งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาค 2 การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดองค์กรด้านความปลอดภัย การค้นหาสาเหตุ** การวิเคราะห์อุบัติเหตุ** การหามาตรการป้องกัน ** การนำไปประยุกต์ใช้ มาตรการ 5 ขั้นตอนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาค 2 การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดองค์กรด้านความปลอดภัย การค้นหาสาเหตุ** การวิเคราะห์อุบัติเหตุ** การหามาตรการป้องกัน ** การนำไปประยุกต์ใช้ มาตรการ 5 ขั้นตอนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาค 2 การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดองค์กรด้านความปลอดภัย การค้นหาสาเหตุ** การวิเคราะห์อุบัติเหตุ** การหามาตรการป้องกัน ** การนำไปประยุกต์ใช้ มาตรการ 5 ขั้นตอนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิผล

2 ผู้บริหาร ต้องมี นโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน ให้นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ / ความปลอดภัย มีอำนาจ กำกับ / ดูแล / สั่งการ / ลงโทษ ผู้บริหารต้องพึงระลึกเสมอว่า เราไม่ต้องการแผนงานด้านการผลิตและแผนงานด้านความปลอดภัย แต่ เราต้องการ การผลิตที่มีความปลอดภัย (Safe Production) เท่านั้น ปัญหาความปลอดภัย คือ ปัญหาของผู้บริหาร

3 ตัวอย่างนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการ และเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง บริษัทฯ จะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้มีความปลอดภัย ในการทำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัท......... จะเป็นผู้นำการก่อสร้างที่ปลอดภัย เป้าหมาย ของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัท จึงกำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทถือว่า ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 2. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 3. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 4. บริษัทจะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลงชื่อ..................... กรรมการผู้จัดการ

4 การค้นหาสาเหตุ ▪ การตรวจความปลอดภัยและการสอบสวนอุบัติเหตุ ▪ - การตรวจอย่างเป็นระบบนับได้ว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐาน ในการรักษาสภาพความปลอดภัยและตรวจสอบการ ปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย - การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ ช่วยให้ทราบสาเหตุ ของอุบัติเหตุซึ่งจะนำไปสู่การหามาตรการในการแก้ไข และป้องกัน

5 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ ▪ การวิเคราะห์ หมายถึง การจำแนก แยกแยะ ▪ การวิเคราะห์อุบัติเหตุ หมายถึง การแยกแยะให้เห็นถึงประเภท ของอุบัติเหตุที่เกิดเพื่อนำไปสู่การหามาตรการ แก้ไขต่อไป การแยกแยะประเภทอุบัติเหตุตามมาตรฐาน ILO - การประชุมนานาชาติของนักสถิติแรงงาน จัดโดยองค์กรกรรมกรโลก เมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้จำแนกประเภทของอุบัติเหตุไว้ดังนี้ (International Labor Organization) = องค์กรแรงงานสากลระหว่างประเทศ

6 ประเภทของอุบัติเหตุจำแนก ตามชนิดของอุบัติเหตุ 1. การพลัดตกของคนงาน 2. การถูกวัสดุหล่นทับ 3. การถูกเฉี่ยวชน หรือ กระแทกโดยวัสดุทุกชนิดยกเว้นจากการหล่น 4. การถูกหนีบหรือจับเข้าไว้ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น 5. การออกแรงเกินกำลัง 6. การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป 7. การสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า 8. การสัมผัสกับสารพิษหรือการรับการแผ่รังสีต่าง ๆ 9. อุบัติเหตุชนิดอื่น ๆ ที่มิได้เข้าชนิดตามข้อ 1-8

