งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ 1. เรื่อง การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวกรณีมาขอด้วยตนเอง ประชาชน ผู้ยื่นคำขอ สอบ ถาม เพิ่มเ ติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ 1. เรื่อง การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวกรณีมาขอด้วยตนเอง ประชาชน ผู้ยื่นคำขอ สอบ ถาม เพิ่มเ ติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ 1. เรื่อง การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวกรณีมาขอด้วยตนเอง ประชาชน ผู้ยื่นคำขอ สอบ ถาม เพิ่มเ ติม จัดหาข้อมูล บันทึกข้อมูล / ตรวจสอบ ( 10 นาที ) สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 2 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 5 ขั้นตอน 30 นาที ( ช่วงยื่นคำขอ )( ระยะเวลารอคอย ) รับเรื่อง (5 นาที ) รับข้อมูล (5 นาที )

2 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2. เรื่อง การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวเพื่อใช้อ้างอิง ประชาชน ผู้ยื่นคำขอ ค้นหาข้อมูล ตรวจสอบร และร่าง หนังสือ ตอบ เสนอ ผอ. สำนักฯ พิจารณา เสนอ อธิบดี ลงนาม (10 นาที ) ( 1 ชั่วโมง ) แจ้งผลการ พิจารณาและรับเรื่อง (1 วัน ) สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 5 ขั้นตอน 1 วัน 1 ชั่วโมง 30 นาที ( ช่วงยื่นคำขอ )( ระยะเวลารอคอย ) รับเรื่อง ( 5 นาที ) (10 นาที ) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ

3 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประชาชน คำขอ เปิดเว็บไซด์เลือกสถานีที่ต้องการ เลือก ช่วงเวลา และประเภท ข้อมูล 3 การขอข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวผ่านเว็บไซด์ (5 นาที ) ช่วงเวลาการ ดาวน์โหลด สรุป 1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวม ระยะเวลา 5 นาที 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ ( รวม ระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย ) 3 ขั้นตอน 25 นาที ( ช่วงยื่นคำขอ )( ระยะเวลารอคอย ) (15 นาที ) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ

4 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เหตุการณ์แผ่นดินไหว วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหวอัตโนมัติ พิมพ์ข่าวจัดส่ง ผ่านเว็บ 4 การบริการข่าแผ่นดินไหว ผ่าน SMS (5 นาที ) ข้อมูลถึง ผู้รับบริการ สรุป 1. ช่วงปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวม ระยะเวลา 15 นาที ( ระยะเวลาปฏิบัติงาน ) (5 นาที ) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ

5 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่ พิมพ์ร่าง ประกาศ 5. การประกาศแผ่นดินไหวในประเทศไทย (2 นาที )(10 นาที )( 8 นาที ) ตรวจสอบ และ ลงนาม สรุป 1. ช่วงปฏิบัติงานออกประกาศแผ่นดินไหว 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวม ระยะเวลา 28 นาที ( ระยะเวลาปฏิบัติงาน ) (3 นาที ) วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหวอัตโนมัติ เหตุการณ์แผ่นดินไหว วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหว OFFLINE โทรสารไป ยัง ผู้รับบริการ (5 นาที ) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ

6 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่ พิมพ์ร่าง ข่าวอักษรวิ่ง 6. เผยแพร่ข่าวแผ่นดินไหว โดยอักษรวิ่ง (2 นาที )(10 นาที )( 2 นาที ) ตรวจสอบ และ ลงนาม สรุป 1. ช่วงปฏิบัติงานเผยแพร่ข่าวแผ่นดินไหว โดยอักษรวิ่ง 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวม ระยะเวลา 20 นาที ( ระยะเวลาปฏิบัติงาน ) (5 นาที ) วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหวอัตโนมัติ เหตุการณ์แผ่นดินไหว วิเคราะห์พารามิเตอร์ แผ่นดินไหว OFFLINE โทรสารไป ยัง ผู้รับบริการ (1 นาที ) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การให้บริการ 1. เรื่อง การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวกรณีมาขอด้วยตนเอง ประชาชน ผู้ยื่นคำขอ สอบ ถาม เพิ่มเ ติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google