งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ Process Management. องค์ประกอบของ กระบวนการ 1 กระบวนการ ต้องมี ชื่อ 2 กระบวนการ ต้องมี ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของ 3 กระบวนการ ต้องมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 6 การจัดการกระบวนการ Process Management. องค์ประกอบของ กระบวนการ 1 กระบวนการ ต้องมี ชื่อ 2 กระบวนการ ต้องมี ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของ 3 กระบวนการ ต้องมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ Process Management

2 องค์ประกอบของ กระบวนการ 1 กระบวนการ ต้องมี ชื่อ 2 กระบวนการ ต้องมี ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของ 3 กระบวนการ ต้องมี ขอบเขต 4 กระบวนการ ต้องมี วัตถุประสงค์ 5 กระบวนการ ต้องมี กิจกรรมที่ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 6 กระบวนการ ต้องมี สินค้า หรือ บริการ 7 กระบวนการ ต้องมี ผู้รับบริการ / ภายนอก 2

3 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ การออกแบบกระบวนการ PM 1 จังหวัดต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด PM 2 จังหวัดต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วยวัดผลการ ดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า PM 3 จังหวัดต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง กระบวนการอย่างต่อเนื่อง PM 4 จังหวัดต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ กระบวนการ เพื่อให้จังหวัดจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ PM 5 จังหวัดต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ PM 6 จังหวัดต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการ ดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการ ดำเนินการ 3

4 4 กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสำคัญสูงสุดใน การปฏิบัติตามภารกิจ สร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องกับบุคลากร ส่วนใหญ่ มีได้หลายกระบวนการ มีลักษณะแตกต่างตาม ภารกิจขององค์การ ยุทธศาสตร์พันธกิจ ความต้องการ ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการสร้างคุณค่า การออกแบบกระบวนการ

5 PM1 การกำหนดกระบวนการที่สร้าง คุณค่า กระบวนก ารหลัก เกณฑ์การวิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ พันธกิจ ( กฎกระทรวง พรบ. มติครม.) ความต้องการ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ค่า คะแน นรวม 123123123 A/// B/// C/// 5

6 6  ข้อกำหนดที่สำคัญ ความต้องการผู้รับบริการ ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า และการลดต้นทุน  ปัจจัยที่สำคัญ ข้อจำกัดและปัญหาในอดีต การเติบโตและโอกาสในอนาคต ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ ผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ขีดความสามารถหน่วยงาน ความพร้อมของทรัพยากร มาตรฐานการควบคุม ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน ข้อกำหนดที่สำคัญ

7 การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่สำคัญ รายชื่อ กระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญจำแนกตามปัจจัยการวิเคราะห์ สรุปข้อกำหนดที่ สำคัญ ความ ต้องการ ของ ผู้รับบริการ ความต้องการ ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ข้อกำหนด ด้านกฎหมาย ประสิทธิ ภาพ ความคุ้มค่า และการลด ต้นทุน กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ ต้านการผลิต พืช ชัดเจน ถูกต้อง ใช้ได้จริง สินค้าเกษตรมี คุณภาพ มาตรฐาน GAPประหยัด ทรัพยากร คุ้มค่า1.ชัดเจน 2.ถูกต้อง 3.ใช้ได้จริง กระบวนการ ส่งเสริมการ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP ตรงกับความ ต้องการของ ตลาด ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพ ลิขสิทธิ์สินค้าทันต่อความ ต้องการของ การตลาด ต้นทุนต่ำ ตรงกับความ ต้องการของ ตลาด ตัวอย่าง 7

8 กระบวนการข้อกำหนดที่สำคัญตัวชี้วัดผลกระบวนการ กระบวนการถ่ายทอด ความรู้ต้านการผลิตพืช 1.ชัดเจน 2.ถูกต้อง 3.ใช้ได้จริง ร้อยละขององค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอด มาจาก แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ/ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร จำนวนองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดแล้วเกษตร ได้ นำไปปฏิบัติจริง กระบวนการส่งเสริมการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตรงกับความต้องการของ ตลาด ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมที่มีการ วิจัย ตลาด ร้อยละของสินค้า OTOP ที่สามารถ จำหน่ายได้ ในแต่ละเดือน ตัวอย่าง PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดกระบวนการที่สร้างคุณค่า 8

9 9  ปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญ องค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่ปลี่ยนแปลง ขั้นตอนระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน การควบคุมค่าใช่จ่าย ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพ ปัจจัยเรื่องประสิทธิผล

10 PM3: การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าและ สนับสนุน กระบวน การ สร้าง คุณค่า กิจกรร ม ข้อ กำหนด ตัวชี้วั ด กระบวนการ เก่า (Work Flow ) กระบวนการที่ ออกแบบใหม่ (Work Flow ) A…….1......... 2.......... 10

11 11 แผน สำรอง ฉุกเฉิน การสื่อสาร กับ ผู้เกี่ยวข้อง การทบทวน/ ปรับปรุงแผน สำรองฉุกเฉิน ความเชื่อมโยง แผนสำรอง ฉุกเฉินกับพันธ กิจ ระบบงานมีการเตรียมความพร้อม สถานที่ทำงานมีการเตรียม ความพร้อม ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน สภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจลาจล ภาวะฉุกเฉินระดับท้องถิ่น/ ระดับชาติ