7 อุบัติเหตุจำแนกตามตัวการเกิดอุบัติเหตุ 1. เครื่องจักรกล 1.1 เครื่องต้นกำลังต่างๆ ยกเว้นมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น หม้อไอน้ำ 1.2 อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลังกล ** 1.3 เครื่องขึ้นรูปโลหะ 1.4 เครื่องจักรกลงานไม้ 1.5 เครื่องจักรกลการเกษตร 1.5 เครื่องจักรกลเหมืองแร่ 1.6 เครื่องจักรกลอื่นๆ ที่มิได้ระบุเอาไว้ในข้างต้น 2. วัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายและยกวัสดุ 2.1 รถยกและเครื่องยกต่างๆ 2.2 รถหรือล้อที่มีรางเลื่อน 2.3 ล้อเลื่อนอื่น ๆที่ไม่แล่นบนรางเลื่อน 2.4 พาหนะขนส่งทางอากาศ 2.5 พาหนะขนส่งทางน้ำ 2.6 พาหนะขนส่งอื่น ๆ

8 3. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อื่นๆ 3.1 ภาชนะบรรจุความดันสูง 3.2 เตาหลอม เตาเผา เตาอบ ฯลฯ 3.3 ระบบเครื่องทำความเย็น 3.4 ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ติดตั้งถาวรยกเว้นเครื่องมือไฟฟ้า 3.5 เครื่องมือไฟฟ้าต่าง ๆ 3.6 เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า 3.7 บันไดและล้อเลื่อนทำหน้าที่บันไดแบบต่างๆ 3.8 โครงสร้างและนั่งร้าน 3.9 เครื่องจักรกลอื่น ๆ

9 4. วัสดุ สารและรังสี 4.1 วัตถุระเบิด 4.2 ฝุ่นผง แก๊ส ของเหลว สารเคมีต่างๆ ยกเว้น วัตถุระเบิด 4.3 วัตถุที่แตกกระจายลอยไปในอากาศ 4.4 รังสีและสารกำมันตภาพรังสี 4.5 สารอื่น ๆที่มิได้ระบุไว้ 5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.1 ภายนอกอาคารโรงงาน 5.2 ภายในอาคารโรงงาน 5.3 ใต้ดิน 6. ตัวการอันตรายอื่น ๆ ที่มิได้จำแนกประเภทในข้างต้น 6.1 สัตว์มีอันตรายต่าง ๆ 6.2 ตัวการอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้

10 ประเภทของอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะของความบาดเจ็บ 1. เกิดบาดแผล 2. กระดูกเลื่อน 3. เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม 4. การกระทบกระเทือนและบาดเจ็บภายใน 5. ถูกตัดหรือเฉือนเนื้อหรืออวัยวะออกไป 6. บาดแผลอื่นๆ 7. บาดฉกรรจ์ 8. ถูกอัดกระแทกจนเละ 9. ถูกไฟไหม้ 10. ถูกสารพิษอย่างแรง 11. แพ้สภาวะแวดล้อมในการทำงาน 12. การสลบหมดสติ 13. อันตรายจากกระแสไฟฟ้า 14. อันตรายจากกำมันตรังสี 15. ได้รับอันตรายผสมกันจากหลายสาเหตุ 16. อันตรายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุเอาไว้

11 ประเภทของอุบัติเหตุจำแนกตามจุดที่เกิดแก่ร่างกาย 1.ศีรษะ 2.คอ 3.ลำตัว 4.แขนช่วงบน 5.แขนช่วงล่าง 6.ขาช่วงบน 7.ปลายขา(ข้อเท้า,ฝ่าเท้า) 8.ความบาดเจ็บทั่วไป 9.ความบาดเจ็บหลายแห่งพร้อม ๆ กัน 10.จุดบาดเจ็บอื่น ๆที่มิได้ระบุไว้

12 การหามาตรการป้องกัน การเสริมสร้างความปลอดภัยโดย หลักการ 3 E  ENGINEERING ( วิศวกรรมศาสตร์ )  EDUCATION ( การศึกษา อบรม )  ENFORCEMENT ( การออกกฎ ข้อบังคับ ) EDUCATION ( การศึกษา อบรม ) การศึกษาด้านความปลอดภัย (Safety Education) การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย (Safety Training) ขจัดทัศนคติเก่า ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย

13 กลยุทธ์การป้องกันอุบัติเหตุ ▪ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ▪ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) คือ การแยกแยะงาน หรือ งานย่อย ออกเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาชีพ งานหลัก งาน งานย่อย ขั้นตอนการปฏิบัติ แม่บ้าน ทำอาหาร อาหารคาว ไข่เจียว ขั้นตอนการเจียวไข่

