งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 11 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 11 กันยายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 11 กันยายน 2555

2 การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจตามคำ รับรองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2555 ตัวชี้วัด ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2554 ผล ข้อมูลเดือน กย.54 – กค. 55 15,075 100% 16,101

3 ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย 167 แห่ง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบประมาณเพิ่มเติม

4 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจำนวนสถาบันที่มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ร้อยละ 53 ผล ข้อมูลเดือน กย.54 – กค.55 ผลงาน 111 แห่ง สหกรณ์ 46 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66 % การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบประมาณเพิ่มเติม

5 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผลการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ แยก เป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – กรกฎาคม 55) อำเภอ จำนวน สถาบัน ทั้งหมด ผล 10 เดือน ( กย.54- กค.55) ร้อยละ เทียบ แผน 10 เดือน ผล 10 เดือน เทียบ แผนทั้ง ปี ร้อย ละ เทียบ แผน ทั้งปี เมือง 48 21441633 พัฒนานิคม 20 14701365 บ้านหมี่ 14146436 ท่าวุ้ง 106606 โคกสำโรง 1711651165 หนองม่วง 98898

6 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ผลการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ แยก เป็นรายอำเภอ ( ตั้งแต่เดือนกันยายน 54 – กรกฎาคม 55) อำเภอ จำนวน สถาบัน ทั้งหมด ผล 10 เดือน ( กย.54- มิย.55) ร้อยละ เทียบ แผน 10 เดือน ผล 10 เดือน เทียบ แผนทั้ง ปี ร้อยละ เทียบ แผน ทั้งปี ชัยบาดาล 20 1001890 สระโบสถ์110911091 ลำสนธิ + ท่าหลวง 63503 โคกเจริญ 991009 นิคมฯ 331003 รวม 1671116610362

7 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย จัดประชุม 3 ครั้ง 100%133.33% ผลการดำเนินงาน - ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6-7 มิ. ย.55 - ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก. ค.55 - ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ก. ค.55 - ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 ส. ค.55 ผู้รับผิดชอบ นางวร นุช ขุมแร่ 3 4 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบประมาณเพิ่มเติม

8 กิจกรรมที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร เป้าหมาย สหกรณ์ 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 96 แห่ง 71 96 ผู้รับผิดชอบ นายทศ พร พลีดี 71 96

9 การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ( แผนงานส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ) ตัวชี้วัด สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมใน การดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 74,170 คน นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 74,170 100% 70, 464 ผลการรายงาน สหกรณ์ส่งรายงานการมีส่วนร่วมฯ จำนวน 67 สหกรณ์ 98 กลุ่มเกษตรกร หมายเหตุ แผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 6 เดือน แรก จำนวน 30,000 ราย

10 ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 31 ส. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – ก. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน รายจำนวนสถาบัน ราย เมือง 4955,4444642,487 พัฒนานิคม 206,104186,212 บ้านหมี่ 152,828153,360 ท่าวุ้ง 102,585102,363 โคกสำโรง 173,505173,954 หนองม่วง 95578506


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 11 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google