งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลวานรนิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลวานรนิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลวานรนิวาส

2 ออนซอนอ่างเก็บน้ำห้วยโทง วานรฯเมือง ธรรมะ วัดเสฯพระ ตะเคียนใหญ่ หินเหิบไหม มัดหมี่ คอนศรีข้าวเม่า หวาน หนองม่วงงาน แข่งเรือ ม่วนเหลือบุญพระ เวสสันดร

3 ที่มาของข้อมูล : งานบัตรประกันสุขภาพ, ณ ณ 31 ม. ค. 2557 เครือข่ายบริการด้าน สุขภาพ อำเภอวานรนิวาส - โรงพยาบาลแม่ข่าย ( M2 ) 1 แห่ง ( ขนาด 90 เตียง เป้าหมาย ขยายเป็น 150 เตียง ) - รพ. สต. 18 แห่ง - อำเภอวานรนิวาส แบ่งเป็น 14 ตำบล - จำนวนหมู่บ้าน 182 หมู่บ้าน - เทศบาล 5 แห่ง - อบต. 10 แห่ง - ประชากร จากการสำรวจ 124,462 คน จากทะเบียนราษฎร์ 125, 657 คน จำนวน UC 96,631 คน 86 ก. ม. 129 ก. ม.

4 ปีงบประมาณ 2555-2559 1. จัดบริการสุขภาพองค์รวม อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็น เลิศ ด้านการสร้างสุขภาพเชิง รุก 2. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพ ทุติยภูมิระดับกลาง 3. พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการที่ดีและสนับสนุนการ จัดการ ระบบสุขภาพ 4. พัฒนาความร่วมมือเชิงบูรณา การกับเครือข่ายและภาคี เครือข่าย ในการจัดการสุขภาพ ในพื้นที่

5 ประเภท บุคลากร กรอ บ GIS FTE ตามอยู่จริง สัดส่วน / ประชาก ร 255 4 255 5 255 6 255 7 แพทย์ 3621101215 1 : 8,377 ทันตแพทย์ 14104555 1 : 25,131 เภสัชกร 1410812 11 1 : 11,423 พยาบาล วิชาชีพ 22591657384 1 : 1,495 นักเทคนิค การแพทย์ 8 5555 1 : 25,131 นัก กายภาพบำ บัด 64544 1 : 31,414 นักจิตวิทยา ---2 นักโภชนาการ 2222 ลูกจ้างชั่วคราว 138 128118 อื่นๆ 33497076 รวม267284324318 ข้อมูลบุคลากร รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ ( 2554 – 2557 ณ 31 ม.ค. 2557 ) ที่มา.. งานธุรการ รพ. วานรนิวาส - อายุรแพทย์ 2 คน - กุมารแพทย์ 2 คน - ศัลยแพทย์ 1 คน - เภสัชกร 11 คน - นักจิตวิทยา 2 คน - นักโภชนาการ 2 คน

6 เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง จำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤติ 3 เตียง จำนวนเตียงผู้ป่วยอายุรกรรม 30 เตียง จำนวนเตียงผู้ป่วยกุมารเวช กรรม 30 เตียง จำนวนเตียงผู้ป่วยศัลยกรรม + ทั่วไป 30 เตียง

7 ที่มาของข้อมูล : สถิติบริการจาก HosXP 31 ม. ค.2557 1DMDMDMDM 2HTHTHTHT 3Dypepsia Low Back pain 4 Dental caries Plup and periapica tissue Dyspepsia 5HIV Dental caries 6URIAsthmaPharyngitis Asthma 7 Ac.pharyngit is Asthma Pulp and perispical tissues 8Diarrhea HIV 9DizzinessMyalgiaHIV Pharyngitis 10 Ac.pharyng itis URIDizzinessCRF

8 ลำ ดับ 2554255525562557 1 Diarrhea 2 Dyspepsia CRF DHFNeonatal jx 3 CRF DyspepsiaPneumoniaDM 4 Dengue feverPneumonia 5 Dizziness Neonatal jx CRF Senile Cataract 6 Head injury Senile CataractNeonatal jxDyspepsia 7 Pyelonephritis DizzinessDyspepsiaHead injury 8 Ac.bronchiolitis Acut PyelonephitisSenile Cataract CRF 9 HT Acute bronchiolitisThalassemiaAcute Appendecitis 10 Senile Cataract HTDM Haemolytic (newborn) ที่มาของข้อมูล : สถิติบริการจาก HosXP ณ 31 ม. ค.2557

9 5 อันดับโรค Re-admitted ภายใน 28 วัน ลำ ดั บ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 1CRFCRF (66) Pneumonia (51) Neonatal jaudice(28) 2Diarrhea Diarrhea(64 ) CRF(65) ESRD (19) 3 Heart failure ESRD (57) Diarrhea(46 ) Haemolytic of newborn(14 ) 4Dypepsia Pneumonia (56) Thalassemia (46) Thalassemia (12) 5 Pneumon ia Neonatal jaudice (39) Neonatal jaudice(30) DM (10) ที่มา : รายงาน Ehosp, Hosxp ณ 31 ม. ค.2557

