งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก 2

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวง จันทร์ และ 3 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์

4 ครูจงกล กลางชล ตอบ คำถาม 1. ใครคือผู้ค้นพบว่าดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของเอกภพ ก. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ข. เฟอร์ดินานต์ มาเจลแลน 4

5 ครูจงกล กลางชล ค. กาลิเลโอ กาลิเลอิ ง. นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส 5

6 ครูจงกล กลางชล 2. การโคจรรอบโลกของ ดวงจันทร์ ทำให้ เกิดปรากฎการณ์ใด ก. น้ำขึ้น - น้ำลง ข. ข้างขึ้น - ข้างแรม ค. สุริยุปราคา - จันทรุปราคา ง. เกิดปรากฎการณ์ ได้ทุกข้อ 6

7 ครูจงกล กลางชล 3. เมื่อโลก ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์โคจรมาทำมุมตั้งฉาก กัน ทำให้เกิดปรากฎการณ์ใด ก. น้ำขึ้น ข. น้ำลง ค. น้ำเกิด ง. น้ำตาย 7

8 ครูจงกล กลางชล 4. ปรากฏการณ์ใดที่ เกิดจากโลกมาอยู่ ระหว่างดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เงาของ โลกจึงทอดลงบนดวง จันทร์ ก. ฝนดาวตก ข. สุริยุปราคา ค. จันทรุปราคา ง. ข้างขึ้น - ข้างแรม 8

9 ครูจงกล กลางชล 5. ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อ ปรากฏการณ์ใดบนโลกมากที่สุด ก. การเกิดกลางวัน ข. เกิดน้ำขึ้น - น้ำลง ค. การเกิดฤดูกาล ง. การเกิดกลางคืน 9

10 ครูจงกล กลางชล 1010 เขาเชื่อว่าโลกกลม และแน่ใจว่าเขาจะไป ได้ถึงเอเชียโดยแล่น เรือไปทางทิศตะวันตก

11 ครูจงกล กลางชล 11 เป็นคนแรกที่เสนอว่า ดาวเคราะห์โคจรรอบ ดวงอาทิตย์ในระบบ ระบบสุริยะ

12 ครูจงกล กลางชล 12 ผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ดูดาว พบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี 4 ดวง พบจุดดับบนดวงอาทิตย์ พบวงแหวนของดาวเสาร์ พบภูเขาบนดวงจันทร์

13 ครูจงกล กลางชล 13 เป็นชาวยุโรปที่เดิน ทางรอบโลกโดยทางเรือ และพิสูจน์ได้ว่าโลกมี สัณฐานกลมจริง

14 ครูจงกล กลางชล กิจกรร ม 1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก กลุ่มละ 1 หัวข้อ 1414

15 ครูจงกล กลางชล กลุ่มที่ 1 ข้างขึ้น - ข้างแรม กลุ่มที่ 2 น้ำขึ้น - น้ำลง กลุ่มที่ 3 น้ำเกิด - น้ำตาย กลุ่มที่ 4 สุริยุปราคา - จันทรุปราคา 1515

16 ครูจงกล กลางชล 2. ให้ตัวแทนของแต่ ละกลุ่ม ออกมานำเสนอ สาระสำคัญตาม ที่กลุ่มได้รับ มอบหมายให้เพื่อน ร่วมชั้นและเพื่อน ปลายทางฟัง 1616

17 ครูจงกล กลางชล 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เขียนคำถามที่ต้องการทราบ กลุ่มละ 3 ข้อ แล้วนำส่งครู 1717

18 ครูจงกล กลางชล 4. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก 1818

19 ครูจงกล กลางชล แนวทางใน การปฏิบัติ หลังจากที่นักเรียน ได้ฟังเพื่อน นำเสนอตามหัวข้อที่ ได้รับมอบ หมายแล้ว นักเรียน ทุกกลุ่มจะ ต้องทำใบงานทุก หัวข้อตามที่ เพื่อนนำเสนอ 1919

20 ครูจงกล กลางชล 20 ปรากฏการณ์ ความ สัมพันธ์ ดวง อาทิตย์ ดวงจันทร์ และ โลก น้ำขึ้น – น้ำลง............... ข้างขึ้น – ข้างแรม............... น้ำเกิด – น้ำตาย.................... สุริยุปราคา – จันทรุปราคา..............................

21 ครูจงกล กลางชล พบกันใหม่ เรื่อง ความรู้เรื่อง โลก 21


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google