งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COURSE SYLLABUS AND INTRODUCTION Physics in game development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COURSE SYLLABUS AND INTRODUCTION Physics in game development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COURSE SYLLABUS AND INTRODUCTION Physics in game development

2 ชื่อกระบวนวิชา  รหัสวิชา 951302  ชื่อภาษาไทย : ฟิสิกส์ในการพัฒนาเกม  ชื่อภาษาอังกฤษ : Physics in game development  เงื่อนไขวิชาที่ต้องผ่านก่อน : 207187 ( ฟิสิกส์ 1)  ลักษณะกระบวนวิชา : บรรยาย  วัน / เวลาที่สอน : (sec.001) ห้อง 114, วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น.  เวลาติดต่อ : ทุกวันจันทร์เวลา 14.00-16.00 น.

3 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (Course Description)  แนวคิดพื้นฐาน อัลกอริทึมเกี่ยวกับแรง อัลกอริทึม เกี่ยวกับจลศาสตร์ อัลกอริทึมเกี่ยวกับการชน อัลกอริทึมเกี่ยวกับการจำลองวัตถุแข็งเกร็ง อัลกอริทึมเกี่ยวกับวัตถุหลายชิ้นใน 3 มิติ และ อนุภาค

4 วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา (Course Objective)  1. เข้าใจความสำคัญของการใช้ฟิสิกส์สำหรับการ พัฒนาเกม  2. ใช้หลักการฟิสิกส์มาเพื่อพัฒนาเกม  ข้อที่ 1 วัดผลจากการสอบและการบ้าน  ข้อที่ 2 วัดผลจากงานกลุ่ม

5 เค้าโครงกระบวนวิชา (Course Outline) สัปดาห์ ที่ เนื้อหาที่สอนจำนวนชั่วโมงหมาย เหตุ บรรยา ย ปฏิบัติ 1Introduction to Physics for game development 3- 2 กฎของความน่าจะเป็นและการสุ่ม 3- 3 การเคลื่อนที่ 1 มิติ, กฎของนิวตัน 3- 4 การเคลื่อนแบบวงกลม, การเคลื่อนที่แบบ โปรเจ็คไตล์ 3- 5 โมเมนตัม, การกระโดดภายในเกม 3- 6 การระเบิดและความดัน 3- 7Intro to HTML5 and JavaScript3- 8 การเคลื่อนที่แบบหลบหลีกและไล่ล่า 3- 9 การเช็คชนแบบวงกลมและสี่เหลี่ยม 3- 10Physic engine: Constrct23- 11Physic engine: Unity3D3- 12Cloth simulation and wind force3- 133D Virtual world and Rigid body3- 14Force and Controller3- 15Project3- รวม 450

6 โครงงานเกม (Project)  เป็นการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์พัฒนาเป็น โครงงานเกมโดยนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือใน การพัฒนาเกมขั้นสูง เช่น Unity3D, Construct2, Adobe flash หรือ เครื่องมืออื่นๆ ได้ ครั้ง ที่ วัน เดือน ปี เนื้อหาหมายเหตุ 1 13 มิ. ย. 56 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำโครงงาน - กลุ่มละ 5-7 คน - ส่งภายในคาบเรียน 2 24 มิ. ย. 56 ให้นักศึกษาเขียนรายละเอียดของ โครงงานเกม  ชนิด 2D หรือ 3D, แนวเกม  หลักการฟิสิกส์ที่ใช้ - ส่งภายในคาบเรียน - คะแนน 5% 3 25 ก. ค. 56 ส่ง Storyboard และผังการไหล ของโปรแกรม - ส่งภายในคาบเรียน - คะแนน 5% 4 19 ส. ค. 56 ตรวจงานความก้าวหน้าของ โครงงาน - คะแนน 5% 5 16 ก. ย. 56 ส่งโครงงานเกมพร้อมนำเสนอ - คะแนน 15% แบ่งเป็น การนำเสนอ 5% และความ สมบูรณ์ ของเกม 10 % ซึ่งวัดจาก Storyboard และผังการไหลของโปแกรม

