งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Experimental Design Dr. Wuttigrai Boonkum Khon Kaen University Department of Animal Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Experimental Design Dr. Wuttigrai Boonkum Khon Kaen University Department of Animal Science."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Experimental Design Dr. Wuttigrai Boonkum Khon Kaen University Department of Animal Science

2 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science Content ::  CRD  RCBD  Treatment means analysis Multiple comparison Orthogonal contrast Orthogonal polynomial

3 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science สมมุติฐานงานทดลอง VS สมมติฐานงานวิจัย Ex: มีสูตรอาหารอยู่ 5 สูตร Ex: กระเทียมสามารถช่วยลดการท้องเสียในสุกรได้ การใช้ฟ้าทะลายโจรช่วยรักษาโรคไข้หวัดนกได้ การใช้แหนเป็ดสามารถเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในสูตรอาหารโคนมได้

4 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science CRD RCBD  หน่วยทดลองมีความสม่ำเสมอ  มีการสุ่มทรีทเมนต์ให้กับ EU อย่างสุ่ม  หน่วยทดลองมีความสม่ำเสมอภายใน BLK  มีการสุ่มทรีทเมนต์ให้กับ EU ภายใน BLK อย่างสุ่ม

5 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science CRD

6 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science RCBD

7 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science CRD RCBD ผังการทดลอง (layout)

8 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science Multiple comparison  ทำการจับคู่ทรีทเมนต์เปรียบเทียบไปทีละคู่จนครบทุกคู่ LSDDUNCANSNKTUKEY SCHEFFE Smallest Critical Value Highest Easy to Significant Easy to Non-Sig

9 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science Multiple comparison

10 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science Orthogonal contrast  ใช้ในกรณีทรีทเมนต์สามารถจำแนกหรือจัดเป็นกลุ่มได้  ในการเปรียบเทียบจะต้องสร้าง linear contrast หรือ สมการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ ในรูปเชิงเส้น

11 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science สังเกตว่าค่าผลรวมของค่าสัมประสิทธ์ในแต่ละแถวจะมีค่าเท่ากับศูนย์ (contrast 1: +1 +1 -1 -1 = 0; contrast 2: +1 -1 +0 +0 = 0; contrast 3: 0 +0 +1 -1 = 0) และเมื่อนำผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์ของ 2 contrast ในแต่ละทรีทเมนต์มารวมกันจะต้องมีค่าเป็นศูนย์ด้วยเช่นกัน (contrast 1 x contrast 2: (+1)(+1) + (+1)(-1) + (-1)(0) + (-1)(0) = 0 และ contrast 2 x contrast 3: (+1)(0) + (-1)(0) + (0)(+1) + (0)(-1) = 0) Orthogonal contrast กำหนดให้การทดลองครั้งหนึ่งมี 4 ทรีทเมนต์ สามารถสร้าง contrast coefficient ได้ดังนี้

12 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science การเปรียบเทียบอาหารไก่เนื้อ 4 สูตร T1 = อาหารปกติ T2 = อาหารที่เสริมด้วยไทโลซิน 0.2% T3 = อาหารที่เสริมด้วยคาบาดอกซ์ 0.2% T4 = อาหารที่เสริมด้วยไทโลซิน 0.2% และคา บาดอกซ์ 0.2% Orthogonal contrast ( จำนวน contrast จะไม่ได้ไม่เกิน df ของ TRT) จากโจทย์ผู้ทดลองมีวัตถุประสงค์ของการทดลองดังนี้ การใช้แอนตี้ไบโอติกเป็นสารเสริมในอาหารสุกรมีผลต่อการ เจริญเติบโตหรือไม่ (+3, -1, -1, -1) การเสริมแอนตี้ไบโอติกชนิดเดียวกับการเสริม 2 ชนิดให้ผลแตกต่างกัน หรือไม่ (0, +1, +1, -2) หากต้องการเสริมแอนตี้ไบโอติกเพียงชนิดเดียวในสูตรอาหารควร เลือกใช้ไทโลซินหรือคาบาดอกซ์ (0, -1, +1, 0)

13 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F PERIOD 1 0.0416667 0.0416667 0.01 0.9286 TRT 3 128.4583333 42.8194444 8.46 0.0009 ** Contrast DF Contrast SS Mean Square F Value Pr > F T1 VS T2,T3,T4 1 1.68055556 1.68055556 0.33 0.5711 T4 VS T2,T3 1 93.44444444 93.44444444 18.47 0.0004 ** T2 VS T3 1 33.33333333 33.33333333 6.59 0.0189 ** Orthogonal contrast ( จำนวน contrast จะไม่ได้ไม่เกิน df ของ TRT) จากโจทย์ผู้ทดลองมีวัตถุประสงค์ของการทดลองดังนี้ การใช้แอนตี้ไบโอติกเป็นสารเสริมในอาหารสุกรมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือไม่ Ans:: ไม่มีผล การเสริมแอนตี้ไบโอติกชนิดเดียวกับการเสริม 2 ชนิดให้ผลแตกต่างกันหรือไม่ Ans:: ต่างกัน หากต้องการเสริมแอนตี้ไบโอติกเพียงชนิดเดียวในสูตรอาหารควรเลือกใช้ไทโลซินหรือคา บาดอกซ์ Ans:: ดูจากค่าเฉลี่ย

14 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science Orthogonal polynomial or trend analysis  ใช้ในกรณีทรีทเมนต์อยู่ในรูปเชิงปริมาณ เช่น %protein, ระดับไขมัน  ใช้ในการศึกษาถึงผลกระทบของทรีทเมนต์ที่มีต่อค่าสังเกต  ใช้ในการศึกษาแนวโน้มการตอบสนองของทรีทเมนต์

15 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science การทดสอบการใช้ฮอร์โมน GnRH ต่อ ขนาดรังไข่ปลานิล T1 = 0 IU T2 = 10 IU T3 = 20 IU T4 = 30 IU 0102030

16 |..Basic Experimental Design Khon Kaen University Department of Animal Science Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F GNRH 3 206394.0000 68798.0000 7.05 0.0055 ** Contrast DF Contrast SS Mean Square F Value Pr > F Linear 1 199200.8000 199200.8000 20.42 0.0007 ** Quadratic 1 6241.0000 6241.0000 0.64 0.0093 ** Cubic 1 952.2000 952.2000 0.10 0.7601 0102030


ดาวน์โหลด ppt Basic Experimental Design Dr. Wuttigrai Boonkum Khon Kaen University Department of Animal Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google