งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ผลที่ได้จากการใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า หาความรู้ มี 5 ประเภท 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ผลที่ได้จากการใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า หาความรู้ มี 5 ประเภท 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ความหมายของวิทยาศาสตร์ 2

3 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ผลที่ได้จากการใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า หาความรู้ มี 5 ประเภท 3

4 ข้อเท็จจริง คือ ความรู้ที่สังเกตได้โดยตรง ทดสอบได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง 4

5 เช่น น้ำตาลมีรสหวาน 5

6 ความคิดรวบยอด คือ ความคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 6

7 หลักการ คือ ความคิดรวบยอดที่ได้จากการ ทดสอบว่าเป็นจริง 7

8 กฏ คือ ความจริงที่ได้จากการสรุป จากการสังเกต ทดสอบได้ 8

9 ทฤษฏี คือ สมมติฐานที่ตรวจสอบแล้ว หลายครั้ง ถูกต้อง นำไปใช้อธิบาย ปรากฎการ์ณ อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ 9

10 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การทำงานอย่างเป็นระบบ 10

11 ขั้นระบุปัญหา 11

12 ขั้นตั้งสมมติฐาน 12

13 ขั้นทดลอง 13

14 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 14

15 ขั้นสรุปผลการทดลอง 15

16 ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 16

17 ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 17

18 ทักษะการสังเกต 1. การสังเกตเชิงคุณภาพ บอก คุณลักษณะ เช่น สี กลิ่น เสียง มี 2 ประเภท 18

19 2. การสังเกตเชิงปริมาณ เป็น ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ขนาด ความยาว ความสูง ทักษะการสังเกต 19

20 ทักษะการลงความเห็นจาก ข้อมูล 20 คือ การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกต สิ่งต่างๆ แล้วเพิ่มเติมความ คิดเห็นส่วนตัวลงไปในข้อมูล

21 ทักษะการจำแนกประเภท 21 Company Logo

22 ทักษะการวัด 22 เป็นความสามารถในการเลือกใช้ เครื่องมือได้ถูกต้อง

23 เครื่องมือวัด 23 1. แบบขีดสเกล

24 เครื่องมือวัด 24 2. แบบดิจิตอล ( ตัวเลข )

25 ทักษะการกำหนด และควบคุม ตัวแปร 25 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมี 3 ชนิด คือ

26 ตัวแปรต้น 26 คือ ตัวแปรที่ทำให้เกิดผลต่างๆ หรือตัวแปรที่เราต้องการศึกษา เช่น... ทักษะการกำหนด และควบคุม ตัวแปร

27 ตัวแปรตาม 27 คือ ผลที่มาจากตัวแปรต้น ทักษะการกำหนด และควบคุม ตัวแปร

28 28 ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผล ต่อการทดลอง ทักษะการกำหนด และควบคุม ตัวแปร

29 ทักษะการตั้งสมมติฐาน 29 คือ การคาดคะเนคำตอบไว้ ล่วงหน้า ก่อนการทดลอง เช่น...

30 ทักษะการ จัด กระทำและสื่อ ความหมายข้อมูล 30

31 31 การจัดกระทำ คือ นำข้อมูลดิบมา จัดลำดับ จัดจำพวก

32 32 การสื่อความหมายเป็นการใช้ภาษา พูด หรือท่าทางในการสื่อสาร

33 จิตวิทยาศาสตร์ 33 - ความอยากรู้อยากเห็น - ความมีเหตุผล - ความรับผิดชอบ - ความซื่อสัตย์ - ความใจกว้าง - ความประหยัด


ดาวน์โหลด ppt 1. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ผลที่ได้จากการใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า หาความรู้ มี 5 ประเภท 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google