งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา หลักการตลาด บทที่ 10 การส่งเสริมการขาย โดยใช้บุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา หลักการตลาด บทที่ 10 การส่งเสริมการขาย โดยใช้บุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา หลักการตลาด บทที่ 10 การส่งเสริมการขาย โดยใช้บุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ

2 บทที่ 10 การส่งเสริมการขายโดย ใช้บุคคล ความหมาย Kotler “ การขายที่ผู้ขายติดต่อเผชิญหน้ากัน กับผู้ซื้อที่มุ่งหวังหนึ่งคน หรือมากกว่า โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อตอบข้อซักถาม และเพื่อให้ได้รับใบสั่งซื้อ ”

3 บทบาทและความสำคัญ การส่งเสริมการตลาดโดยใช้บุคคล เป็น เครื่องมือสื่อสารที่มีราคาแพงที่สุดในบรรดา เครื่องมือทั้งหมดในส่วนประสมการนสื่อสาร การตลาด นักการตลาดใช้การขายโดยบุคคล เพื่อให้ทำหน้าที่หลายอย่าง ซึ่งคนเราเรียกคน เหล่านี้ว่า พนักงานขาย ผู้แทนขาย ผู้ ประสานงานลูกค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางการขาย วิศวกรขาย ตัวแทน ผู้จัดการเขต ผู้แทนฝ่าย การตลาด ฯลฯ บทบาทของการส่งเสริมการตลาด โดยใช้บุคคลจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบริษัท ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการที่เสนอขาย ขนาดของบริษัท และประเภทของอุตสาหกรรม

4 งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการ ส่งเสริมการขาย โดยใช้บุคคล 1. บริษัทที่จำหน่ายสินค้าเพื่อการบริโภค จะใช้ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายมาก ที่สุด รองลงมาเป็นค่าโฆษณา การขายโดย บุคคลและการประชาสัมพันธ์ 2. บริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้า ธุรกิจ จะใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการขายโดย บุคคลมากที่สุด รองลงมาเป็นการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

5 ประเภทของงานขาย 1. งานเสนอขายและดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เป็นงานเสนอขายสินค้า อธิบาย สาธิต ชักจูง ให้ตัดสินใจซื้อ การสั่งซื้ออาจเกี่ยวข้องทั้งการ ขายภาคสนามและการตลาดโดยใช้โทรศัพท์ 2. สนับสนุนการขาย เป็นหน้าที่ที่ช่วยส่งเสริมการ ขาย หรือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงาน ขายในการให้คำอธิบาย แนะนำหรืออบรมการใช้ สินค้า

6 ค่าตอบแทนพนักงานขาย 1. เงินเดือน 2. ค่านายหน้าหรือค่าคอมมิสชั่น 3. ทั้งเงินเดือนและค่าคอมมิสชั่น

7 กระบวนการขาย 1. การแสวงหาลูกค้าและพิจารณาคุณสมบัติของ ลูกค้า 2. การเตรียมการก่อนเข้าพบลูกค้า 3. การเข้าพบลูกค้า 4. การเสนอขายและการสาธิตการขาย 5. การขจัดข้อโต้แย้ง 6. การปิดการขาย 7. การติดตามผลและการธำรงรักษาความสัมพันธ์

8 ลักษณะโดดเด่นของการขาย โดยบุคคล 1. สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้ 2. สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข่าวสารได้ 3. สามารถตรึงความสนใจของผู้ฟังได้ดี 4. สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้วย

9 การขายโดยบุคคลร่วมกับเครื่องมือ การส่งเสริมการตลาดอื่น 1. การขายโดยบุคคลร่วมกับการโฆษณา การ โฆษณาจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ สร้างความ สนใจ ส่วนการขายโดยบุคคลจะกระตุ้นให้เกิดการ ทดลองซื้อหรือทดลองใช้สินค้านั้นๆ 2. การขายโดยบุคคลร่วมกับการประชาสัมพันธ์ พนักงานขายจะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทด้วย ในหลายบริษัท พนักงานขายถูก มอบหมายให้ทำหน้าที่งานประชาสัมพันธ์โดยตรง โดยกระตุ้นให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรืองานสังคมอื่นๆ จัดขึ้น รวมถึงการ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ โดยบริษัทจะเป็นผู้ มอบหมายงานการให้ความช่วยเหลือ

10 3. การขายโดยบุคคลร่วมกับการตลาดเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โทรศัพท์เพื่อการ ดำเนินการตลาด เรียกว่า “ การตลาดโดยใช้ โทรศัพท์ ” ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของ การตลาดเจาะจง มีส่วนช่วยให้การส่งเสริม การตลาดโดยใช้บุคคลประสบความสำเร็จมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิชา หลักการตลาด บทที่ 10 การส่งเสริมการขาย โดยใช้บุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google