งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี ความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ. 2555 ขาดแคลนน้ำ 0.255 ล้าน ลบ. ม. โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี ความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ. 2555 ขาดแคลนน้ำ 0.255 ล้าน ลบ. ม. โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี ความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ ขาดแคลนน้ำ ล้าน ลบ. ม. โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ. เกาะพ งัน จ. สุราษฎร์ธานี

2 ความจุ ล้าน ลบ. ม. ที่ระดับ ระดับสันเขื่อน ก่อสร้างเขื่อนดินแบบ zone type ทำนบดินยาวประมาณ 258 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร สันเขื่อน กว้าง 9.00 เมตร ความจุสูงสุด 1.30 ล้านลบ. ม. ความจุเก็บกัก ล้านลบ. ม. พร้อมอาคารระบายน้ำล้น และ ท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม งบประมาณทั้งสิ้น ล้าน บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ( ) รูปตัดตาม ขวางทั่วไป โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ. เกาะพ งัน จ. สุราษฎร์ธานี

3 แผนที่แสดงเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ แสดงที่ตั้งพื้นที่กรมชลประทานขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน แห่งชาติป่าเกาะพะงันเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำธาร ประเวศ แนวเขตป่าสงวน แห่งชาติ แนวเขตป่าอุทยาน แห่งชาติ แนวเขตป่าไม้ถาวรตาม มติ ครม. พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตาม มติ ครม. เนื้อที่ 6 – 1 – 75 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ เนื้อที่ 98 – 1 – 91 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ ตามพรบ. ป่าไม้ พ. ศ.2484 เนื้อที่ 85 – 3 – 69 ไร่ รวมใช้ที่ดินเพื่อการ ก่อสร้างโครงการ จำนวนพื้นที่ 190 – 3 – 35 ไร่ ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าไม้ถาวร ตามหนังสือที่ กษ 0337 /101 ลงวันที่ 24 เม. ย.55 สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับ หนังสือแล้ว เลขที่ 1734 ลว.26 เม. ย.55 นัดเข้าตรวจสภาพป่า ป่าไม้ถาวร ตามหนังสือที่ สฎ /8400 ลว.25 พ. ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 1 มิ. ย.55 ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า เกาะพะงัน ตามหนังสือที่ กษ 0337 /102 ลงวันที่ 24 เม. ย.55 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด สุราษฎร์ธานี รับหนังสือแล้ว เลขที่ 1735 ลว.26 เม. ย.55 นัดเข้า ตรวจสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะพะงัน ตามหนังสือที่ สฎ /8398 ลว.25 พ. ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 2 มิ. ย.55 ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่า พ. ร. บ. ป่าไม้ 2484 ตามหนังสือที่ กษ 0337 /100 ลงวันที่ 24 เม. ย.55 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี รับหนังสือแล้ว เลขที่ 1733 ลว.26 เม. ย.55 นัดเข้าตรวจสภาพป่า พ. ร. บ. ป่าไม้ 84 ตามหนังสือที่ สฎ /8402 ลว.25 พ. ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 31 พ. ค.55 ความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำธาร ประเวศ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัด ละติจูด , ลองจิจูด การขอใช้พื้นที่

4 เวทีประชาคมเพื่อการก่อสร้าง แหล่งน้ำ แล้วเสร็จ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ IEE แล้วเสร็จ ศึกษาวางโครงการ งานสำรวจ ธรณี / ปฐพี งานออกแบบก่อสร้าง และ ปักหลักกันเขต แล้วเสร็จ กรมชลประทานอนุมัติเปิด โครงการ ปี พ. ศ.2555 โดยจัดเข้าแผนงานปี พ. ศ งบประมาณ 400 ล้านบาท การขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการพิจารณาคำขอ อนุญาต ขั้นตอนตรวจสอบ สภาพป่า การเตรียมความพร้อมก่อน ก่อสร้างโครงการ

5 ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะเกิดขึ้น ความต้องการ ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำธาร ประเวศ ความจุ 1.13 ล้าน ลบ. ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำดิบ สำหรับใช้ในการประปา จำนวน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี


ดาวน์โหลด ppt โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี ความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ. 2555 ขาดแคลนน้ำ 0.255 ล้าน ลบ. ม. โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google