งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลวานรนิวาส

2 คำขวัญอำเภอวานรนิวาส
ออนซอนอ่างเก็บน้ำห้วยโทง วานรฯเมืองธรรมะ วัดเสฯพระตะเคียนใหญ่ หินเหิบไหมมัดหมี่ คอนศรีข้าวเม่าหวาน หนองม่วงงานแข่งเรือ ม่วนเหลือบุญพระเวสสันดร คำขวัญอำเภอวานรนิวาส

3 เครือข่ายบริการด้านสุขภาพ
ข้อมูลทั่วไป เครือข่ายบริการด้านสุขภาพ อำเภอวานรนิวาส - โรงพยาบาลแม่ข่าย ( M2 ) แห่ง (ขนาด 90 เตียง เป้าหมายขยายเป็น 150 เตียง) - รพ.สต แห่ง - อำเภอวานรนิวาส แบ่งเป็น ตำบล - จำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้าน - เทศบาล แห่ง - อบต แห่ง - ประชากร จากการสำรวจ ,462 คน จากทะเบียนราษฎร์ , 657 คน จำนวน UC ,631 คน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอคำตากล้า ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภออากาศอำนวย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบ้านม่วง, เจริญศิลป์, สว่างแดนดิน ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอพังโคน ระยะทางจากอำเภอวานรนิวาสถึงจังหวัดสกลนคร 82 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 60 นาที เครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดอุดรธานี 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที จังหวัดขอนแก่น 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที 86 ก.ม. สกลนคร วานรนิวาส อุดรธานี ที่มาของข้อมูล: งานบัตรประกันสุขภาพ, ณ ณ 31 ม.ค. 2557 129 ก.ม.

4 “เป็นผู้นำด้านสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี บริการอย่างมีคุณภาพ”
วิสัยทัศน์ (VISION) ปีงบประมาณ พันธกิจ (mission) “เป็นผู้นำด้านสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี บริการอย่างมีคุณภาพ” 1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างสุขภาพเชิงรุก 2. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพทุติยภูมิระดับกลาง 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดีและสนับสนุนการจัดการ ระบบสุขภาพ 4. พัฒนาความร่วมมือเชิงบูรณาการกับเครือข่ายและภาคีเครือข่าย ในการจัดการสุขภาพในพื้นที่

5 ข้อมูลบุคลากร รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ ( 2554 – 2557 ณ 31 ม.ค. 2557 )
ข้อมูลบุคลากร รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ ( 2554 – ณ ม.ค ) ที่มา..งานธุรการ รพ.วานรนิวาส ประเภทบุคลากร กรอบ GIS FTE ตามอยู่จริง สัดส่วน/ประชากร 2554 2555 2556 2557 แพทย์ 36 21 10 12 15 1 : 8,377 ทันตแพทย์ 14 4 5 1 : 25,131 เภสัชกร 8 11 1 : 11,423 พยาบาลวิชาชีพ 225 91 65 73 84 1 : 1,495 นักเทคนิคการแพทย์ 1 : 25,131  นักกายภาพบำบัด 6 1 : 31,414  นักจิตวิทยา - 2 นักโภชนาการ ลูกจ้างชั่วคราว 138 128 118 อื่นๆ 33 49 70 76 รวม 267 284 324 318 - อายุรแพทย์ คน - กุมารแพทย์ คน - ศัลยแพทย์ คน - เภสัชกร 11 คน - นักจิตวิทยา คน -นักโภชนาการ 2 คน

6 โรงพยาบาลวานรนิวาส สถิติบริการ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง
จำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤติ 3 เตียง จำนวนเตียงผู้ป่วยอายุรกรรม 30 เตียง จำนวนเตียงผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 30 เตียง จำนวนเตียงผู้ป่วยศัลยกรรม+ทั่วไป 30 เตียง

7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2554 -2557
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ HIGH VOLUME OPD ลำดับ 2554 2555 2556 2557 1 DM 2 HT 3 Dypepsia Low Back pain 4 Dental caries Plup and periapica tissue Dyspepsia 5 HIV 6 URI Asthma Pharyngitis 7 Ac.pharyngitis Pulp and perispical tissues 8 Diarrhea 9 Dizziness Myalgia 10 CRF ที่มาของข้อมูล: สถิติบริการจาก HosXP 31 ม.ค.2557

8 ที่มาของข้อมูล: สถิติบริการจาก HosXP ณ 31 ม.ค.2557
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ HIGH VOLUME IPD ลำดับ 2554 2555 2556 2557 1 Diarrhea 2 Dyspepsia CRF DHF Neonatal jx 3 Pneumonia DM 4 Dengue fever 5 Dizziness Senile Cataract 6 Head injury 7 Pyelonephritis 8 Ac.bronchiolitis Acut Pyelonephitis 9 HT Acute bronchiolitis Thalassemia Acute Appendecitis 10 Haemolytic (newborn) ที่มาของข้อมูล: สถิติบริการจาก HosXP ณ 31 ม.ค.2557

9 5 อันดับโรค Re-admitted ภายใน 28 วัน
ลำ ดับ ปี 2554 ปี 2555 ปี2556 ปี2557 1 CRF CRF (66) Pneumonia (51) Neonatal jaudice(28) 2 Diarrhea Diarrhea(64) CRF(65) ESRD (19) 3 Heart failure ESRD (57) Diarrhea(46) Haemolytic of newborn(14) 4 Dypepsia Pneumonia (56) Thalassemia (46) Thalassemia (12) 5 Pneumonia Neonatal jaudice (39) Neonatal jaudice(30) DM (10) ที่มา : รายงาน Ehosp, Hosxp ณ 31 ม.ค.2557

