งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของเอฟทีเอไทย - อี ยู วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ BIOTHAI ต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพ เหตุผลการเคลื่อนไหวของเครือข่าย เกษตรกรทั่วประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของเอฟทีเอไทย - อี ยู วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ BIOTHAI ต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพ เหตุผลการเคลื่อนไหวของเครือข่าย เกษตรกรทั่วประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของเอฟทีเอไทย - อี ยู วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ BIOTHAI ต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพ เหตุผลการเคลื่อนไหวของเครือข่าย เกษตรกรทั่วประเทศ

2 Biodiversity Research Thailand, สวทช.

3

4 ประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคี

5 ผลกระทบต่อเกษตรกร - เมล็ดพันธุ์ราคา แพง พันธุ์พืชไร่ พื้นที่ ล้านไร่ ปริมาณเมล็ด ตัน มูลค่า ล้านบาท ราคาเพิ่ม (เท่า) มูลค่า ล้านบาท ข้าว69.111,036,65020,737 3-6 62,211-124,422 ข้าวโพดไร่6.60219,8052,377 2 4,754 ข้าวฟ่าง0.207550662 132 ทานตะวัน0.1683301192 238 ถั่วเหลือง0.79911,981359 2 718 ถั่วเขียว0.954,749143 2 286 ถั่วลิสง0.2094,178125 2 250 พันธุ์ผักพื้นที่ล้านไร่ ปริมาณ ตัน มูลค่า ล้านบาท มูลค่า ล้านบาท 3.865,6451,716 2 3,432 พืชยืนต้น พื้นที่ ล้านไร่ ปริมาณ ต้น มูลค่า ราคาที่ เพิ่มขึ้น มูลค่า ล้านบาท ยางพารา18.4690,000,0002,700 3 8,100 ปาล์มน้ำมัน4.324,752,000200 3 600 รวม100.8228,53880,721-142,932

6 หนึ่งในเครือข่ายประชาชนที่ร่วม เคลื่อนไหว

7 จีเอสพี เหตุผลหลักของการเจรจาเอฟที เอ

8 กลุ่มสินค้าที่ได้ประโยชน์จากจีเอสพี

9 ลักษณะของข้อตกลงที่เกินไป กว่าทริปส์ (TRIPS+) ที่ส่งผล กระทบต่อการเข้าถึงยา นิยามยาปลอมๆ การบังคับใช้ กฎหมาย มาตรการ ชายแดน ยืดอายุสิทธิบัตรจาก 20 ปี เป็น 25 ปี การเพิ่มกรอบการ คุ้มครองสิทธิบัตร (Increasing Patent Scope) ผูกขาดข้อมูลทางยา 5- 10 ปี (Data Exclusivity + Patent Linkage) ตัดการคัดค้านก่อนการ ออกสิทธิบัตร (Pre-grant Opposition) จำกัดในการใช้ มาตรการยืนหยุ่น (Restrictions on TRIPS’ Flexibilities) การคุ้มครอง การลงทุนที่เปิด ให้นักลงทุนฟ้อง รัฐภายใต้กลไก ระงับข้อพิพาท ระหว่างรัฐและ เอกชน (ISDS)

10 หากยอมรับ ข้อตกลง ที่เกินไปกว่าท ริปส์ (TRIPS+) ยาราคา แพง คนเข้าไม่ ถึงยา ทำลายผู้ผลิตยา ในประเทศไทย พึ่งตัวเองไม่ได้ ด้านยา ออกสิทธิบัตรง่ายๆ ( ปล่อยผี Evergreening Patent) จำกัด มาตรการ ยืดหยุ่น TRIPS’ Flexibilities ขัดขวางยาชื่อสามัญ ( ผูกขาดข้อมูลทางยา, บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ขึ้น, บังคับ อย. เป็นตำรวจ สิทธิบัตร )

11 ผลการศึกษาวิจัยจากสำนักวิจัยชั้นนำ ของประเทศมีข้อสรุปในทำนองเดียวกันว่า การเจรจาความตกลงการค้าเสรีในส่วน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกินกว่าความตก ลงทริปส์ จะก่อให้เกิด ( ๑ ) การผูกขาดตลาดอย่างยาวนาน และทำ ให้ราคายาแพงขึ้นอย่างมากมาย ( ๒ ) ประเทศชาติต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้าน ยาเพิ่มขึ้นมหาศาล ( ๓ ) ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงยาได้ ( ๔ ) ส่งผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมยาสามัญภายในประเทศ “ ประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับ บรรษัทยาข้ามชาติเท่านั้น ” ผลการศึกษาวิจัยจากสำนักวิจัยชั้นนำ ของประเทศมีข้อสรุปในทำนองเดียวกันว่า การเจรจาความตกลงการค้าเสรีในส่วน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกินกว่าความตก ลงทริปส์ จะก่อให้เกิด ( ๑ ) การผูกขาดตลาดอย่างยาวนาน และทำ ให้ราคายาแพงขึ้นอย่างมากมาย ( ๒ ) ประเทศชาติต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้าน ยาเพิ่มขึ้นมหาศาล ( ๓ ) ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงยาได้ ( ๔ ) ส่งผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมยาสามัญภายในประเทศ “ ประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับ บรรษัทยาข้ามชาติเท่านั้น ” การนำเสนอของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา, 22 พ. ย.55

12 ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นใน ระยะปานกลาง – ยาว คาดการณ์ผลกระทบ 34 ฉากทัศน์ ตย. ฉากทัศน์หากไทยยินยอม – ขยาย ระยะเวลาคุ้มครองสิทธิบัตร และ ผูกขาดข้อมูลยา ที่มา: จิราพร และคณะ, 2552


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของเอฟทีเอไทย - อี ยู วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ BIOTHAI ต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพ เหตุผลการเคลื่อนไหวของเครือข่าย เกษตรกรทั่วประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google