งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONDITIONAL STRUCTURE. Conditional structure ความหมาย เป็นกลุ่ม คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจโดย การใช้เงื่อนไขต่างๆภายใน โปรแกรมมาทำงานโดยจะ ทำงานภายใต้คำสั่งที่เงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONDITIONAL STRUCTURE. Conditional structure ความหมาย เป็นกลุ่ม คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจโดย การใช้เงื่อนไขต่างๆภายใน โปรแกรมมาทำงานโดยจะ ทำงานภายใต้คำสั่งที่เงื่อนไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONDITIONAL STRUCTURE

2 Conditional structure ความหมาย เป็นกลุ่ม คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจโดย การใช้เงื่อนไขต่างๆภายใน โปรแกรมมาทำงานโดยจะ ทำงานภายใต้คำสั่งที่เงื่อนไข เป็นจริง

3 if เป็นการเลือกทำเมื่อ เงื่อนไขของ if เป็นจริง ถ้า ไม่เป็นจริงจะข้ามไปไม่ สนใจคำสั่งภายใต้ if

4 รูปแบบ if(condition) statement ; หรือ if(condition) { statement; }

5 ตัวอย่าง โปรแกรม public void run() { int x = 10; if(x > 5) println(“x = ”+x); } จอแสดงผล X = 10

6 จอแสดงผล X >5 ? X = 10 public void run() { int x = 10; if(x > 5) println(“x = ”+x); } ตัวอย่าง โปรแกรม

7 จอแสดงผล X >5 ?true X = 10 public void run() { int x = 10; if(x > 5) println(“x = ”+x); } ตัวอย่าง โปรแกรม

8 public void run() { int x = 10, y = 20, temp ; if(x < y) { temp = x ; x = y ; y = temp ; } x = 10tempy = 20

9 x = 10tempy = 20 x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2615812/slides/slide_9.jpg", "name": "x = 10tempy = 20 x

10 x = 10tempy = 20 temp = 10 x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2615812/slides/slide_10.jpg", "name": "x = 10tempy = 20 temp = 10 x

11 x = 10tempy = 20 temp = 10 x = 20 x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2615812/slides/slide_11.jpg", "name": "x = 10tempy = 20 temp = 10 x = 20 x

12 x = 10tempy = 20 temp = 10 x = 20 y = 10 x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2615812/slides/slide_12.jpg", "name": "x = 10tempy = 20 temp = 10 x = 20 y = 10 x

13 if else เป็นการเลือกทำเมื่อ เงื่อนไขภายใน if เป็น จริง หากไม่เป็นจริง จะ ไปดูต่อที่ else

14 รูปแบบ if(condition) statement ; else if(condition) statement ; else statement ; if(condition) { statement ; } else if(condition) { statement ; } else { statement ; }

15 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } ?

16 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 ?60

17 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 60 >= 80 false ?60

18 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false ?60

19 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false 60 >= 60 ?60

20 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 60 60 >= 80 false 60 >= 70 false 60 >= 60 true ?60 Cool

21

22 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 80 ?80

23 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 80 80 >= 80 true ?80 Excellent

24 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 80 80 >= 80 true 80 >= 70 true ?80 Excellent Good

25 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } score = 80 80 >= 80 true 80 >= 70 true 80 >= 60 true ?80 Excellent Good Cool

26 public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); if(score>=70) println(“Good”); if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); } ?80 Excellent Good Cool ?80 Excellent public void run() { int score = readInt(“ ?”); if(score >= 80) println(“Excellent”); else if(score>=70) println(“Good”); else if(score >= 60) println(“Cool”); else println(“Bad”); }

27 public void run() { int x = 10, y ; y = readint(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; } println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); } x = 10 y

28 public void run() { int x = 10, y ; y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; } println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); } x = 10 y ?

29 public void run() { int x = 10, y ; y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; } println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); } x = 10 y y = 10 ?10

30 public void run() { int x = 10, y ; y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; } println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); } x = 10 y y = 10 10 == 10? ?10

31 public void run() { int x = 10, y ; y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; } println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); } x = 10 y y = 10 10 == 10? true y = 10+10 = 20 ?10 x = y

32 public void run() { int x = 10, y ; y = readInt(“ ?”); if(x == y) { println(“ x = y ”); y += x ; } else { println(“not equal”); x += y ; } println(“ x = “+ x +“ y = ”+y); } x = 10 y y = 10 10 == 10? true y = 10+10 = 20 ?10 x = y x = 10 y = 20

33 คำ เตือน if(a==b) ; println(“a”); จะพิมพ์ a เสมอ เพราะ if(a==b); คือการ ทำ statement ว่าง if(a==b) println(“ok”); println(a+b); else println(“a != b”); การรันจะไม่ผ่านเพราะ else จะทำการหา if ก่อนหน้าไม่เจอ Error!!

34 switch – case เป็นการเปรียบเทียบ เงื่อนไข ของตัวแปลที่นำมา เปรียบเทียบ หากตัวแปลที่ เปรียบเทียบเหมือนกับเงื่อนไข นั้น จะทำคำสั่งหลัง case นั้น จนกว่าจะเจอ break;

35 รูปแบบ switch (variable){ case choice : statement ; break; default : statement ; }

36 ตัวอย่างโปรแกรม public void run() { char ch = readLine(“?”).charAt(0); switch(ch){ case ‘a’ : println(“A”) break; case ‘b’ : case ‘c’: println(“B & C”); break; default : println(“none”);break; } ?

37 public void run() { char ch = readLine(“?”).charAt(0); switch(ch){ case ‘a’ : println(“A”) break; case ‘b’ : case ‘c’: println(“B & C”); break; default : println(“none”);break; } ch = a ?abc ตัวอย่างโปรแกรม

38 public void run() { char ch = readLine(“?”).charAt(0); switch(ch){ case ‘a’ : println(“A”) break; case ‘b’ : case ‘c’: println(“B & C”); break; default : println(“none”);break; } ch = a ch case :a ? ?abc ตัวอย่างโปรแกรม

39 public void run() { char ch = readLine(“?”).charAt(0); switch(ch){ case ‘a’ : println(“A”) break; case ‘b’ : case ‘c’: println(“B & C”); break; default : println(“none”);break; } ch = a ch case :a ? true ?abc A ตัวอย่างโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt CONDITIONAL STRUCTURE. Conditional structure ความหมาย เป็นกลุ่ม คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจโดย การใช้เงื่อนไขต่างๆภายใน โปรแกรมมาทำงานโดยจะ ทำงานภายใต้คำสั่งที่เงื่อนไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google