งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าภาคหลวง ~ เก็บ จาก Gross Revenue เป็นรายไตรมาส ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ~ เก็บจากกำไร สุทธิเป็นรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ~ เก็บ จากกำไรปิโตรเลียม ประจำปีใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าภาคหลวง ~ เก็บ จาก Gross Revenue เป็นรายไตรมาส ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ~ เก็บจากกำไร สุทธิเป็นรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ~ เก็บ จากกำไรปิโตรเลียม ประจำปีใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าภาคหลวง ~ เก็บ จาก Gross Revenue เป็นรายไตรมาส ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ~ เก็บจากกำไร สุทธิเป็นรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ~ เก็บ จากกำไรปิโตรเลียม ประจำปีใน แปลงสำรวจ นอกจากนี้ ในการยื่นขอสัมปทาน ผู้รับสัมปทานอาจเสนอมอบ ผลประโยชน์เพิ่มเติม ตามภาวะการแข่งขันในการขอสัมปทาน เช่น เงินโบนัสลงนาม เงินโบนัสการผลิต ( หากพบปิโตรเลียม ) ทุนการศึกษา อบรม ดูงานแก่ส่วนราชการ เงินบริจาคให้ท้องถิ่น (1) ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม ตาม หมวด 6 (2) ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม (3) ผลประโยชน์ตอบ แทนพิเศษ ตาม หมวด 7 ทวิ องค์ประกอบผลประโยชน์ของรัฐ ตามระบบ สัมปทานไทย (Thailand III)

2 ผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมที่จะให้ระบุในสัมปทาน ( นอกเหนือไปจากการชำระค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) ตามกฎหมาย ) 1. การสนับสนุนเงินเพื่อ การศึกษา และพัฒนาชุมชนใน ท้องถิ่น (CSR) - ช่วงสำรวจ ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000,000 บาท - ช่วงผลิต ไม่น้อยกว่าปีละ 2,000,000 บาท 2. เงินให้เปล่าในการลงนาม (Signature Bonus) แปลงละ ไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท ยกเว้น - แปลง G3, G5 และ G6 ( เคยพบ และมีพื้นที่ผลิตมาแล้ว ) ไม่น้อยกว่า 100,000,000 บาท - แปลง L6 และ L23 ( แปลง ขนาดเล็ก ) ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท 3. เงินให้เปล่าในการผลิต (Production Bonus) บนบก เมื่อขายสะสมถึง 10, 20 และ 30 ล้านบาร์เรล (BOE) จ่าย ครั้งละไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท ในทะเล เมื่อขายสะสมถึง 10, 20 และ 30 ล้านบาร์เรล (BOE) จ่าย ครั้งละไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 4. เสนอให้บริษัทไทยที่ คณะกรรมการปิโตรเลียม เห็นชอบเข้าร่วมประกอบ กิจการในอัตรา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 (Thai Participation) 5. ให้ใช้สินค้าและบริการใน ประเทศ เป็น อันดับแรก

3

4 เตรียมเปิด 29 แปลง ภาคเหนือ - ภาคกลาง 6 แปลง ภาคอีสาน 17 แปลง อ่าวไทย 6 แปลง หลักการกำหนดแปลงสำรวจ แปลงบนบกพื้นที่ไม่เกิน 4,000 ตร. กม./ แปลง และ แปลงในทะเลพื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตร. กม./ แปลง มีศักยภาพปิโตรเลียม หลีกเลี่ยงพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง พื้นที่ ลุ่มน้ำชั้น 1A เขตรักษาอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์ พืช อุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ ประเมินเบื้องต้น มูลค่าการลงทุน 5,000 ล้านบาท ปริมาณทรัพยากร ( ก๊าซ ธรรมชาติ 1–5 ล้านล้าน ลบ. ฟุต และ น้ำมันดิบ 20-50 ล้านบาร์เรล ) แปลงสำรวจที่เปิด

5 1. ประเทศมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. ทดแทนปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่ลดลงทุกปี 3. ลดการนำเข้า และ 4. ก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง ผลิตใน ประเทศ นำเข้า ( เมียนม่าร์ ) นำเข้า LNG 10 ล้านตันต่อปี (1,400 ล้าน ลบ. ฟุตต่อวัน ) เริ่มขาดแคลนก๊าซ พื้นที่พัฒนา ร่วมฯ เหตุผลความจำเป็น

6

7


ดาวน์โหลด ppt ค่าภาคหลวง ~ เก็บ จาก Gross Revenue เป็นรายไตรมาส ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ~ เก็บจากกำไร สุทธิเป็นรายปี ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ~ เก็บ จากกำไรปิโตรเลียม ประจำปีใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google