ UC ทุกสังกัด บริการ OP PP IP บริการ IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP IP การให้บริการ OP PP การให้บริการ IP ยกเว้น หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค บริการ OP PP

8 วงเงินของค่าเสื่อมจากการบริการ IP
หลักการคำนวณเงิน สัดส่วนการแบ่ง ข้อมูลที่ใช้ วงเงินของค่าเสื่อมจากการบริการ OP+PP ประชากร ณ 31ตค.54 วงเงินของค่าเสื่อมจากการบริการ IP Sum adj. RW 10 เดือน ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สปสธ. นำวงเงินรวมมาคำนวณจัดสรรให้หน่วยบริการอีกครั้งตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง

9 การจัดสรรเงิน ไม่มีการจัดสรรงบค่าเสื่อมให้กับหน่วยบริการ
ที่เข้าใหม่ระหว่างปี กรณีที่มีหน่วยบริการลาออก และมีการโอนถ่าย ประชากรกลางปีงบประมาณ ให้สำนักงานฯเขต พิจารณาโอนงบค่าเสื่อมให้กับหน่วยบริการที่รับ ดูแลประชากรจริงตามสัดส่วนที่ให้บริการ

10 การเรียกคืนงบค่าเสื่อม (งบลงทุน)
ปี 49-50 ปี 51-55 เนื่องจากมีการจัดสรรงบลงทุนทดแทนทั่วไป จำนวน 70 % และงบปฐมภูมิ, งบตติยภูมิ อีก 30% ให้กับหน่วยบริการ ดังนั้น การลาออกจากโครงการทุกครั้ง จะมีการคิดค่าเสื่อมในส่วน 30% ของ งบปฐมภูมิ, งบตติยภูมิ ด้วย จะไม่มีการเรียกคืนงบค่าเสื่อม(งบลงทุน)หากอยู่ครบปีงบประมาณ เนื่องจากมีการแยกชัดเจนกับงบที่มีการพัฒนา การเรียกคืนงบลงทุนจะเกิดขึ้นกรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถให้บริการสาธารณสุขจนครบปีงบประมาณของสัญญาการให้บริการสาธารณสุข

11 การกำกับติดตาม การโอนเงินให้หน่วยบริการได้ครบถ้วนทัน ตามกำหนด
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรม รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google