14 แบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การชงกาแฟสูตร 1:2:2 ขั้นตอนการทำงาน 1.ตักกาแฟ 1 ช้อนชา 2.ตักน้ำตาล 1 ช้อนชา 3.ตักคอฟฟี่เมต 1 ช้อนชา 4.กดน้ำร้อน 5.คนให้เข้ากัน อันตรายหรือความสูญเสียที่จะเกิด 1.กาแฟหกเลอะเทอะ 2.น้ำตาลหกเลอะเทอะ 3.คอฟฟี่เมตหกเลอะเทอะ 4.น้ำร้อนลวกมือ, แก้วหล่นแตก 5.น้ำร้อนลวกมือ

15 ขั้นตอนการทำงาน 1.ตักกาแฟ 1 ช้อนชา 2.ตักน้ำตาล 1 ช้อนชา 3.ตักคอฟฟี่เมต 1 ช้อนชา 4.กดน้ำร้อน 5.คนให้เข้ากัน อันตรายหรือความสูญเสียที่จะเกิด 1.กาแฟหกเลอะเทอะ 2.น้ำตาลหกเลอะเทอะ 3.คอฟฟี่เมตหกเลอะเทอะ 4.น้ำร้อนลวกมือ, แก้วหล่นแตก 5.น้ำร้อนลวกมือ, ส่วนผสมหกเลอเทอะ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 1.ตักกาแฟเต็มช้อนพอดีเลื่อนถ้วยกาแฟให้ประชิดกระปุกกาแฟและอยู่ในระดับเดียวกัน 2.ตักน้ำตาลเต็มช้อนพอดีและทำเช่นเดียวกับข้อ 1 3.ตักคอฟฟี่เมตเต็มช้อนพอดีและทำเช่นเดียวกับข้อ 1 4.ยกถ้วยกาแฟขึ้นแล้วจึงกดน้ำร้อน 5.คนตามเข็มนาฬิกา 3 รอบเบาๆ คนทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบเบา ๆ

16 การนำไปประยุกต์ใช้ - มาตรการป้องกันที่เหมาะสมจะเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ อาชีวะอนามัย และความปลอดภัยของโรงงาน - นำไปใช้ในพื้นที่ - ติดตามผลการปฏิบัติ - ควรมีการวัดผลการปฏิบัติที่ชัดเจน ตัวอย่างปัญหาและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ▪ คนงานไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง▪  ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้อ่านเข้าใจง่าย  ก่อนให้ลงมือทำงานให้ทวนคำสั่งเพื่อซ้อมความเข้าใจ  ดูแล มิให้ถอดหรือดัดแปลงเครื่องจักรที่มีอุปกรณ์ครอบส่วนหมุน

17  บ่ายวันหนึ่ง ขณะที่นักศึกษากำลังฝึกงานภาคปฏิบัติ อยู่ในโรงงานฝึกงานแห่งหนึ่ง นาย กอ ได้วิ่งมาจากด้านหน้า โรงงาน ไม่ทราบจะไปไหน ระหว่างทาง เขาได้เลี้ยวซ้ายตรง หัวมุมที่เครื่องจักรตั้งอยู่ และบนพื้นมีน้ำมันหกเลอะเทอะ ทำให้ นาย กอ ลื่น และล้ม ศรีษะกระแทกอย่างแรง จนทำให้หมดสติ  - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ - ความร้ายแรงหรือลักษณะของการบาดเจ็บ คือ - ตัวการที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ - จุดที่เกิดอุบัติเหตุกับร่างกาย คือ - มาตรการป้องกันเบื้องต้น คือ


ดาวน์โหลด ppt ภาค 2 การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดองค์กรด้านความปลอดภัย การค้นหาสาเหตุ** การวิเคราะห์อุบัติเหตุ** การหามาตรการป้องกัน ** การนำไปประยุกต์ใช้ มาตรการ 5 ขั้นตอนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google