งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10. ปี 2550-2553 ปรับวิสัยทัศน์ 2 ครั้ง ปี 2550 : บริการดี มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ สดใสทั้งองค์กร ปี 2553 : เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10. ปี 2550-2553 ปรับวิสัยทัศน์ 2 ครั้ง ปี 2550 : บริการดี มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ สดใสทั้งองค์กร ปี 2553 : เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

2 ปี 2550-2553 ปรับวิสัยทัศน์ 2 ครั้ง ปี 2550 : บริการดี มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ สดใสทั้งองค์กร ปี 2553 : เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและ บริการสุขภาพที่ผู้ใช้บริการ อบอุ่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

3 พันธกิจ 1. ให้บริการสุขภาพองค์รวมทั้งการ ส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ 2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบ สุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายใน การมีส่วนร่วมสร้างและบริการสุขภาพ ตามปัญหาของพื้นที่ ปรัชญา ถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็น สำคัญ พันธกิจ 1. ให้บริการสุขภาพองค์รวมทั้งการ ส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ 2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบ สุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายใน การมีส่วนร่วมสร้างและบริการสุขภาพ ตามปัญหาของพื้นที่ ปรัชญา ถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็น สำคัญ

4 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ปี 2555 ยกระดับเป็นสถาน บริการ (F 1) รพช. แม่ข่าย มี แพทย์ด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว 2 ท่าน โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

5 แผนที่กรอบการยกระดับสถาน บริการ A รพ. ศ. ที่ มีความ เชี่ยวชา ญสูง 4 สาขา S รพท. ศูนย์ ความ เชี่ยวชาญ 4 สาขาหลัก M2 รพช. ขนาดใหญ่ เชี่ยวชาญสาขา หลักและเชี่ยวชาญ ระดับสูงด้านเวช ศาสตร์ครอบครัว F 1 รพช. แม่ข่าย เชี่ยวชาญบางสาขา และ เชี่ยวชาญระดับสูงด้าน เวชศาสตร์ครอบครัว F1 F2 รพช. ขนาด เล็ก เวชปฏิบัติ ทั่วไปและเวช ปฏิบัติครอบครัว F2 M2

6 รพ. สต. นาจอมเทียน รพ. สต. นาจอมเทียน รพ. สต. บ้านเตาถ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนสัตหีบ รพ. สต. บางเสร่ ศูนย์สุขภาพชุมชนพลูตาหลวง รพ. สต. บ้านช่องแสมสาร สถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วยรพ. สต. 6 แห่ง ศสช.2 แห่ง รพ. 3 แห่ง รพ. สต. บ้านโค้งวันเพ็ญ รพ. สต. บ้านเขาคันธมาทน์ รพ. สัตหีบ กม.10 รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ รพ. อาภากรเกียรติวงศ์ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี อ่าวไทย อ. บ้านฉาง จ. ระยอง สสอ. สัตหีบ สสอ. สัตหีบ

7 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสัตหีบ รพ. สต.. บ้านช่องแสมสาร รพ. สต.. บางเสร่ รพ. สต. นาจอมเทียน รพ. สต. บ้านเตาถ่าน รพ. สต. เขาคันธมาทน์ รพ. สต.. บ้านโค้งวันเพ็ญ รพ. สัตหีบ กม. 10 รพ. อาภากรเกียรติวงศ์ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คปสอ. สัตหีบ PCU สัตหีบ ก. ม.1 แผนก แพทย์ ทุก หน่วย

8 ประชากรทั้งหมด 144,005 คน เป็นประชากร UC 61,229 คน ข้อมูล ประชากร กันยายน 2554 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

9 จำนวนผู้รับบริการปี 2554 ผู้ป่วยนอก 33,631 คน ผู้ป่วยใน 2,163 คน อัตราครองเตียงร้อยละ 76.35 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

10 อัตรากำลังบุคลากร ปี 2555 บุคลากรจำนวน ( คน ) แพทย์ 6 ทันตแพทย์ 5 เภสัชกร 7 พยาบาลวิชาชีพ ( ข้าราชการ ) 88 พยาบาล ( ปฏิบัติงานอยู่ที่ รพ. สต.) 11 พยาบาลเทคนิค 4 เจ้าหน้าที่อื่นๆ 26 ลูกจ้างประจำ 14 ลูกจ้างชั่วคราว 67 พนักงานราชการ 2 รวม 230

11 โครงสร้างองค์กร โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10. ปี 2550-2553 ปรับวิสัยทัศน์ 2 ครั้ง ปี 2550 : บริการดี มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ สดใสทั้งองค์กร ปี 2553 : เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google