งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
อาจารย์ธเนศ บริสุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง

2 เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโลก เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ อุปกรณ์ในแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป นำเสนอ การจัดเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม

3 ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
มนุษย์สามารถรับรู้และเข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งสามารถอธิบายและวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความสัมพันธ์ที่เกิดจากปรากฏการณ์ต่างๆได้ ทำให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ตามความแตกต่างของวัตถุประสงค์

4 แผนที่ ??? เครื่องมือการสื่อสารข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและการกระจายของลักษณะทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยนำองค์ประกอบของลักษณะต่างๆมาแสดงบนพื้นราบด้วยการย่อส่วนให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการ และใช้สี เส้น เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ทิศทาง และมาตรส่วนที่กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก

5 การจำแนกตามลักษณะรายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่
แผนที่ลายเส้น Line maps เป็นแผนที่ที่แสดงรายละเอียดในพื้นที่ด้วยเส้น เช่นเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นใดๆ ที่ประกอบเป็นรูปแบบต่าง แผนที่รูปถ่าย Photo maps แผนที่ที่ทำจากรูปถ่ายทางอากาศของภาพภูมิประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน แผนที่แบบผสม Annotated maps แผนที่ที่มีรายละเอียดผสมระหว่างแผนที่ลายเส้นกับแผนที่ รูปถ่าย

6 แผนที่ลายเส้น Line maps

7 แผนที่รูปถ่าย Photo maps

8 แผนที่แบบผสม Annotated maps

9 2.การจำแนกตามลักษณะการใช้งาน
2.1 แผนที่ทั่วไป General maps ทรวดทรง, ลักษณะ เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดที่ปรากฏบนผิวโลกเฉพาะสัณฐานทางราบเท่านั้น แผนที่แบบราบ Planimetric maps เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดทั้งทางแนวรายและแนวนิ่ง หรืออาจแสดงให้เป็น 3มิติ แผนที่ภูมิประเทศ Topographic maps

10 แผนที่แบบราบ Planimetric maps แผนที่ภูมิประเทศ Topographic maps

11 2.2 แผนที่พิเศษหรือแผนที่เฉพาะเรื่อง Special maps or Thematic maps
สร้างขึ้นบนแผนที่พื้นฐาน เพื่อใช้ในกิจการเฉพาะอย่าง

12 3. การจำแนกตามมาตรฐานของสมาคมการทำแผนที่ระหว่างประเทศ (ICA)
สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic maps) แผนที่พิเศษหรือแผนที่เฉพาะเรื่อง (Special maps or Thematic maps) แผนภูมิและแผนที่เส้นทาง (Charts and road maps) เป็นแผนที่รวมผังเมือง และแผนที่ภูมิศาสตร์ แผนที่ธรณี , แผนที่พืชพรรณธรรมชาติ , แผนที่การใช้ที่ดิน แผนที่เส้นทางเดินเรือ แผนที่เส้นทางการบิน

13 FONTSIZE    แผนที่ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี >> ข้อมูลบริการ >> แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด

14

15

16 การอ่านและการแปลความหมายแผนที่
ดูรู้เรื่อง เช่น การอ่าน / การแปล ของแผนที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่อยู่ในแผนที่ เพื่อให้ประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

17 องค์ประกอบของแผนที่ มีอยู่ 3 ส่วนสำคัญ
หมายถึง สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนแผ่นแผนที่ ซึ่งผู้ผลิตแผนที่จัดแสดงไว้เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้แผนที่ได้ทราบ แผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเรียกว่า “ระวาง” Sheet องค์ประกอบของแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ มีอยู่ 3 ส่วนสำคัญ 3 องค์ประกอบภายในขอบระวาง 1 เส้นขอบระวาง 2 องค์ประกอบภายนอกขอบระวาง

18

19 แหล่งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ภูมิศาสตร์)
แหล่งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ภูมิศาสตร์) เว็บไซต์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์

20


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google