งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONDITIONAL STRUCTURE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONDITIONAL STRUCTURE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONDITIONAL STRUCTURE

2 Conditional structure
ความหมาย เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจโดยการใช้เงื่อนไขต่างๆภายในโปรแกรมมาทำงานโดยจะทำงานภายใต้คำสั่งที่เงื่อนไขเป็นจริง

3 if เป็นการเลือกทำเมื่อเงื่อนไขของ if เป็นจริง ถ้าไม่เป็นจริงจะข้ามไปไม่สนใจคำสั่งภายใต้ if

4 if(condition) statement ; หรือ if(condition) { statement; }
รูปแบบ if(condition) statement ; หรือ if(condition) { statement; }

5 public void run() { int x = 10; if(x > 5) println(“x = ”+x); }
ตัวอย่างโปรแกรม public void run() { int x = 10; if(x > 5) println(“x = ”+x); } X = 10 จอแสดงผล

6 ตัวอย่างโปรแกรม public void run() { int x = 10;
if(x > 5) println(“x = ”+x); } X = 10 X >5 ? จอแสดงผล

7 ตัวอย่างโปรแกรม public void run() { int x = 10;
if(x > 5) println(“x = ”+x); } X = 10 X >5 ? true จอแสดงผล X = 10

8 public void run() { int x = 10 , y = 20 , temp ; if(x < y) { temp = x ; x = y ; y = temp ; } x = 10 y = 20 temp

9 public void run() { int x = 10 , y = 20 , temp ; if(x < y) { temp = x ; x = y ; y = temp ; } x = 10 y = 20 temp x<y ?

10 public void run() { int x = 10 , y = 20 , temp ; if(x < y) { temp = x ; x = y ; y = temp ; } x = 10 y = 20 temp x<y ? true temp = 10

11 public void run() { int x = 10 , y = 20 , temp ; if(x < y) { temp = x ; x = y ; y = temp ; } x = 10 y = 20 temp x<y ? true temp = 10 x = 20

12 public void run() { int x = 10 , y = 20 , temp ; if(x < y) { temp = x ; x = y ; y = temp ; } x = 10 y = 20 temp x<y ? true temp = 10 x = 20 y = 10

13 if else เป็นการเลือกทำเมื่อเงื่อนไขภายใน if เป็นจริง หากไม่เป็นจริง จะไปดูต่อที่ else

14 รูปแบบ if(condition) { statement ; } else if(condition) { statement ;
else { statement ; if(condition) statement ; else if(condition) statement ; else statement ;

15 ตัวอย่างโปรแกรม ? public void run() { int score = readInt(“ ?”);
if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } ?

16 ตัวอย่างโปรแกรม score = 60 ?60 public void run() {
int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 ?60

17 ตัวอย่างโปรแกรม score = 60 60 >= 80 false ?60 public void run() {
int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 60 >= 80 false ?60

18 ตัวอย่างโปรแกรม score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false ?60
public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false ?60

19 ตัวอย่างโปรแกรม score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false
public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false 60 >= 60 ?60

20 ตัวอย่างโปรแกรม score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false
public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false 60 >= 60 true ?60 Cool

21 if VS if-else

22 if VS if-else score = 80 ?80 public void run() {
int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 80 ?80

23 if VS if-else score = 80 80 >= 80 true ?80 Excellent
public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 80 80 >= 80 true ?80 Excellent

24 if VS if-else score = 80 80 >= 80 true 80 >= 70 true ?80
public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 80 80 >= 80 true 80 >= 70 true ?80 Excellent Good

25 if VS if-else score = 80 80 >= 80 true 80 >= 70 true
public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 80 80 >= 80 true 80 >= 70 true 80 >= 60 true ?80 Excellent Good Cool

26 if VS if-else ?80 ?80 Excellent Excellent Good Cool
public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } ?80 Excellent Good Cool ?80 Excellent

27 x = 10 y public void run() { int x = 10 , y ; y = readint(“ ?”);
if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); x = y

28 ? x = 10 y public void run() { int x = 10 , y ; y = readInt(“ ?”);
if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); x = y ?

29 ?10 x = 10 y y = 10 public void run() { int x = 10 , y ;
y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); x = y y = 10 ?10

30 ?10 x = 10 y y = 10 10 == 10? public void run() { int x = 10 , y ;
y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); x = y y = 10 10 == 10? ?10

31 public void run() { int x = 10 , y ; y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); x = y y = 10 10 == 10? true y = = 20 ?10 x = y

32 ?10 x = y x = 10 y = 20 x = 10 y y = 10 10 == 10? true y = 10+10 = 20
public void run() { int x = 10 , y ; y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); x = y y = 10 10 == 10? true y = = 20 ?10 x = y x = 10 y = 20

33 คำเตือน if(a==b) ; println(“a”);
จะพิมพ์ a เสมอ เพราะ if(a==b); คือการทำ statement ว่าง if(a==b) println(“ok”); println(a+b); else println(“a != b”); การรันจะไม่ผ่านเพราะ else จะทำการหา if ก่อนหน้าไม่เจอ Error!!

34 switch – case เป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไข ของตัวแปลที่นำมาเปรียบเทียบ หากตัวแปลที่เปรียบเทียบเหมือนกับเงื่อนไขนั้น จะทำคำสั่งหลัง case นั้นจนกว่าจะเจอ break;

35 รูปแบบ switch (variable){ case choice : statement ; break;
default : statement ; }

36 ตัวอย่างโปรแกรม ? public void run() {
char ch = readLine(“?”).charAt(0); switch(ch){ case ‘a’ : println(“A”) break; case ‘b’ : case ‘c’: println(“B & C”); break; default : println(“none”);break; } ?

37 ตัวอย่างโปรแกรม ch = a ?abc public void run() {
char ch = readLine(“?”).charAt(0); switch(ch){ case ‘a’ : println(“A”) break; case ‘b’ : case ‘c’: println(“B & C”); break; default : println(“none”);break; } ?abc

38 ตัวอย่างโปรแกรม ch = a ch case :a ? ?abc public void run() {
char ch = readLine(“?”).charAt(0); switch(ch){ case ‘a’ : println(“A”) break; case ‘b’ : case ‘c’: println(“B & C”); break; default : println(“none”);break; } ?abc

39 ตัวอย่างโปรแกรม ch = a ch case :a ? true ?abc A public void run() {
char ch = readLine(“?”).charAt(0); switch(ch){ case ‘a’ : println(“A”) break; case ‘b’ : case ‘c’: println(“B & C”); break; default : println(“none”);break; } ?abc A


ดาวน์โหลด ppt CONDITIONAL STRUCTURE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google