งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี ความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ. 2555 ขาดแคลนน้ำ 0.255 ล้าน ลบ. ม. โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี ความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ. 2555 ขาดแคลนน้ำ 0.255 ล้าน ลบ. ม. โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี ความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ. 2555 ขาดแคลนน้ำ 0.255 ล้าน ลบ. ม. โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ. เกาะพ งัน จ. สุราษฎร์ธานี

2 ความจุ 1.130 ล้าน ลบ. ม. ที่ระดับ +162.00 ระดับสันเขื่อน +165.000 ก่อสร้างเขื่อนดินแบบ zone type ทำนบดินยาวประมาณ 258 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร สันเขื่อน กว้าง 9.00 เมตร ความจุสูงสุด 1.30 ล้านลบ. ม. ความจุเก็บกัก 1.130 ล้านลบ. ม. พร้อมอาคารระบายน้ำล้น และ ท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม งบประมาณทั้งสิ้น 400.00 ล้าน บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (2557- 2559) รูปตัดตาม ขวางทั่วไป โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ อ. เกาะพ งัน จ. สุราษฎร์ธานี

3 แผนที่แสดงเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ แสดงที่ตั้งพื้นที่กรมชลประทานขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน แห่งชาติป่าเกาะพะงันเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำธาร ประเวศ แนวเขตป่าสงวน แห่งชาติ แนวเขตป่าอุทยาน แห่งชาติ แนวเขตป่าไม้ถาวรตาม มติ ครม. พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตาม มติ ครม. เนื้อที่ 6 – 1 – 75 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ เนื้อที่ 98 – 1 – 91 ไร่ พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ ตามพรบ. ป่าไม้ พ. ศ.2484 เนื้อที่ 85 – 3 – 69 ไร่ รวมใช้ที่ดินเพื่อการ ก่อสร้างโครงการ จำนวนพื้นที่ 190 – 3 – 35 ไร่ ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าไม้ถาวร ตามหนังสือที่ กษ 0337 /101 ลงวันที่ 24 เม. ย.55 สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับ หนังสือแล้ว เลขที่ 1734 ลว.26 เม. ย.55 นัดเข้าตรวจสภาพป่า ป่าไม้ถาวร ตามหนังสือที่ สฎ 0013.3/8400 ลว.25 พ. ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 1 มิ. ย.55 ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า เกาะพะงัน ตามหนังสือที่ กษ 0337 /102 ลงวันที่ 24 เม. ย.55 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด สุราษฎร์ธานี รับหนังสือแล้ว เลขที่ 1735 ลว.26 เม. ย.55 นัดเข้า ตรวจสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะพะงัน ตามหนังสือที่ สฎ 0013.3/8398 ลว.25 พ. ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 2 มิ. ย.55 ขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่า พ. ร. บ. ป่าไม้ 2484 ตามหนังสือที่ กษ 0337 /100 ลงวันที่ 24 เม. ย.55 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี รับหนังสือแล้ว เลขที่ 1733 ลว.26 เม. ย.55 นัดเข้าตรวจสภาพป่า พ. ร. บ. ป่าไม้ 84 ตามหนังสือที่ สฎ 0013.3/8402 ลว.25 พ. ค.55 เข้าตรวจสภาพป่า วันที่ 31 พ. ค.55 ความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำธาร ประเวศ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิกัด ละติจูด 9.7736, ลองจิจูด 100.0438 การขอใช้พื้นที่

4 เวทีประชาคมเพื่อการก่อสร้าง แหล่งน้ำ แล้วเสร็จ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ IEE แล้วเสร็จ ศึกษาวางโครงการ งานสำรวจ ธรณี / ปฐพี งานออกแบบก่อสร้าง และ ปักหลักกันเขต แล้วเสร็จ กรมชลประทานอนุมัติเปิด โครงการ ปี พ. ศ.2555 โดยจัดเข้าแผนงานปี พ. ศ. 2557-2559 งบประมาณ 400 ล้านบาท การขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการพิจารณาคำขอ อนุญาต ขั้นตอนตรวจสอบ สภาพป่า การเตรียมความพร้อมก่อน ก่อสร้างโครงการ

5 ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะเกิดขึ้น ความต้องการ ใช้น้ำ 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 อ่างเก็บน้ำธาร ประเวศ ความจุ 1.13 ล้าน ลบ. ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำดิบ สำหรับใช้ในการประปา จำนวน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี 2556 2557 2559255825602561 2562 2563 2564 2565 2555


ดาวน์โหลด ppt โรงกรองน้ำปัจจุบัน 0.50 ล้าน ลบ. ม./ ปี ความต้องการใช้น้ำใน พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ. 2555 ขาดแคลนน้ำ 0.255 ล้าน ลบ. ม. โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google