งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนอ่านจับ ใจความ โดย ด. ช. ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป.5/8 เลขที่ 13 เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนอ่านจับ ใจความ โดย ด. ช. ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป.5/8 เลขที่ 13 เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนอ่านจับ ใจความ โดย ด. ช. ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป.5/8 เลขที่ 13 เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร

2 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ คำถามข้อ 1-5  พระทีปังกรพุทธเจ้าประสูติเป็นทีปังกรราชกุมาร แห่งราชวงศ์แห่งรัมมวดี นคร พระบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุเทพและพระมารดาทรงพระนามว่า พระนางสุเมธาเทวี พระองค์ทรงเกษมสำราญอยู่ 10,000 ปี มีพระมเหสี นามว่า ปทุมาเทวี และทรงมีสนมนารีแวดล้อม วันหนึ่งทีปังกรราชกุมาร เสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ จึงมีพระทัยน้อมไป ทางบรรพชาเมื่อพระนางปทุมาเทวีประสูติพระโอรส พระนามว่า อุสภัก ขันธกุมาร จึงได้เสด็จออกบรรพชาในราชอุทยานนั้น มีผู้ออกบรรพชาตาม จำนวนโกฏิหนึ่ง หลังจากทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่เป็นเวลา 10 เดือน ใน วันเพ็ญเดือนวิสาขะ พระองค์ก็นำบริษัทเข้าไปบิณฑบาตข้าวปายาสใน นคร ตอนเย็นทรงปลีกจากคณะ ทรงรับหญ้า 8 กำ อานันทะ และนำมาปู ลาดเป็นโพธิบัลลังก์ใต้ต้นเลียบ ( ต้นมะกอก ) ปราบพระยามารกับพลมาร และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้น พระทีปังกรพุทธเจ้าทรง แสดงปฐมเทศนา แก่พระภิกษุผู้บรรพชาตามจำนวนโกฏิหนึ่ง ที่สุนันทา ราม ทำให้พระภิกษุทั้งหมดนั้นสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล  พระทีปังกรพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ คือ พระอัครสาวก คือ พระสุ มังคละเถระ และพระติสสะเถระ พระอัครสาวิกา คือ พระนัน ทาเถรี และพระสุนันทาเถรี พระอุปัฏฐาก คือ พระสาคตะ เถระ

3 จงตอบคำถามจาก ข้อความข้างต้น 1. พระทีปังกรพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใด ก. ใต้ต้นเลียบ ( ต้นมะกอก ) ข. ใต้ต้นสาละ กัลยาณี ( ต้นขานาง ) ค. ควงไม้สิรีสะ ( ต้นซึก ) 2. พระอุปัฏฐากของพระทีปังกรพุทธเจ้าคือใคร ก. พระนันทาเถรี ข. พระติสสะเถระ ค. พระสาคตะ เถระ 3. พระมเหสีของพระทีปังกรพุทธเจ้าคือใคร ก. นางสุเมธาเทวี ข. นางปทุมาเทวี ค. นางพิมพา 4. พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงรับหญ้า 8 กำจากใคร ก. อานันทะ ข. อุสภักขันธ ค. พระเจ้าสุเทพ 5. พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่ เป็นเวลากี่เดือน ก.8 เดือน ข.9 เดือน ค.10 เดือน ก. ใต้ต้นเลียบ ( ต้นมะกอก ) ข. ใต้ต้นสาละ กัลยาณี ( ต้นขานาง ) ค. ควงไม้สิรีสะ ( ต้นซึก ก. พระนันทาเถรี ข. พระติสสะเถระ ค. พระสาคตะ เถระ ก. นางสุเมธาเทวี ข. นางปทุมาเทวี ค. นางพิมพา ก. อานันทะ ข. อุสภักขันธ ค. พระเจ้าสุเทพ ก.8 เดือน ข.9 เดือน ค.10 เดือน

4 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ คำถามข้อ 6-10  มะม่วง เป็นไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อนเป็นพืชที่มี ถิ่นกำเนิดในอินเดีย เพราะการที่ภูมิภาคนั้นมีความ หลากหลายทางพันธุกรรมและร่องรอยฟอสซิลที่ หลากหลาย นับย้อนไปได้ถึง 25-30 ล้านปีก่อน มะม่วง มีความแตกต่างประมาณ 49 สายพันธุ์กระจายอยู่ตาม ประเทศในเขตร้อนตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีขาว ผล อ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เมล็ดแบน เปลือกหุ้มเมล็ด แข็ง มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน ประเทศ ไทยส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ 3 รองจากฟิลิปปินส์ และ เม็กซิโก เป็นผลไม้ประจำชาติของอินเดีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส์ รวมทั้งบังกลาเทศ

5 จงตอบคำถามจาก ข้อความข้างต้น 6. มะม่วงมีกี่สายพันธุ์ ก.48 ข.49 ค.50 7. มะม่วงคือผลไม้ประจำประเทศใด ก. บังกลาเทศ ข. ฟิลิปปินส์ ค. ถูกทุกข้อ 8. มะม่วงมีถิ่นกำเนิดจากประเทศใด ก. อินเดีย ข. ไทย ค. จีน 9. ดอกมะม่วงเป็นลักษณะใด ก. ดอกเล็ก สีแดง ข. ดอกเล็ก สีขาว ค. ดอก ค่อนข้างใหญ่ สีเหลือง 10. ใบอ่อนมะม่วงเป็นสีใด ก. สีขาว ข. สีเหลือง ค. สีแดง ก.48 ข.49 ค.50 ก. บังกลาเทศ ข. ฟิลิปปินส์ ค. ถูกทุกข้อ ก. อินเดีย ข. ไทย ค. จีน ก. ดอกเล็ก สีแดง ข. ดอกเล็ก สีขาว ค. ดอก ค่อนข้างใหญ่ สีเหลือง ก. สีขาว ข. สีเหลือง ค. สีแดง

6 ผิดครับ 1- 5 6- 10

7 ถูกต้อง ครับ 1- 5 6- 10

8 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนอ่านจับ ใจความ โดย ด. ช. ปิยวัฒน์ จันทราพิรัตน์ ป.5/8 เลขที่ 13 เสนอ อ. ปุณณภา จงอนุกูลธนากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google