งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Experimental Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Experimental Design"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Experimental Design
Dr. Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science Khon Kaen University

2 |..Basic Experimental Design
Content :: CRD RCBD Treatment means analysis Multiple comparison Orthogonal contrast Orthogonal polynomial Department of Animal Science Khon Kaen University

3 |..Basic Experimental Design
สมมุติฐานงานทดลอง VS สมมติฐานงานวิจัย Ex: มีสูตรอาหารอยู่ 5 สูตร Ex: กระเทียมสามารถช่วยลดการท้องเสียในสุกรได้ การใช้ฟ้าทะลายโจรช่วยรักษาโรคไข้หวัดนกได้ การใช้แหนเป็ดสามารถเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในสูตรอาหารโคนมได้ Department of Animal Science Khon Kaen University

4 |..Basic Experimental Design
CRD หน่วยทดลองมีความสม่ำเสมอ มีการสุ่มทรีทเมนต์ให้กับ EU อย่างสุ่ม RCBD หน่วยทดลองมีความสม่ำเสมอภายใน BLK มีการสุ่มทรีทเมนต์ให้กับ EU ภายใน BLK อย่างสุ่ม Department of Animal Science Khon Kaen University

5 |..Basic Experimental Design
CRD Department of Animal Science Khon Kaen University

6 |..Basic Experimental Design
RCBD Department of Animal Science Khon Kaen University

7 |..Basic Experimental Design
CRD ผังการทดลอง (layout) RCBD Department of Animal Science Khon Kaen University

8 |..Basic Experimental Design
Multiple comparison ทำการจับคู่ทรีทเมนต์เปรียบเทียบไปทีละคู่จนครบทุกคู่ LSD DUNCAN SNK TUKEY SCHEFFE Smallest Critical Value Highest Easy to Significant Easy to Non-Sig Department of Animal Science Khon Kaen University

9 |..Basic Experimental Design
Multiple comparison Department of Animal Science Khon Kaen University

10 |..Basic Experimental Design
Orthogonal contrast ใช้ในกรณีทรีทเมนต์สามารถจำแนกหรือจัดเป็นกลุ่มได้ ในการเปรียบเทียบจะต้องสร้าง linear contrast หรือ สมการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ ในรูปเชิงเส้น Department of Animal Science Khon Kaen University

11 |..Basic Experimental Design
Orthogonal contrast กำหนดให้การทดลองครั้งหนึ่งมี 4 ทรีทเมนต์ สามารถสร้าง contrast coefficient ได้ดังนี้ สังเกตว่าค่าผลรวมของค่าสัมประสิทธ์ในแต่ละแถวจะมีค่าเท่ากับศูนย์ (contrast 1: = 0; contrast 2: = 0; contrast 3: = 0) และเมื่อนำผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์ของ 2 contrast ในแต่ละทรีทเมนต์มารวมกันจะต้องมีค่าเป็นศูนย์ด้วยเช่นกัน (contrast 1 x contrast 2: (+1)(+1) + (+1)(-1) + (-1)(0) + (-1)(0) = 0 และ contrast 2 x contrast 3: (+1)(0) + (-1)(0) + (0)(+1) + (0)(-1) = 0) Department of Animal Science Khon Kaen University

12 |..Basic Experimental Design
Orthogonal contrast (จำนวน contrast จะไม่ได้ไม่เกิน df ของ TRT) การเปรียบเทียบอาหารไก่เนื้อ 4 สูตร T1 = อาหารปกติ T2 = อาหารที่เสริมด้วยไทโลซิน 0.2% T3 = อาหารที่เสริมด้วยคาบาดอกซ์ 0.2% T4 = อาหารที่เสริมด้วยไทโลซิน 0.2% และคาบาดอกซ์ 0.2% จากโจทย์ผู้ทดลองมีวัตถุประสงค์ของการทดลองดังนี้ การใช้แอนตี้ไบโอติกเป็นสารเสริมในอาหารสุกรมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือไม่ (+3, -1, -1, -1) การเสริมแอนตี้ไบโอติกชนิดเดียวกับการเสริม 2 ชนิดให้ผลแตกต่างกันหรือไม่ (0, +1, +1, -2) หากต้องการเสริมแอนตี้ไบโอติกเพียงชนิดเดียวในสูตรอาหารควรเลือกใช้ไทโลซินหรือคาบาดอกซ์ (0, -1, +1, 0) Department of Animal Science Khon Kaen University

13 |..Basic Experimental Design
Orthogonal contrast (จำนวน contrast จะไม่ได้ไม่เกิน df ของ TRT) Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F PERIOD TRT ** Contrast DF Contrast SS Mean Square F Value Pr > F T1 VS T2,T3,T T4 VS T2,T ** T2 VS T ** จากโจทย์ผู้ทดลองมีวัตถุประสงค์ของการทดลองดังนี้ การใช้แอนตี้ไบโอติกเป็นสารเสริมในอาหารสุกรมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือไม่ Ans:: ไม่มีผล การเสริมแอนตี้ไบโอติกชนิดเดียวกับการเสริม 2 ชนิดให้ผลแตกต่างกันหรือไม่ Ans:: ต่างกัน หากต้องการเสริมแอนตี้ไบโอติกเพียงชนิดเดียวในสูตรอาหารควรเลือกใช้ไทโลซินหรือคาบาดอกซ์ Ans:: ดูจากค่าเฉลี่ย Department of Animal Science Khon Kaen University

14 |..Basic Experimental Design
Orthogonal polynomial or trend analysis ใช้ในกรณีทรีทเมนต์อยู่ในรูปเชิงปริมาณ เช่น %protein, ระดับไขมัน ใช้ในการศึกษาถึงผลกระทบของทรีทเมนต์ที่มีต่อค่าสังเกต ใช้ในการศึกษาแนวโน้มการตอบสนองของทรีทเมนต์ Department of Animal Science Khon Kaen University

15 |..Basic Experimental Design
การทดสอบการใช้ฮอร์โมน GnRH ต่อขนาดรังไข่ปลานิล T1 = 0 IU T2 = 10 IU T3 = 20 IU T4 = 30 IU 10 20 30 Department of Animal Science Khon Kaen University

16 |..Basic Experimental Design
Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F GNRH ** Contrast DF Contrast SS Mean Square F Value Pr > F Linear ** Quadratic ** Cubic 10 20 30 Department of Animal Science Khon Kaen University


ดาวน์โหลด ppt Basic Experimental Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google