งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือและเทคโนโลยี ทางภูมิศาสตร์ อาจารย์ธเนศ บริสุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือและเทคโนโลยี ทางภูมิศาสตร์ อาจารย์ธเนศ บริสุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือและเทคโนโลยี ทางภูมิศาสตร์ อาจารย์ธเนศ บริสุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง

2 การเรียนรู้ข้อมูล เกี่ยวกับโลก เครื่องมือและ เทคโนโลยีทาง ภูมิศาสตร์ อุปกรณ์ในแต่ละ ชนิดมีความ แตกต่างกัน ออกไป การ จัดเก็บ รวบรว ม วิเคราะ ห์ นำเส นอ

3 ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ มนุษย์สามารถรับรู้และเข้าใจถึง ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ เกิดขึ้นจากการกระทำ ของมนุษย์ รวมทั้งสามารถอธิบายและวิเคราะห์ถึง ผลกระทบและความสัมพันธ์ที่เกิดจาก ปรากฏการณ์ต่างๆได้ ทำให้สามารถวางแผน และบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ตามความแตกต่าง ของวัตถุประสงค์

4 ที่แสดงถึง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและการกระจายของลักษณะทาง ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น และใช้สี เส้น เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ทิศทาง และมาตรส่วนที่ กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก เครื่องมือการสื่อสารข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงถึง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและการกระจายของลักษณะทาง ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยนำองค์ประกอบ ของลักษณะต่างๆมาแสดงบนพื้นราบด้วยการย่อส่วน ให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการ และใช้สี เส้น เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ทิศทาง และมาตรส่วนที่ กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งที่ปรากฏอยู่บนผิวโลก

5 การจำแนกตามลักษณะ รายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ แผนที่ลายเส้น Line maps เป็นแผนที่ที่ แสดง รายละเอียด ในพื้นที่ด้วย เส้น เช่น เส้นตรง เส้น โค้ง หรือ เส้นใดๆ ที่ ประกอบเป็น รูปแบบต่าง แผนที่รูปถ่าย Photo maps แผนที่ที่ทำ จากรูปถ่าย ทางอากาศ ของภาพภูมิ ประเทศ ทั้งหมดหรือ บางส่วน แผนที่แบบผสม Annotated maps แผนที่ที่มี รายละเอียด ผสมระหว่าง แผนที่ ลายเส้นกับ แผนที่ รูป ถ่าย

6 แผนที่ลายเส้น Line maps

7 แผนที่รูปถ่าย Photo maps

8 แผนที่แบบผสม Annotated maps

9 2. การจำแนกตามลักษณะการใช้ งาน 2.1 แผนที่ทั่วไป General maps แผนที่แบบราบ แผนที่แบบราบ Planimetric maps แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิประเทศ Topographic maps สัณฐาน เป็นแผนที่แสดง รายละเอียดที่ปรากฏ บนผิวโลกเฉพาะ สัณฐานทางราบเท่านั้น เป็นแผนที่แสดง รายละเอียดทั้งทาง แนวรายและแนวนิ่ง หรืออาจแสดงให้เป็น 3 มิติ ทรวดทรง, ลักษณะ

10 แผนที่แบบ ราบ Planimetric maps แผนที่แบบ ราบ Planimetric maps แผนที่ภูมิประเทศ Topographic maps

11 2.2 แผนที่พิเศษหรือแผนที่เฉพาะเรื่อง Special maps or Thematic maps สร้างขึ้นบน แผนที่ พื้นฐาน เพื่อ ใช้ในกิจการ เฉพาะอย่าง

12 3. การจำแนกตามมาตรฐานของ สมาคมการทำแผนที่ระหว่างประเทศ (ICA) สิ่งที่ถือเอา เป็นหลัก สำหรับเทียบ กำหนด แผนที่ธรณี แผนที่ธรณี, แผนที่พืช พรรณธรรมชาติ, แผนที่ การใช้ที่ดิน แผนที่ธรณี เป็นแผนที่รวมผังเมือง และแผน ที่ภูมิศาสตร์ แผนที่เส้นทาง เดินเรือ แผนที่ เส้นทางการบิน

13 FONT SIZE แผนที่ ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี >> ข้อมูลบริการ >> แผน ที่ธรณีวิทยารายจังหวัด ข้อมูลบริการ แผน ที่ธรณีวิทยารายจังหวัด http://www.dmr.go.th/ewt_news.php ?nid=8904

14

15

16 การอ่านและการแปลความหมาย แผนที่ ดูรู้เรื่อง เช่น การ อ่าน / การแปล ของแผนที่ ดูรู้เรื่อง เช่น การ อ่าน / การแปล ของแผนที่ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในสิ่งต่างๆที่ อยู่ในแผนที่ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในสิ่งต่างๆที่ อยู่ในแผนที่ เพื่อให้ประโยชน์ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประโยชน์ และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

17 องค์ประกอบ ของแผนที่ หมายถึง สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ บนแผ่นแผนที่ ซึ่งผู้ผลิตแผน ที่จัดแสดงไว้เพื่อเป็นเครื่องมือ ให้ผู้ใช้แผนที่ได้ทราบ แผนที่ที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่งเรียกว่า “ ระวาง ” Sheet องค์ประกอบ ของแผนที่ มีอยู่ 3 ส่วนสำคัญ 1 เส้นขอบระวาง 2 องค์ประกอบภายนอกขอบระวาง 3 องค์ประกอบ ภายในขอบ ระวาง

18

19 แหล่งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ( ภูมิศาสตร์ ) เว็บไซต์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ http://writer.dek- d.com/baikaow_4114/story/viewlongc.php?id=422142&chapt er=41

20


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือและเทคโนโลยี ทางภูมิศาสตร์ อาจารย์ธเนศ บริสุทธิ์ โรงเรียนสงวนหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google