7 เนื้อหาที่ออกสอบ  * สอบกลางภาค เนื้อหาตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1- 7  * สอบปลายภาค เนื้อหาตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 8- 15 วัสดุ อุปกรณ์ที่นักศึกษาควรเตรียม  1. สมุด, ปากกา  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

8 การวัดผลและประเมินผลของ กระบวนวิชา  ( / ) อิงเกณฑ์  สัดส่วนการให้คะแนน  คะแนนเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน (8)  คะแนนการบ้าน 10 คะแนน ( 10 )  คะแนนสอบกลางภาค 25 คะแนน ( 7.5 )  คะแนนสอบปลายภาค 25 คะแนน ( 7.5 )  คะแนนโปรเจ็คกลุ่ม 30 คะแนน ( 18 )  รวม 100 คะแนน ( 51 )

9 เกณฑ์การประเมิน  ( / ) อิงเกณฑ์  เกณฑ์การประเมิน  A = ดีเยี่ยม (Excellent)  B+ = ดีมาก (Very Good)  B= ดี (Good)  C+= ดีพอใจ (Fairly Good)  C= พอใช้ (Fair)  D+= อ่อน (Poor)  D= อ่อนมาก (Very Poor)  F= ตก (Failed)

10 กฎ กติกาและมารยาทในการเรียน  กฎ  นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ครบร้อยละ 80 จะไม่มีสิทธิ์ สอบปลายภาค  กติกา  การเข้าห้องสายเกิน 10 นาทีถือเป็นการเข้าห้องสาย  การมาสาย 2 ครั้ง จะถูกนับเป็นขาดเรียน  การเข้าห้องสายเกิน 15 นาที แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ อนุญาตให้เข้าห้องเรียน  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือรวมทั้งอุปกรณ์พกพาขณะทำ การเรียนการสอน  มารยาท  ขอความกรุณานักศึกษาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือก่อน เข้าชั้นเรียน หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องรับสาย กรุณาออกจากห้องเรียนเพื่อสนทนา  เพิ่มเติม  นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนการสอบย้อนหลังภายใน 30 ของภาคการศึกษาถัดไป นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน วันแรก

11 ตำราอ้างอิง  1. Ian Millington, Game Physics Engine Development, 2010.  2. GRANT PALMER, Physics for Game Programmers, 2005.  3. Jacob Deidelin, HTML5 Games creating Fun with HTML5, CSS3 and WebGL,2012.

12 บทบาทและความสำคัญของการใช้ ฟิสิกส์ในการพัฒนาเกม หลักการของฟิสิกส์เป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมมากใน ฟิลด์ของการสร้างเกมเนื่องจากจะไม่มีเกมที่มีการ ตอบโต้ เคลื่อนไหวที่ดีเลยถ้าปราศจากระบบ Physics engine ที่ดี ซึ่งทุกวันนี้ก็มี engine ให้ เลือกใช้มากมายหลายค่ายหลายบริษัท แต่ละ บริษัทก็พยามบ่งบอกถึงข้อดีของตัวเอง เช่น ราคา ความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน แต่ต่างจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง คู่มือการเรียนนี้จะเป็น ขั้นตอนการสร้าง Physics engine โดยเริ่มจาก พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลักการทางฟิสิกส์จน กระถึงโค้ดของโปรแกรม

13 บทบาทและความสำคัญของการใช้ ฟิสิกส์ในการพัฒนาเกม  เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสมจริงในการ แสดงผลของเกมของเรา  เพื่อเพิ่มวิธีการเล่นเกมที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้น ที่มา : http://unity3d.com/gallery/demos/live-demos#shadows http://unity3d.com/gallery/demos/live-demos#shadows

14 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ : คณิตศาสตร์ที่ผู้อ่านต้องรู้ Download


ดาวน์โหลด ppt COURSE SYLLABUS AND INTRODUCTION Physics in game development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google