งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการจัดเวที ประชาคม. เวทีประชาคม (Civil Society Forum or People Forum) เป็นวิธีการและเป้าหมายที่กระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ( participatory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการจัดเวที ประชาคม. เวทีประชาคม (Civil Society Forum or People Forum) เป็นวิธีการและเป้าหมายที่กระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ( participatory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการจัดเวที ประชาคม

2 เวทีประชาคม (Civil Society Forum or People Forum) เป็นวิธีการและเป้าหมายที่กระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ( participatory learning ) ระหว่างคนที่มีประเด็นหรือปัญหาร่วมกัน โดย ใช้เวทีในการสื่อสารเพื่อการรับรู้และเข้าใจใน ประเด็น / ปัญหา และช่วยกันผลักดัน หรือหาข้อสรุป เป็นแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหานั้นๆ

3 11. องค์ประกอบของการจัดเวที ประชาสังคมที่ดี 1. ประเด็นที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นปัญหา ร่วม 2. มีวัตถุประสงค์ของการจัดประชาคมที่ ชัดเจน 3. มีกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่ดี 4. ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมเวทีประชาคม 5. มีผู้อำนวยการให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือวิทยากรกระบวนการ

4 11. องค์ประกอบของการจัดเวที ประชาสังคมที่ดี ( ต่อ ) 6. มีการประสานงานล่วงหน้า 7. มีบรรยากาศที่ดี 8. มีระยะเวลาที่เหมาะสม 9. ต้องมีข้อสรุปเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทำเวที ประชาสังคม 10. มีสื่อและอุปกรณ์การสื่อสารที่ช่วยให้เกิด ความเข้าใจประเด็น เนื้อหา ตรงกัน 11. มีการประสานงานล่วงหน้า

5 ขั้นตอนในกระบวนการจัดทำเวที ประชาคม ขั้นตอนแรก ขั้นตอนเตรียมการก่อน การทำเวทีประชาคม 1. การเตรียมประเด็นที่ต้องการในเวที ประชาคม 2. การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม 3. การเตรียมขั้นตอน เครื่องมือ และ อุปกรณ์สำหรับการทำประชาคม 4. การเตรียมแนวคำถาม 5. การเตรียมทีมงานจัดเวทีประชาคม

6 ขั้นตอนในกระบวนการจัดทำเวที ประชาคม กระบวนการที่ ๒ กระบวนการ ดำเนินการเวทีประชาคม 1. การทำความรู้จักกันระหว่างผู้เข้าร่วม อภิปราย และทีมงานจัดการ 2. บอกวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีประชา สังคม 3. การเกริ่นนำเข้าสู่ที่มาที่ไปของประเด็น สำหรับการอภิปรายในเวทีประชาคม 4. การวางกฏ และระเบียบของการจัดเวที ประชาคมร่วมกัน 5. การอภิปรายประเด็นหรือปัญหา 6. การสรุป

7 ขั้นตอนในกระบวนการจัดทำเวที ประชาคม กระบวนการสุดท้าย : กระบวน ติดตาม - ประเมินผล ขั้นตอนการติดตาม ขั้นตอนของการประเมินผล 1. เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภายหลัง การจัดเวทีประชาสังคมว่าประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ 2. เพื่อประเมินทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของกระบวนการจัดเวทีประชา สังคมทั้งหมด

8 บทบาทของผู้อำนวยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ / วิทยากรกระบวนการในเวที ประชาคม 1. เป็นตัวจักรสำคัญที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของ การจัดเวทีประชาคมบรรลุหรือไม่บรรลุ 2. ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย หรือมี อุปสรรคน้อยที่สุด 3. สร้างสมดุลระหว่าง การมีส่วนร่วมและและ การอำนวยการเรียนรู้

9 แนวทางการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ / วิทยากรกระบวนการที่มีคุณภาพ 1. วางแผนดี 2. รู้จักฟังอย่างวิเคราะห์ 3. ยืดหยุ่น 4. มีจุดความสนใจที่ชัดเจน 5. กระตุ้นให้เกิดการ แสดงออกร่วมกัน 6. การบริหารจัดการกลุ่มที่ดี 7. ทักษะการถามคำถาม

10 แนวทางการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ / วิทยากรกระบวนการที่มีคุณภาพ ( ต่อ ) 8 กระตุ้นให้เกิดความรู้สึก เป็นเจ้าของ 9 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 10 ตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา 11 สามารถจัดการกับความ ขัดแย้งได้ 12 กระตุ้นให้เกิดการ อภิปรายอย่างกว้างขวาง 13 ให้ข้อมูล

11 ข้อสังเกตการเป็นวิทยากร หากคุณไม่มีความเชื่อว่าคนทุกคนมี ความสามารถ มีศักยภาพในตนเอง และไม่ เคารพความคิดของคนอื่น คุณก็จะไม่สามารถดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ ออกมาจากผู้เข้าร่วมแต่ละคน และไม่สามารถทำ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

12 ข้อสังเกตการเป็นวิทยากร 1. หากคุณไม่มีความอดทน และไม่มีทักษะ ในการฟังที่ดี จะทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลทั้งเชิง ลึก ข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญ และข้อมูลโดยรวม ทั้งหมดจากผู้อภิปรายได้

13 ข้อสังเกตการเป็นวิทยากร 2. หากวิทยากรกระบวนไม่เปิดใจกว้างที่ เรียนรู้ทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ใหม่ๆ จะทำให้เกิดบรรยากาศที่น่าเบื่อและ เวที ประชาคมก็มักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการ นำพาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งด้านการ คิด การตัดสินใจ หรือการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

14 ข้อสังเกตการเป็นวิทยากร 3. วิทยากรกระบวนการควรมีความมั่นใจใน ตนเองในการนำพาให้เวทีประชาคมนั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ความมั่นใจนั้นต้องไม่วางอยู่บนความคิด ที่ว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น สำคัญกว่าคนอื่น หรือรู้ มากกว่าคนอื่น

15 ข้อสังเกตการเป็นวิทยากร 4. วิทยากรที่ไม่มีทักษะเบื้องต้นของการเป็น วิทยากรกระบวนการ และไม่มีประสบการณ์ใน การนำทักษะเหล่านั้นไปใช้จริง แน่นอนว่าจะมีปัญหาอย่างยิ่งในการนำ กระบวนการมีส่วนร่วมไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการจัดเวที ประชาคม. เวทีประชาคม (Civil Society Forum or People Forum) เป็นวิธีการและเป้าหมายที่กระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ( participatory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google