งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. รายงาน (Report) 2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper) 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และ การศึกษาปัญหาพิเศษ (Study Problem) 4. วิทยานิพนธ์ (Thesis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. รายงาน (Report) 2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper) 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และ การศึกษาปัญหาพิเศษ (Study Problem) 4. วิทยานิพนธ์ (Thesis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. รายงาน (Report) 2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper) 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และ การศึกษาปัญหาพิเศษ (Study Problem) 4. วิทยานิพนธ์ (Thesis or Dissertation)

2 1. แสวงหาแหล่งความรู้ ( ค้นหา รวบรวมรายการ บรรณานุกรม ) 2. รวบรวมเนื้อหาจากวัสดุความรู้ต่างๆ ( หนังสือ วารสาร วิดีโอ สไลด์ ข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ ) 3. การอ่านวัสดุความรู้ที่หาได้ ( อ่านลักษณะสำคัญ, อ่านคร่าวๆ, อ่านละเอียด และบันทึก )

3 5 นิ้ว 8 นิ้ว หัวข้อในโครงเรื่อง 1 นิ้ว บรรณานุกรม …………………………………………… ………………………………………………………….. เนื้อหาที่อ่าน ……………………………………… ………………….. ……………………………………… ………………….. ……………………………………… …….……………. หมายเ ลข หน้า

4 1. ส่วนประกอบตอนต้น 2. ส่วนประกอบตอนกลาง 3. ส่วนประกอบตอนท้าย

5 1.1 ปกนอก 1.2 หน้าปกใน 1.3 คำนำ 1.4 สารบัญ 1.5 บัญชีตาราง 1.6 บัญชี ภาพประกอบ

6 2.1 บทนำ 2.2 เนื้อหา - อัญประภาศตรง / รอง - การอ้างอิง - ตาราง - ภาพประกอบ 2.3 บทสรุป

7 3.1 บรรณานุกรม 3.2 อาจมีภาคผนวก 3.3 อาจมีอภิธาน ศัพท์ 3.4 อาจมีดัชนีค้น เรื่อง 3.5 อาจมี อัตชีวประวัติ

8 1. เขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรเดียวกัน - เขียน ให้สวยงามอ่านง่าย - พิมพ์ Angsana 16 / TH Sarabun 16 pt 2. กระดาษ - เขียน กระดาษมีเส้น - พิมพ์ กระดาษ A4

9 3.81 cm 2.5 cm 2.5 cm เลข หน้า

10 3. เว้นวรรค - ชื่อ - นามสกุล เว้น 2 ตัวอักษร - ข้อความทั่วไป เว้น 1-2 ตัวอักษร - หน้าเครื่องหมาย เว้น 1 ตัวอักษร ยกเว้น ฯ และจุดในเลขกำกับหัวข้อ - หลังเครื่องหมาย เว้น 1-2 ตัวอักษร ยกเว้นจุด ในเลขกำกับหัวข้อ - ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร เว้น 1 ตัวอักษร 4. ไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกข้อความ (, )

11 5. เลขหน้า ไม่ใส่เลขหน้า ในหน้าแรกของแต่ละส่วน และหน้าบอกตอนในส่วนประกอบท้าย 5.1 ส่วนประกอบต้น - ใช้ ก ข ค … 5.2 ส่วนประกอบกลางและท้าย - ใช้ 1 2 3 …

12

13 3.5 cm ชื่อเรื่อง ชื่อ - สกุล ผู้ทำภาคนิพนธ์ 3.5 cm ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

14

15 คำนำ เว้น 1 บรรทัด 1.5 cm …………………………… …………… …………………………… ………………. …………………………… …………… …………………………… ………………. เว้น 1 บรรทัด ชื่อ - สกุล

16

17 สารบัญ เว้น 1 บรรทัด เรื่อง หน้า //ooooooo//………………………………...//1 ////ooooooooo//…………………………….//3 บรรณานุกรม //……………………………//10 ภาคผนวก //……………………………..//15 เว้น 1 บรรทัด

18

19 บัญชีตาราง เว้น 1 บรรทัด ตาราง หน้า //1//ooooooo//……………………………...//1 //2//ooooooooo//…………………………...//3 เว้น 1 บรรทัด

20

21 บัญชีตาราง เว้น 1 บรรทัด ภาพประกอบ หน้า //1//ooooooo//……………………………...//1 //2//ooooooooo//…………………………...//3 เว้น 1 บรรทัด

22

23 หัวข้อใหญ่

24 0.5 cm 1.5 cm 0.5 cm ………………………… ……….. ………………………… …………… 1……………………… ………… 1.1……………………… …. 1.1.1 …………………...

25  น้อยกว่า 4 บรรทัด “…………’……’………….”  มากกว่า 4 บรรทัด เว้น 1 บรรทัด ///oooooooooooooooooooooo///

26 เว้น 1 บรรทัด ตาราง 1 ……………. ลำดับราคาจำนวน 10.50 8.5 100.5 100 10 5

27 เว้น 1 บรรทัด ตาราง 1 ………………………….……… ………….. ……………………………. ลำดับราคาจำนวน 10.50 8.5 100.5 100 10 5

28 ตาราง 1 ( ต่อ ) ลำดับราคาจำนวน 10.50 8.5 100.5 100 10 5

29 ภาพประกอบ 1 ………………..


ดาวน์โหลด ppt 1. รายงาน (Report) 2. ภาคนิพนธ์ (Term Paper) 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และ การศึกษาปัญหาพิเศษ (Study Problem) 4. วิทยานิพนธ์ (Thesis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google