12 PM4: ตารางการวิเคราะห์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิด ขึ้นกับหน่วยงาน ปัจจัยใน การ วิเคราะห์ ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานสถานที่ / ระบบงานที่ สำคัญที่รองรับ ภัยพิบัติ น้ำท่วมไฟไหม้ แผ่นดินไ หว ม็อบ 1. สถานที่ 2 ระบบงาน ที่สำคัญ 12

13 PM4: แผน / มาตรการรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิด ขึ้นกับหน่วยงาน กรณีไฟไหม้ กิจกรรม / ขั้นตอน ระยะเวลาผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้องงบประมาณ  ด้านสถานที่ 1.................. 2.................  ด้านระบบงาน ที่สำคัญ 1..................... 2.................. 13

14 14 การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการบรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ แสดงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของงาน ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการทำงาน มี Work Flow มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดในการ ปฏิบัติงานทั้งในเชิง คุณภาพ และปริมาณ ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุณภาพผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น) ความคุ้มค่าของงาน เมื่อ เทียบกับทรัพยากรที่ใช้

15 15  การปรับปรุงกระบวนการ บูรณาการในทุกระดับชั้น ปรับปรุงในระดับกิจกรรม ปรับปรุงในระดับการปฏิบัติงาน ประจำวัน ปรับปรุงในระดับกระบวนการ ปรับปรุงในระดับกระบวนงาน  ปัจจัยความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ความชัดเจนของเป้าหมาย (การปรับปรุง/ ทิศทาง/การสื่อสาร) เป้าหมายการปรับปรุงต้องเป็นส่วนสำคัญ ที่ระบุในแผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดการปรับปรุง ประจำปี มีการติดตามแผนการปรับปรุงต่อเนื่อง มีกลไกการแก้ไขปัญหา แรงจูงใจ/ความพร้อมใจของบุคลากร ความรู้ของบุคลากรในการแก้ไขปัญหา

16 PM6 การปรับปรุงกระบวนการ 16

17 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 6 17

18 18 หมวด 7: ผลลัพธ์การดำเนินการ หมวดผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการ ดำเนินการขององค์การ

19  Approach แนวทางที่เป็นระบบทำซ้ำได้ ภายใต้ข้อมูลสารสนเทศที่ น่าเชื่อถือ  Deployment การถ่ายทอดสู่การปฎิบัติ อย่างครอบคลุม ทั่วถึง  Learning การติดตามประเมินผล สรุป บทเรียน ปรับปรุงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Integration ความสอดคล้องระบบจัดการ ผลลัพธ์ที่ได้เป็น input ให้ กระบวนการอื่นทำงานต่อ ผลลัพธ์ที่ได้ตอบเป้าองค์กร ระบบบริหาร จัดการ 19

20 หมวด 7: ผลลัพธ์การดำเนินการ LeTCLi การประเมิน หมวด 7 LeTCLi 20

21 ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการ PMQA การสนับสนุน จากผู้บริหาร ความพร้อม ของบุคลากร ในการเปิดรับ การ เปลี่ยนแปลง ประสิทธิภ าพของ การ สื่อสาร ภายใน องค์การ กำหนดทิศทางองค์กร สื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศ เป็นตัวอย่างที่ดี ทบทวนผลการดำเนินการ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาองค์การอย่าง ต่อเนื่อง กำหนดทิศทางองค์กร สื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศ เป็นตัวอย่างที่ดี ทบทวนผลการดำเนินการ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาองค์การอย่าง ต่อเนื่อง มีการสื่อสาร อย่างเป็น ทางการและ ไม่เป็นทางการ มีการสื่อสาร หลายทิศทาง และมีช่องทาง การสื่อสารที่ หลากหลาย การวัดและ ติดตาม ประสิทธิภาพ ของ ช่องทางสื่อสาร มีการสื่อสาร อย่างเป็น ทางการและ ไม่เป็นทางการ มีการสื่อสาร หลายทิศทาง และมีช่องทาง การสื่อสารที่ หลากหลาย การวัดและ ติดตาม ประสิทธิภาพ ของ ช่องทางสื่อสาร การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ บุคลากรให้พร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลง มีองค์ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือการปรับปรุง องค์การ มีความมุ่งมั่น และเสียสละ เวลา เพื่อการพัฒนาองค์การ เปิดใจยอมรับการ เปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ บุคลากรให้พร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลง มีองค์ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือการปรับปรุง องค์การ มีความมุ่งมั่น และเสียสละ เวลา เพื่อการพัฒนาองค์การ เปิดใจยอมรับการ เปลี่ยนแปลง 21

22 PMQA ‘‘ งานได้ผล คนก็เป็นสุข ’’ 22


ดาวน์โหลด ppt หมวด 6 การจัดการกระบวนการ Process Management. องค์ประกอบของ กระบวนการ 1 กระบวนการ ต้องมี ชื่อ 2 กระบวนการ ต้องมี ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของ 3 กระบวนการ ต้องมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google