งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ พันธกิจแห่งการคืนดี ระหว่างบุคคล ” โดย ศจ. ดร. วิชาญ ฤทธิ์ นิมิต คจ. ร่มเย็น วันอาทิตย์ที่ 18 ต. ค. 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ พันธกิจแห่งการคืนดี ระหว่างบุคคล ” โดย ศจ. ดร. วิชาญ ฤทธิ์ นิมิต คจ. ร่มเย็น วันอาทิตย์ที่ 18 ต. ค. 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ พันธกิจแห่งการคืนดี ระหว่างบุคคล ” โดย ศจ. ดร. วิชาญ ฤทธิ์ นิมิต คจ. ร่มเย็น วันอาทิตย์ที่ 18 ต. ค. 2009

2 พระ เจ้า ตั ว เร า ผู้ อื่ น

3 ข้อพระธรรม : มธ. 22:39; โรม 12:10 “... จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง ” “ จงรักกันฉันพี่น้อง จงให้ เกียรติกันและกันโดยถือ ว่าผู้อื่นดีกว่าตน ”

4 คำนำ : พระเจ้าทรงสร้างเราให้ เป็นผู้ที่ต้องมีความ สัมพันธ์กับผู้อื่น ถ้า ความสัมพันธ์ของเรากับ ผู้อื่นได้ถูก กระทบกระเทือนชีวิตของ เราก็จะขาดความสมดุล อย่างแน่นอน ดังนั้นพันธ กิจแห่งการคืนดีกับผู้อื่น นั้นจึงเป็นภาระอันสำคัญ แห่งชีวิตของคนเรา

5 I. ทำความรู้จัก ความเข้าใจ การยอมรับ การ ขัดแย้ง ระหว่างเรากับผู้อื่น 1. เป็นหุ้นส่วนของการ ขัดแย้ง 2. ไม่เน้น ถูก / ผิด และ แพ้ / ชนะ 3. เน้นความสัมพันธ์เป็น สำคัญ

6 II. ท่าทีในการเผชิญกับ การขัดแย้ง 1. ให้ถือว่าการขัดแย้งเป็น เรื่องธรรมชาติของโลกที่ เราอาศัยอยู่ 2. ให้มีมุมมองของการ ขัดแย้งในแง่บวก.. ขัด เกลาความสัมพันธ์ ระหว่างกัน 3. ให้ฝึกฝนตนให้มีทักษะ ในการบริหารการขัดแย้ง ให้ดีขึ้น

7 III. กระบวนการแห่งการคืน ดีกับผู้อื่น 1. ให้ระลึกถึงท่าทีของพระ เจ้าที่มีต่อเราผู้เป็นคน บาป ( ศัตรูกับพระเจ้า ) 2. ให้ระลึกถึงบ่าวที่ได้รับ การอภัยแต่กลับไม่ยอม อภัยให้ผู้อื่น 3. การอภัยและการคืนดีเป็น ฐานแห่งความสุขของ ชีวิตเราทุกคน

8 สรุป : เราอาศัยอยู่ในโลกแห่ง การขัดแย้งเสมอ ถ้าเรา ขาดทักษะและท่าทีแห่ง การคืนดีนั้น ชีวิตของเรา ก็จะมีแต่การเผชิญกับ ความเสียหาย และ เจ็บปวด รวมทั้งความ ทุกข์ทั้งภายในชีวิตของ ตนและระหว่างเรากับ ผู้อื่นเสมอ


ดาวน์โหลด ppt “ พันธกิจแห่งการคืนดี ระหว่างบุคคล ” โดย ศจ. ดร. วิชาญ ฤทธิ์ นิมิต คจ. ร่มเย็น วันอาทิตย์ที่ 18 ต. ค. 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google