งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเลขในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึง มีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเลขในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึง มีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบเลขในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึง มีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า และเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ได้ จึงได้มีการ สร้างระบบตัวเลขที่นำมาแทนสภาวะของ กระแสไฟฟ้า โดยตัวเลข 0 จะแทนสภาวะไม่มี กระแสไฟฟ้า และเลข 1 แทนสภาวะมี กระแสไฟฟ้า สภาวะมีกระแสไฟฟ้า แทนด้วย ตัวเลข 1 สภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้า แทนด้วยตัวเลข 0 ระบบตัวเลขที่มีจำนวน 2 จำนวน (2 ค่า ) เรียกว่าระบบเลขฐานสอง (Binary Number System)

3

4 วันนี้จะเรียนอะไรบ้าง 2 8 1010 1616 8 10 16 2 10 16 2 8 2 8 10

5 ระบบจำนวนที่ใช้ในทาง คอมพิวเตอร์ 111001 100 2 457 8 890 10 890A 16

6 ระบบเลขฐานสอง (Binary) มีตัวเลข 0 และ 1 เช่น 0000 0001 0010 ตำแหน่งของหลักเรียกว่าบิต (Bit มาจาก Binary Digit) โดยบิตขวามือสุดเป็นบิต 0 ซึ่ง เรียกว่า LSB (Least Significant Bit) ส่วนบิต ซ้ายมือสุดเรียกว่า MSB (Most Significant Bit) 1 0 1 0 1 1 0 0 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 MSB LSB

7 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10

8 1 1 1 1 2727 2626 2020 2525 2424 23232 2121 1286413216842 128 + 64 + 32 + 16 +8 +4 +2 +1 255 11111111 2 = 255

9 1 0 1 0 1 0 1 1 2727 2626 2020 2525 2424 23232 2121 1286413216842 128 + 32 +8 +2 +1 171 10 10101 1 2 = 255

10 ระบบเลขฐานสอง (Binary) 0 1 0 0 0 1 1 1 ค่าของเลขฐานสองหาได้จากการรวมค่าของจำนวนเลขที่คิดตามตำแหน่งของหลัก คล้ายกับเลขฐานสิบโดยค่าความแตกต่างของหลักมีค่าเพิ่มเป็น 2 เท่าหลักที่ต่ำกว่า ( เลขฐานสิบต่างกัน 10 เท่า ) จำนวนของเลขฐานสองหาได้ดังนี้ 1286413216842 ค่าที่ได้ = 64 +4+2+1 =71 LSB MSB

11 ระบบเลขฐานสอง (Binary) เลขฐานสองที่มี n บิตจะมีค่า 2 ยกกำลัง n ค่า เช่นเลขฐานสอง ขนาด 2 บิตจะมี 4 ค่า (0 - 3) เลขฐานสองขนาด 4 บิตจะมี 16 ค่า (0 -15) 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 3 bit1 bit0 ค่า เลขฐานสองขนาด 2 บิต

12

13 ระบบเลขฐานสอง (Binary) ตัวอย่าง หาค่าของเลขฐานสอง ต่อไปนี้ ก ) 0 0 1 0 2 ข ) 1001 2 ค ) 00101010 2 ง ) 10110011 2 ก ) 0010 = 2 ข ) 1001 = 8 +1 = 9 ค ) 00101010 = 32 +8 + 2 = 42 ง ) 10110011 = 128 +32+16+2+1 =179

14 การแปลงเลขฐานสิบเป็น เลขฐานสอง 2 ) 6 = 3 เศษ 0 2 ) 3 = 1 เศษ 1 2 ) 1 = 0 เศษ 1 11 = 1011 2 ใช้วิธีการหารด้วย 2 ไปเรื่อยจนกว่าจะหารไม่ได้ ผลลัพธ์คือเศษของการหารทุกตัว ตัวอย่างหาค่าของเลขฐานสองจากเลขต่อไปนี้ 6,11,97 6 = 0110 2 2 ) 11 = 5 เศษ 1 2 ) 5 = 2 เศษ 1 2 ) 2 = 1 เศษ 0 2 ) 1 = 0 เศษ 1

15 การแปลงเลขฐานสิบเป็น เลขฐานสอง 97 = 0110000 1 2 หาค่าของเลขฐานสองจากเลขฐานสิบค่า 97 2 ) 97 2 ) 48 เศษ 1 2 ) 24 เศษ 0 2 ) 12 เศษ 0 2 ) 6 เศษ 0 2 ) 3 เศษ 0 2 ) 1 เศษ 1 0 เศษ 1 (bit 0)

16 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 8

17 110111010 2 110 111 010 6 7 2 6 7 2 8

18 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 8 10111010 2 010 111 010 2 7 2 2 7 2 8

19 เลขฐาน 8 เป็นฐาน 2 6 7 2 8 6 7 2 110 111 010 110111010 2

20 ตัวอย่างเลขฐาน 2 เป็นฐาน 8 และ 8 เป็นฐาน 2 637 8 6 3 7 110 011 111 110011111 2 110 011 111 6 3 7 637 8

21 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 16 แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 2

22 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 16 110111010 2 0001 1011 1010 1 11 10 1B A 16 1 B A

23 เลขฐาน 2 เป็นฐาน 16 0001 10111010 2 0001 1011 1010 1 11 10 1 B A 1B A 16

24 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 8 เป็น ฐาน 10

25

26 11 8 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้น แปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 0010 01 2 ฐาน 8 ฐาน 2 ฐาน 10 910910

27 27 8 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้น แปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 0101 11 2 ฐาน 8 ฐาน 2 ฐาน 10 23 10

28 15 4 8 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้น แปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 001101 100 2 ฐาน 8 ฐาน 2 ฐาน 10 10 8 10

29 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 8

30 โจทย์ เลขฐาน 10 เป็นเลข ฐาน 8

31 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 10

32

33 1F 16 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้น แปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 00011 111 2 ฐาน 16 ฐาน 2 ฐาน 10 31 10

34 A2 16 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 10 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลง ฐาน 2 เป็นฐาน 10 10100 010 2 ฐาน 16 ฐาน 2 ฐาน 10 16 2 10

35 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 16

36

37 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 8 เป็น ฐาน 16

38 23 7 8 แปลงฐาน 8 เป็น ฐาน 16 โดย แปลงฐาน 8 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลง ฐาน 2 เป็นฐาน 16 01001 1111 2 ฐาน 8 ฐาน 2 ฐาน 16 9F 16

39 ตัวอย่างการ แปลงเลขฐาน 16 เป็น ฐาน 8

40 23 7 8 แปลงฐาน 16 เป็น ฐาน 8 โดย แปลงฐาน 16 เป็นฐาน 2 จากนั้นแปลง ฐาน 2 เป็นฐาน 8 01001 1111 2 ฐาน 16 ฐาน 2 ฐาน 8 9F 16


ดาวน์โหลด ppt ระบบเลขในคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึง มีการแทนที่สภาวะของกระแสไฟฟ้าได้ 2 สภาวะ คือ สภาวะที่มีกระแสไฟฟ้า และสภาวะที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google