งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมี ม.5 ว30223 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ครูธนพล ถัดทะพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมี ม.5 ว30223 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ครูธนพล ถัดทะพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมี ม.5 ว30223 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ครูธนพล ถัดทะพงษ์
Rate of Chemical Reaction ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

2 พิจารณาอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ
(Silberberg ) ? แต่ละภาพมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเท่ากันหรือไม่ ? มีวิธีการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างไร

3 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ ระยะเวลาที่ใช้ในเคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลงของสาร ระยะเวลาที่เกิดปฏิกิริยา

4 นักเรียนจะวัดการเปลี่ยนแปลงสารในปฏิกิริยาจากสิ่งใด
Mg(s) + 2H+(aq) Mg2+(aq) + H2(g) การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของสารตั้งต้น การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ Mg(s) วัดมวลของ Mg ที่ลดลง H+(aq) วัดความเข้มข้นของ H+ ที่ลดลง Mg2+(aq) วัดความเข้มข้นของ Mg2+ ที่เพิ่มขึ้น H2(g) วัดปริมาณฟองแก๊ส H2 ที่เกิดขึ้น

5 Mg(s) + 2H+(aq) Mg2+(aq) + H2(g)
- D mMg - D [H+] 1 การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของสารตั้งต้น D t 2 D t D [Mg2+] D PH2 การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ D t D t


ดาวน์โหลด ppt เคมี ม.5 ว30223 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ครูธนพล ถัดทะพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google