10 10 อันดับโรคส่งต่อ ปีงบประมาณ 2552- 2557 ( ณ 30 ก. ย.57) ลำ ดั บปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 1 Calculus of kidney Cataract Ac Appendecit is (106) cataract (121)CA breast(92) 2 DM with ophthalmi c Calculus of kidneyStroke(100) stroke(119)stroke(90) 3Cataract Schizopheni a Schizophernia (93) IHD (87) 4 Schizopheni a CA breastESRD (81) CA breast(84)cataract (81) 5 DM with renal IHD Calculus of kidney(77) Ac Appendecitis (75) Calculus of kidney(80) 6CA breast DM with ophthalm icCRF (61) Calculus of kidney(81) CKD (76) 7Stroke Myoma UterusIHD (58)IHD (72) Schizophernia (75) 8IHDstroke Senile Cataract(5 4) Thyrotoxiccosi s(51) Gllaucoma (55) 9HT Ac Appende citisCA breast(54)ESRD (48) Senile Cataract(5 4) 10 Ac Appendec itis HT Pneumonia (43) Gllaucoma (45)Myoma Uterus(49) ที่มา : รายงาน Ehosp, Hosxp

11 เครือข่า ยบริการ ไร้ รอยต่อ ประชาชน มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี พัฒนาศักยภาพ งานโรคหลอด เลือดสมอง เพิ่ม ขีดความสามารถ บริการเบ็ดเสร็จ บริการ ครอบคลุม 4 มิติ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ภาคีเครือข่าย แกนนำ ส่วนท้องถิ่น ประชาชนมี ส่วนร่วมสามารถดูแล ตนเองได้ เข้าถึงบริการที่ได้ มาตรฐาน ทั่วถึงและเท่าเทียม

12 แผนการพัฒนาระบบบริการโรค หลอดเลือดสมอง รพ. ระดับ M2 เขตบริการสุขภาพที่ 8 CT 2 แห่ง Node rtPA 2 แห่ง รพ. ท่าบ่อ รพ. วานร นิวาส

13 การพัฒนาเครือข่าย Stroke fast track การพัฒนาระบบ Stroke fast track รพ. สกลนคร การเพิ่ม Node of rt- PA ปี 2556 รพ. ร. สว่าง แดนดิน ปี 2557 รพ. วานร นิวาส ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

14 33 kms. 35 kms. 40 kms. 39 kms. 84 kms. 69 kms. 28 kms. 22 kms. 40.8 kms. 24.6 kms. 34.9kms. 25 kms. 20 kms. 60 kms. นาแก นครพนม นาหว้า นครพนม 34 kms. 50 kms. อ. อากาศ อำนวย อ. พัง โคน 30 kms Node of STROKE จังหวัดสกลนคร

15 การเพิ่ม Node of rt-PA ลูกข่ายที่สามารถให้ยาได้ รพ. ร. สว่างแดน ดิน / รพ. วานรนิวาส 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / มอบหมายผู้รับผิดชอบ 2. การเตรียมความพร้อม ดังนี้ สถานที่ ความพร้อมของห้อง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน CT Scan ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ความพร้อมของการตรวจ ทางพยาธิวิทยา CBC PT INR BUN Cr Electrolyte การบริหารจัดการยา rt-PA ได้แก่ การ Stock ยา การ ผสมยาและการคำนวณยา กิจกรรมการพยาบาล การ ดูแลขณะให้ยา หลังให้ยา การ เฝ้าระวังการเกิด ภาวะแทรกซ้อน 3. พัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลลูกข่าย 4. จัดทำแนวทางการ ดูแลผู้ป่วย การคัดกรอง ระบบการ Consult กับ โรงพยาบาลแม่ข่าย การ ส่งต่อผู้ป่วย การเก็บ ตัวชี้วัด 5. จัด Zoning การส่งต่อ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองระยะเฉียบพลัน 6. จัดระบบการส่งข้อมูล ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนา เครือข่ายร่วมกับ โรงพยาบาลสกลนคร

16 การพัฒนาเครือข่าย Stroke fast track

17 เครื่องมืออุปกรณ์ / เวชภัณฑ์

18 เครือข่ายให้คำปรึกษา Stroke

19 ผลการดำเนินการปี 57 PT Strok e ทั้งหม ด 82 ราย Refer in 9 ราย FAST Track 23 ราย REFER 69 ราย ADMIT 13 ราย ได้ยา rt- PR 3 ราย

20 ผล CT ผู้ป่วยที่เข้าระบบ Fast track

21 ผลการดำเนินงาน Stroke Fast track เครือข่ายบริการ โรงพยาบาลสกลนคร

22 Stroke Fast Track

23 ผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยา rt-PA

24 Outcomeปี55ปี56ปี57 (6 เดือน) Door to Needle time เฉลี่ย (นาที) 665766 Door to CT เฉลี่ย (นาที)282732 Door to LAB เฉลี่ย (นาที) 351820 NIHSS เฉลี่ย (ก่อนให้ยา) 13 คะแนน Min6 Max25 12 คะแนน Min6 Max25 10 คะแนน Min 5 Max19 NIHSS เฉลี่ย (หลังให้ยา) 7 คะแนน6 คะแนน3 คะแนน

25 Outcome ปี55ปี56ปี57 (6 เดือน) อัตราการเสียชีวิตหลังให้ ยา rt-PA 9.75% (Dead 1 ไม่สมัครอยู่3) 9.09 % (Dead 2 ไม่ สมัครอยู่ 2) 6.67% (Dead 1) อัตราการเกิด Symtomatic Bleeding หลังให้ยา rt-PA 12.19% (5/41ราย) 13.63 % (4/44 ราย) 6.67% (1/15ราย) อัตราการเกิด Asymtomatic Bleeding หลังให้ยา rt-PA 7.31% (3/41ราย) 0%6.67% (1/15ราย) วันนอนเฉลี่ย (วัน) 885 ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย (บาท) 62,457.5065,79456,951


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลวานรนิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google