งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อ : การ อธิษฐานที่เกิดผล. ยากอบ 5 :17 ยากอบ 5 :17 ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ ที่ มีสภาพเหมือน กับเรา ทั้งหลาย และได้อธิษฐาน ด้วยความเชื่ออันแรงกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อ : การ อธิษฐานที่เกิดผล. ยากอบ 5 :17 ยากอบ 5 :17 ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ ที่ มีสภาพเหมือน กับเรา ทั้งหลาย และได้อธิษฐาน ด้วยความเชื่ออันแรงกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อ : การ อธิษฐานที่เกิดผล

2 ยากอบ 5 :17 ยากอบ 5 :17 ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ ที่ มีสภาพเหมือน กับเรา ทั้งหลาย และได้อธิษฐาน ด้วยความเชื่ออันแรงกล้า ขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปี หกเดือน

3 คำอธิษฐานของเอลี ยาห์ที่ทรงพลัง - เป็นคำอธิษฐานของคนชอบ ธรรม ( ยก 5:16 ) - เป็นคำอธิษฐานของมนุษย์ เหมือนกับเรา ( ยก 5:17) - เป็นคำอธิษฐานโดยความ เชื่ออย่างร้อนรน ( ยากอบ 5:17,1 พงศ์กษัตริย์ 18:42-45 )

4 - เป็นคำอธิษฐานที่เกิดผล มาก ( ยากอบ 5:16-17, 1 พงศ์ กษัตริย์ 18:45 ) ความเชื่อ และการ อธิษฐานอย่างไม่ลดละ ของเอลียาห์เป็น แบบอย่าง และคำหนุนใจ แก่ประชากรของพระเจ้า

5 การอธิษฐานอย่างร้อนรน เกี่ยวข้องกับ 3 สิ่ง 1. อธิษฐานตามน้ำพระทัย ของพระเจ้า 2. ยอมรับว่าเราไม่มี ความสามารถที่จะทำ สิ่ง นั้น ๆ 3. ด้วยความอดทนไม่ยอม แพ้

6 การอธิษฐาน คือ การสื่อสารของผู้เชื่อกับพระเจ้า การสื่อสารของผู้เชื่อกับพระเจ้า การกราบทูลพระเจ้า ( สดุดี 17 : 6) การกราบทูลพระเจ้า ( สดุดี 17 : 6) การออกพระนามพระยาเวห์ ( ปฐมกาล 4 : 26 ) การออกพระนามพระยาเวห์ ( ปฐมกาล 4 : 26 ) การร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ( สดุดี 3 : 4 ) การร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ( สดุดี 3 : 4 ) การแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ( อิสยาห์ 55 :6 ) การแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ( อิสยาห์ 55 :6 ) การยกจิตวิญญาณขึ้นต่อพระเจ้า ( สดุดี 25 :1) การยกจิตวิญญาณขึ้นต่อพระเจ้า ( สดุดี 25 :1) การเข้าใกล้บัลลังก์แห่งพระคุณด้วย ความมั่นใจ ( ฮีบรู 4:16 ) การเข้าใกล้พระเจ้า ( ฮีบรู 10 :22 ) การเข้าใกล้บัลลังก์แห่งพระคุณด้วย ความมั่นใจ ( ฮีบรู 4:16 ) การเข้าใกล้พระเจ้า ( ฮีบรู 10 :22 )

7 เหตุผลในการ อธิษฐาน 1. พระเจ้าทรงบัญชาให้ผู้เชื่อ อธิษฐาน 2. รับพระพร และฤทธิ์อำนาจของ พระเจ้า ทำให้พระสัญญาของพระเจ้า สำเร็จเป็นจริง ทำให้พระสัญญาของพระเจ้า สำเร็จเป็นจริง 3. ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้า สำเร็จผล

8 พระเยซูสัญญาว่า สาวกจะได้ รับพระ วิญญาณ แต่พวกเขาต้องทูลขอ แสวงหา และเคาะประตู แต่พวกเขาต้องทูลขอ แสวงหา และเคาะประตู ของพระบิดาในสวรรค์ ( ลูกา 11:5-13 ) ของพระบิดาในสวรรค์ ( ลูกา 11:5-13 ) พวกสาวกอธิษฐานอย่างไม่หยุด หย่อนในห้องชั้นบน พวกสาวกอธิษฐานอย่างไม่หยุด หย่อนในห้องชั้นบน ( กิจการ 1:14 ) จนกระทั่งพระ วิญญาณบริสุทธิ์ ถูกเทลงมา ในวันเพนเทคอสต์ ( กิจการ 2:1- 4 ) ( กิจการ 1:14 ) จนกระทั่งพระ วิญญาณบริสุทธิ์ ถูกเทลงมา ในวันเพนเทคอสต์ ( กิจการ 2:1- 4 )

9 1. มีความเชื่อที่จริงใจและจริงแท้ 2. ต้องอธิษฐานในพระนามพระเยซู 3. อธิษฐานตามพระประสงค์อัน สมบูรณ์ของพระเจ้า 4. ผู้เชื่อต้องอยู่ในพระประสงค์ของ พระเจ้า 5. บากบั่นอธิษฐานอย่างไม่ลดละ สิ่งที่จำเป็นต่อการ อธิษฐานที่เกิดผล

10 พระประสงค์ของพระ เจ้าหมายความว่า อย่างไร ? 1 ยอห์น 5:14 และนี่คือความมั่นใจ ที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็น พระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา

