งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เดือนสิงหาคม 2553 สำนักงานประมงจังหวัด อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เดือนสิงหาคม 2553 สำนักงานประมงจังหวัด อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เดือนสิงหาคม 2553 สำนักงานประมงจังหวัด อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนด้านประมง สำนักงานประมงจังหวัด อุตรดิตถ์ งาน / โครงการ การปฏิบัติงบประมาณ ( บาท ) แผนผล ร้อย ละ ที่ ได้รับ ใช้ แล้ว ร้อย ละ คัดเลือกเกษตรกรเข้า รับการฝึกอบรม ( ราย ) 10 100 73,0 00.- 47,3 42.- 64.8 5 จัดตั้งศูนย์เกษตรกร พอเพียงด้านประมง ( ศูนย์ ) 22100 สนับสนุนปัจจัยการ ผลิตและติดตามผล ( ราย ) 10 100 ติดตามผลการ ดำเนินงาน 10 100 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2553

3 ความปลอดภัยด้านอาหารประมง สำนักงานประมงจังหวัด อุตรดิตถ์ งาน / โครงการ การปฏิบัติงบประมาณ ( บาท ) แผนผล ร้อย ละ ที่ ได้รับ ใช้ แล้ว ร้อย ละ จัดเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่มาตรฐาน ฟาร์ม ( ฟาร์ม ) 61 100 23,8 00 23,63 3.30 99.3 0 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร สัตว์น้ำ ( ตัวอย่าง ) 16 100 2,40 0 2,318.00 96.5 8 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553

4 โครงการบูรณาการความปลอดภัย ด้านอาหาร สำนักงานประมงจังหวัด อุตรดิตถ์ งาน / โครงการ การปฏิบัติงบประมาณ ( บาท ) แผนผล ร้อย ละ ที่ ได้รับ ใช้ แล้ว ร้อย ละ กิจกรรมจัดเตรียม ความพร้อมก่อน ตรวจสอบมาตรฐาน ฟาร์ม ( ฟาร์ม ) 50-- 250, 000 - ---- ---- กิจกรรมส่งเสริมการ เลี้ยงปลาในพื้นที่นา ข้าวอินทรีย์ ( ตัวอย่าง ) 70-- ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553

5 การช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยพิบัติ สำนักงานประมงจังหวัด อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ยังไม่ได้รับแจ้งความเสียหายจากเกษตรกร ด้าน การประมง


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เดือนสิงหาคม 2553 สำนักงานประมงจังหวัด อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google