งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมี ม.5 ว 30223 อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี Rate of Chemical Reaction ครูธนพล ถัดทะ พงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมี ม.5 ว 30223 อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี Rate of Chemical Reaction ครูธนพล ถัดทะ พงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมี ม.5 ว 30223 อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี Rate of Chemical Reaction ครูธนพล ถัดทะ พงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

2 (Silberberg. 2003) พิจารณาอัตราเร็วของการ เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ  แต่ละภาพมีอัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมีเท่ากันหรือไม่  มีวิธีการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมีได้อย่างไร

3 ความหมายของอัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี ระยะทางที่ รถยนต์เคลื่อนที่ ระยะเวลาที่ใช้ใน เคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลง ของสาร ระยะเวลาที่ เกิดปฏิกิริยา

4 นักเรียนจะวัดการเปลี่ยนแปลงสาร ในปฏิกิริยาจากสิ่งใด Mg(s) + 2H + (aq) Mg 2+ (aq) + H 2 (g) Mg(s) วัดมวลของ Mg ที่ลดลง H + (aq) วัดความเข้มข้นของ H + ที่ลดลง Mg 2+ (aq) วัดความเข้มข้นของ Mg 2+ ที่เพิ่มขึ้น H 2 (g) วัดปริมาณฟองแก๊ส H 2 ที่เกิดขึ้น การ เปลี่ยนแปลงที่ ลดลงของสาร ตั้งต้น การ เปลี่ยนแปลงที่ เพิ่มขึ้นของ ผลิตภัณฑ์

5 Mg(s) + 2H + (aq) Mg 2+ (aq) + H 2 (g) การ เปลี่ยนแปลงที่ ลดลงของสาร ตั้งต้น การ เปลี่ยนแปลงที่ เพิ่มขึ้นของ ผลิตภัณฑ์ -  m Mg -  [H + ]  t  [Mg 2+ ]  P H 2  t 1 2


ดาวน์โหลด ppt เคมี ม.5 ว 30223 อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี Rate of Chemical Reaction ครูธนพล ถัดทะ พงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google