11 พระคัมภีร์กล่าวถึง พระประสงค์ ของพระเจ้าใน 3 ลักษณะ 1. เป็นสำนวนที่ใช้กล่าวถึง “ บทบัญญัติของพระองค์ ” 2. เป็นความปรารถนาของ พระองค์ 3. สิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตหรือ ทรงยินยอม ให้เกิดขึ้น

12 องค์ประกอบที่ทำให้การ อธิษฐานเกิดผล 1. เราต้องสรรเสริญและเคารพบูชา พระเจ้าอย่างแท้จริง ( สดุดี 150, กิจการ 2:47, โรม 15:11 ) 2. การขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ ( สดุดี 100:4, มัทธิว 11:25-26, ฟิลิปปี 4:6 ) 3. การสารภาพความผิดบาปที่เรารู้ ด้วยความจริงใจ ( ยากอบ 5:15-16 )

13 4. ทูลขอสิ่งที่เป็นความจำเป็นของ เรา ( ยาก อบ 4:2-3, สดุดี 22:7-11, มัทธิว 7:7-11, ฟิลิปปี 4:6 ) 5. อธิษฐานเพื่อคนอื่นด้วยใจร้อนรน ( กันดารวิถี 14 :13-19, สดุดี 122: 6-9, ลูกา 22:31-32, 23: 3-4 )

14 ควรอธิษฐาน อย่างไร ? 1. อธิษฐานอย่างเงียบสงบ หรือ ด้วยเสียงดัง ( 1 ซา มูเอล 1:13, เนหะมีย์ 9:4, เอเส เคียล 11 :13 ) 2. ใช้คำพูดของเราเอง หรือใช้พระ วจนะ 3. อธิษฐานด้วยความคิด หรือใน วิญญาณ ( ด้วยภาษาแปลก ๆ ) 1 โครินธ์ 14:14-18 4. ด้วยการคร่ำครวญ ( ไม่ใช้ ถ้อยคำของมนุษย์ ) ( โรม 8:26 )

15 5. ด้วยการร้องเพลงถวายแต่พระ เจ้า ( สดุดี 92:1-2, เอเฟซัส 5:19- 20, โคโลสี 3:16 ) ** พระเยซูทรงเน้นความจริงใจของ เรา คำอธิษฐาน ของเรา ไม่ได้รับคำตอบเพราะคำพูดที่ไร้ สาระของเรา ( มัทธิว 6:7 )

16 ในการอธิษฐานควรมี ท่าทางอย่างไร ? ( จึงจะเหมาะสม ) พระคัมภีร์บันทึกเกี่ยวกับการ อธิษฐาน 1. ยืน ( 1 พงศ์กษัตริย์ 8:22, เนหะ มีย์ 9:4-5 ) 2. นั่ง ( 1 พงศาวดาร 17:16, ลูกา 10:13 ) 3. คุกเข่า ( เอสรา 9:5, ดาเนียล 6:10, กิจการ 20:36 ) 4. นอนบนเตียง ( สดุดี 63:6 )

17 5. หมอบลงกับพื้น ( อพยพ 34:8, สดุดี 95:6 ) 6. นอนราบกับพื้น ( 2 ซามูเอล 12:16, มัทธิว 26:39 ) 7. ชูมือขึ้นสู่สวรรค์เบื้องบน ( สดุดี 28:2, อิสยาห์ 1:15, 1 ทิโมธี 2:8 )

18 ตัวอย่างของการ อธิษฐานที่เกิดผล 1. โมเสสมีคำอธิษฐานวิงวอนหลาย ครั้ง ที่พระเจ้า ทรงตอบ 2. แซมสันผู้กลับใจใหม่ได้อธิษฐาน ทูลขอ ให้ชาวฟีลิส เตียพ่ายแพ้ 3. ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์มีคำ อธิษฐานอันทรง พลัง อย่างน้อย สี่เรื่อง

19 ตัวอย่างของการ อธิษฐานที่เกิดผล 4. กษัตริย์เฮเซคียาห์อธิษฐานขอ พระเจ้าทรงยืดเวลา ของชีวิตให้เขา 5. ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า ช่วย กู้จากปากสิงโต 6. คริสเตียนอธิษฐานเพื่อให้เปโตร ได้รับการปล่อย ตัวออกจากคุก

20 อุปสรรคของการ อธิษฐาน สดุดี 66 :18" ถ้าข้าพเจ้า................... คงไม่ ทรงสดับ " 1. การเห็นแก่ตัว ( ยากอบ 4 :3 ) ๒. รูปเคารพ ( อสค 14 : 3 ) ๓. การไม่ให้อภัย ( มาระโก 11:25 ) ๔. บาปที่ไม่สารภาพ ( สดด 66 :18 ) ๕. ไม่มีความเชื่อ ( ยากอบ 1 : 5-8 ) การอธิษฐานสามารถเปลี่ยนโลก แต่ ต้องเป็นคำอธิษฐาน ที่ไม่มีอุปสรรค พระเจ้าจึงจะได้ยิน


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อ : การ อธิษฐานที่เกิดผล. ยากอบ 5 :17 ยากอบ 5 :17 ท่านเอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ ที่ มีสภาพเหมือน กับเรา ทั้งหลาย และได้อธิษฐาน ด้วยความเชื่ออันแรงกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google