งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555

2 การออกแบบการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555 ใช้หลักการเดียวกับปีงบประมาณ 2554 2

3 งบค่าเสื่อม เป็นงบประมาณที่จัดขึ้นเพื่อ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และ เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพ ประชาชน เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพได้ อย่างเท่าเทียมกัน 3 แนวคิด /หลักการและเหตุผล

4 4 ความหมายของงบค่าเสื่อม เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา โดยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อการทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ดังเดิม จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันฯ

5 5

6 6 (A3) ภาครัฐนอก สังกัด สป.สธ. (B) ภาคเอกชน (A1.3) จังหวัด 20% (A1.4) หน่วยบริการ 40% หน่วย บริการ หน่วย บริการ หน่วยบริการ (A0)ลงทุนด้านกำลังคน 1% (A) ภาครัฐ ตติยภูมิเขต (8บ./ปชก.) (A2) ตติยภูมิเขต (508 ลบ.) 95% หน่วย บริการ ที่ประสบ ภัยน้ำท่วม 5% หมายเหตุ 1.สำหรับเขตที่อยู่ในโครงการนำร่องเขต สุขภาพ ในส่วนภูมิภาค สามารถกำหนด แนวทางการบริหารงบประมาณภายในเขต ได้ (งบในส่วน A1.2 + A1.3 +A1.4) แต่อย่างน้อยต้องได้ข้อมูล และเงื่อนไข ตามที่คณะอนุกรรมการงบลงทุนฯ กำหนด โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบ จาก อปสข. 2.งบตติยภูมิ (A2.1)เฉพาะเขต 9 และ13 ตัดจากงบของเอกชนมารวมด้วย (A1.1) ส่วนกลาง (กสธ.) 10% (A1.2) เขต 30% Central Pool การบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555 (A1) ภาครัฐสังกัด สป.สธ.

7 7 หน่วยบริการในระบบ UC ทุกสังกัด บริการ OP PP IP บริการ IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ IP ยกเว้น หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค บริการ OP PP หน่วยบริการที่สามารถรับงบ ค่าเสื่อม

8 8 สัดส่วนการแบ่งข้อมูลที่ใช้ วงเงินของค่าเสื่อมจากการ บริการ OP+PP ประชากร ณ 31ตค.54 วงเงินของค่าเสื่อมจากการ บริการ IP Sum adj. RW 10 เดือน ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สปสธ. นำวงเงินรวมมาคำนวณ จัดสรรให้หน่วยบริการอีกครั้งตามจำนวนประชากรที่ ลงทะเบียนกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง หลักการคำนวณเงิน

9 9  ไม่มีการจัดสรรงบค่าเสื่อมให้กับหน่วยบริการ ที่เข้าใหม่ระหว่างปี  กรณีที่มีหน่วยบริการลาออก และมีการโอนถ่าย ประชากรกลางปีงบประมาณ ให้สำนักงานฯเขต พิจารณาโอนงบค่าเสื่อมให้กับหน่วยบริการที่รับ ดูแลประชากรจริงตามสัดส่วนที่ให้บริการ การจัดสรรเงิน

10 เนื่องจากมีการจัดสรรงบ ลงทุนทดแทนทั่วไป จำนวน 70 % และงบปฐมภูมิ, งบตติยภูมิ อีก 30% ให้กับ หน่วยบริการ ดังนั้น การลาออกจาก โครงการทุกครั้ง จะมีการคิด ค่าเสื่อมในส่วน 30% ของ งบปฐมภูมิ, งบตติยภูมิ ด้วย จะไม่มีการเรียกคืนงบค่าเสื่อม ( งบลงทุน ) หากอยู่ครบ ปีงบประมาณ เนื่องจากมีการ แยกชัดเจนกับงบที่มีการ พัฒนา การเรียกคืนงบลงทุนจะเกิดขึ้น กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถ ให้บริการสาธารณสุขจนครบ ปีงบประมาณของสัญญาการ ให้บริการสาธารณสุข 10 ปี 49-50 ปี 51-55 การเรียกคืนงบค่าเสื่อม (งบลงทุน)

11  การโอนเงินให้หน่วยบริการได้ครบถ้วนทัน ตามกำหนด  การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรม รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 11 การกำกับติดตาม


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารงบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google