งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

2 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ปี2550-2553 ปรับวิสัยทัศน์ 2 ครั้ง
ปี 2550 :บริการดี มีมาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ สดใสทั้งองค์กร ปี 2553 :เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและบริการสุขภาพที่ผู้ใช้บริการ อบอุ่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข

3 พันธกิจ 1.ให้บริการสุขภาพองค์รวมทั้งการส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ 2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมสร้างและบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ ปรัชญา ถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

4 เป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียง
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียง ปี2555ยกระดับเป็นสถานบริการ(F 1) รพช.แม่ข่าย มีแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ท่าน

5 A รพ.ศ.ที่มีความเชี่ยวชาญสูง 4 สาขา M2
แผนที่กรอบการยกระดับสถานบริการ F 1 รพช.แม่ข่าย เชี่ยวชาญบางสาขา และเชี่ยวชาญระดับสูงด้านเวชศาสตร์ครอบครัว A รพ.ศ.ที่มีความเชี่ยวชาญสูง 4 สาขา M2 M2 F2 M2 F2 M2 รพช.ขนาดใหญ่ เชี่ยวชาญสาขาหลักและเชี่ยวชาญระดับสูงด้านเวชศาสตร์ครอบครัว F2 S รพท. ศูนย์ความเชี่ยวชาญ 4 สาขาหลัก F1 F2 รพช.ขนาดเล็ก เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชปฏิบัติครอบครัว

6 สถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วยรพ.สต. 6 แห่ง ศสช.2แห่ง รพ. 3 แห่ง
สถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วยรพ.สต. 6 แห่ง ศสช.2แห่ง รพ. 3 แห่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รพ.สต.นาจอมเทียน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง รพ.สต.บางเสร่ รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์ รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ รพ.สต.บ้านเตาถ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนพลูตาหลวง อ่าวไทย สสอ.สัตหีบ รพ.สัตหีบ กม.10 ศูนย์สุขภาพชุมชนสัตหีบ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ อ่าวไทย รพ.สต.บ้านช่องแสมสาร

7 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสัตหีบ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รพ.สต.นาจอมเทียน PCU สัตหีบ ก.ม.1 แผนกแพทย์ ทุกหน่วย รพ.สต..บางเสร่ รพ.สต.บ้านเตาถ่าน คปสอ.สัตหีบ รพ.สต..บ้านโค้งวันเพ็ญ รพ.สต.เขาคันธมาทน์ รพ.สต..บ้านช่องแสมสาร รพ.สัตหีบ กม.10 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

8 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ประชากรทั้งหมด 144,005 คน เป็นประชากร UC 61,229 คน ข้อมูลประชากร กันยายน2554

9 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ผู้ป่วยนอก 33,631 คน ผู้ป่วยใน 2,163 คน
จำนวนผู้รับบริการ ปี 2554 ผู้ป่วยนอก 33,631 คน ผู้ป่วยใน , คน อัตราครองเตียงร้อยละ 76.35

10 พยาบาลวิชาชีพ (ข้าราชการ) 88 พยาบาล(ปฏิบัติงานอยู่ที่รพ.สต.) 11
อัตรากำลังบุคลากร ปี 2555 บุคลากร จำนวน(คน) แพทย์ 6 ทันตแพทย์ 5 เภสัชกร 7 พยาบาลวิชาชีพ (ข้าราชการ) 88 พยาบาล(ปฏิบัติงานอยู่ที่รพ.สต.) 11 พยาบาลเทคนิค 4 เจ้าหน้าที่อื่นๆ 26 ลูกจ้างประจำ 14 ลูกจ้างชั่วคราว 67 พนักงานราชการ 2 รวม 230

11 โครงสร้างองค์กร โรงพยาบาลสัตหีบกม.10


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google