10 10 อันดับโรคส่งต่อ ปีงบประมาณ 2552-2557 (ณ 30 ก.ย.57)
10 อันดับโรคส่งต่อ ปีงบประมาณ (ณ 30 ก.ย.57) ที่มา : รายงาน Ehosp, Hosxp ลำดับ ปี2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี2556 ปี 2557 1 Calculus of kidney   Cataract  Ac Appendecitis (106) cataract  (121) CA breast(92) 2 DM with ophthalmic  Calculus of kidney Stroke(100) stroke(119) stroke(90) 3 Schizophenia Schizophernia (93) IHD (87) 4  Schizophenia    CA breast ESRD (81) CA breast(84) cataract  (81) 5 DM with renal   IHD  Calculus of kidney(77) Ac Appendecitis (75) Calculus of kidney(80) 6 CA breast   DM with ophthalmic CRF (61) Calculus of kidney(81) CKD (76) 7 Stroke  Myoma Uterus IHD (58) IHD (72) Schizophernia (75) 8 IHD stroke Senile Cataract(54) Thyrotoxiccosis(51) Gllaucoma (55) 9 HT  Ac Appendecitis CA breast(54) ESRD (48) 10 Ac Appendecitis   HT Pneumonia (43) Gllaucoma (45) Myoma Uterus(49)

11 การพัฒนางานโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลวานรนิวาส
เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ พัฒนาศักยภาพงานโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มขีดความสามารถบริการเบ็ดเสร็จ บริการครอบคลุม 4 มิติ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเท่าเทียม ภาคีเครือข่าย แกนนำ ส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมสามารถดูแลตนเองได้

12 แผนการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง รพ.ระดับM2 เขตบริการสุขภาพที่ 8
CT 2 แห่ง Node rtPA 2 แห่ง รพ.วานรนิวาส รพ.ท่าบ่อ

13 การพัฒนาเครือข่าย Stroke fast track
ระยะที่1 ระยะที่2 การพัฒนาระบบ Stroke fast track รพ.สกลนคร การเพิ่ม Node of rt-PA ปี 2556 รพ.ร.สว่างแดนดิน ปี2557 รพ.วานรนิวาส

14 Node of STROKE จังหวัดสกลนคร
25 kms. 40.8 kms. อ .อากาศอำนวย 20 kms. นาหว้า นครพนม 30 kms 60 kms. อ .พังโคน 34 kms. 24.6 kms. 34.9kms. 40 kms. 39 kms. 35 kms. 84 kms. 69 kms. 22 kms. 33 kms. 28 kms. 50 kms. นาแก นครพนม

15 ลูกข่ายที่สามารถให้ยาได้ รพ.ร.สว่างแดนดิน/รพ.วานรนิวาส
การเพิ่ม Node of rt-PA ลูกข่ายที่สามารถให้ยาได้ รพ.ร.สว่างแดนดิน/รพ.วานรนิวาส 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 2. การเตรียมความพร้อม ดังนี้ สถานที่ ความพร้อมของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน CT Scan ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ความพร้อมของการตรวจทางพยาธิวิทยา CBC PT INR BUN Cr Electrolyte การบริหารจัดการยา rt-PA ได้แก่ การ Stock ยา การผสมยาและการคำนวณยา กิจกรรมการพยาบาล การดูแลขณะให้ยา หลังให้ยา การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน 3. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลลูกข่าย 4. จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย การคัดกรอง ระบบการ Consult กับโรงพยาบาลแม่ข่าย การส่งต่อผู้ป่วย การเก็บตัวชี้วัด 5. จัด Zoning การส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 6. จัดระบบการส่งข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร

16 การพัฒนาเครือข่าย Stroke fast track

17 เครื่องมืออุปกรณ์/เวชภัณฑ์

18 เครือข่ายให้คำปรึกษา Stroke

19 ผลการดำเนินการปี 57 PT Stroke ทั้งหมด 82 ราย ได้ยา rt-PR 3 ราย ADMIT
Refer in 9 ราย FAST Track 23 ราย REFER 69 ราย ADMIT 13 ราย ได้ยา rt-PR 3 ราย

20 ผล CT ผู้ป่วยที่เข้าระบบ Fast track

21 ผลการดำเนินงาน Stroke Fast track เครือข่ายบริการโรงพยาบาลสกลนคร

22 Stroke Fast Track

23 ผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยา rt-PA

24 Outcome ปี55 ปี56 ปี57 (6 เดือน) Door to Needle time เฉลี่ย (นาที) 66 57 Door to CT เฉลี่ย (นาที) 28 27 32 Door to LAB เฉลี่ย (นาที) 35 18 20 NIHSS เฉลี่ย (ก่อนให้ยา) 13 คะแนน Min6 Max25 12 คะแนน 10 คะแนน Min 5 Max19 (หลังให้ยา) 7 คะแนน 6 คะแนน 3 คะแนน

25 Outcome ปี55 ปี56 ปี57 (6 เดือน) 8 5 62,457.50 65,794 56,951
อัตราการเสียชีวิตหลังให้ยา rt-PA 9.75% (Dead 1 ไม่สมัครอยู่3) 9.09 % (Dead 2 ไม่สมัครอยู่ 2) 6.67% (Dead 1) อัตราการเกิด Symtomatic Bleeding หลังให้ยา rt-PA 12.19% (5/41ราย) 13.63 % (4/44 ราย) (1/15ราย) อัตราการเกิด Asymtomatic Bleeding หลังให้ยา rt-PA 7.31% (3/41ราย) 0% วันนอนเฉลี่ย (วัน) 8 5 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย (บาท) 62,457.50 65,794 56,951


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google