งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนอ่านจับใจความ โดย ด. ช. ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนอ่านจับใจความ โดย ด. ช. ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนอ่านจับใจความ โดย ด. ช. ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป
ทบทวนอ่านจับใจความ โดย ด.ช.ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป.5/8 เลขที่13 เสนอ อ.ปุณณภา จงอนุกูลธนากร

2 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ1-5
พระทีปังกรพุทธเจ้าประสูติเป็นทีปังกรราชกุมาร แห่งราชวงศ์แห่งรัมมวดีนคร พระบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้า สุเทพและพระมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุเมธาเทวี พระองค์ทรงเกษมสำราญอยู่ 10,000 ปี มีพระมเหสี นามว่า ปทุมาเทวี และทรงมีสนมนารีแวดล้อม วันหนึ่งทีปังกรราชกุมารเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตร เห็นเทวทูตทั้งสี่ จึงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชาเมื่อพระนางปทุมาเทวีประสูติพระโอรส พระนามว่า อุสภักขันธ กุมาร จึงได้เสด็จออกบรรพชาในราชอุทยานนั้น มีผู้ออกบรรพชาตามจำนวนโกฏิหนึ่ง หลังจากทรงบำเพ็ญ ความเพียรอยู่เป็นเวลา 10 เดือน ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ พระองค์ก็นำบริษัทเข้าไปบิณฑบาตข้าวปายาสใน นคร ตอนเย็นทรงปลีกจากคณะ ทรงรับหญ้า 8 กำ อานันทะ และนำมาปูลาดเป็นโพธิบัลลังก์ใต้ต้นเลียบ (ต้น มะกอก) ปราบพระยามารกับพลมารและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้น พระทีปังกรพุทธเจ้าทรง แสดงปฐมเทศนา แก่พระภิกษุผู้บรรพชาตามจำนวนโกฏิหนึ่ง ที่สุนันทาราม ทำให้พระภิกษุทั้งหมดนั้นสำเร็จ เป็นพระอริยบุคคล พระทีปังกรพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ คือ พระอัครสาวก คือ พระสุมังคละเถระ และพระติสสะเถระ พระอัครสาวิกา คือ พระนันทาเถรี และพระสุนันทาเถรี พระอุปัฏฐาก คือ พระสาคตะเถระ

3 จงตอบคำถามจากข้อความข้างต้น
1.พระทีปังกรพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใด ก.ใต้ต้นเลียบ(ต้นมะกอก) ข. ใต้ต้นสาละกัลยาณี(ต้นขานาง) ค. ควงไม้สิรีสะ (ต้นซึก) พระอุปัฏฐากของพระทีปังกรพุทธเจ้าคือใคร ก.พระนันทาเถรี ข.พระติสสะเถระ ค.พระสาคตะเถระ 3.พระมเหสีของพระทีปังกรพุทธเจ้าคือใคร ก.นางสุเมธาเทวี ข.นางปทุมาเทวี ค.นางพิมพา 4.พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงรับหญ้า 8 กำจากใคร ก.อานันทะ ข.อุสภักขันธ ค.พระเจ้าสุเทพ 5.พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่เป็นเวลากี่เดือน ก.8เดือน ข.9เดือน ค.10เดือน

4 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ6-10
มะม่วง เป็นไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อนเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เพราะ การที่ภูมิภาคนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรมและร่องรอยฟอสซิลที่ หลากหลาย นับย้อนไปได้ถึง ล้านปีก่อน มะม่วงมีความแตกต่างประมาณ 49 สายพันธุ์กระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อนตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบ ใบเรียบ ใบอ่อนสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีขาว ผลอ่อน สีเขียว ผลแก่สีเหลือง เมล็ดแบน เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน ประเทศไทยส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ 3 รองจากฟิลิปปินส์ และเม็กซิโก เป็นผลไม้ประจำชาติของอินเดีย ปากีสถาน และ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งบังกลาเทศ

5 จงตอบคำถามจากข้อความข้างต้น
6.มะม่วงมีกี่สายพันธุ์ ก.48 ข.49 ค มะม่วงคือผลไม้ประจำประเทศใด ก.บังกลาเทศ ข. ฟิลิปปินส์ ค.ถูกทุกข้อ 8.มะม่วงมีถิ่นกำเนิดจากประเทศใด ก.อินเดีย ข.ไทย ค.จีน 9.ดอกมะม่วงเป็นลักษณะใด ก.ดอกเล็ก สีแดง ข. ดอกเล็ก สีขาว ค.ดอกค่อนข้างใหญ่ สีเหลือง 10.ใบอ่อนมะม่วงเป็นสีใด ก.สีขาว ข.สีเหลือง ค.สีแดง

6 ผิดครับ 1-5 6-10

7 ถูกต้องครับ 1-5 6-10

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนอ่านจับใจความ โดย ด. ช. ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google