งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเวลาของการบริหารยาให้เข้ากับรอบเวลาให้ยาปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเวลาของการบริหารยาให้เข้ากับรอบเวลาให้ยาปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเวลาของการบริหารยาให้เข้ากับรอบเวลาให้ยาปกติ
เภสัชกร ปรีชา มนทกานติกุล Pharm.D., อ.ภ. (เภสัชบำบัด) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถอธิบายถึงการให้ยาหลังจาก STAT แล้ว

3 กรณีศึกษา นายมานิตอายุ 65 ปี หนัก 70 kg สูง 175 cm เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ ไอ หอบ แพทย์สงสัย community-acquired pneumonia จึงให้ ampicillin 1 gm IV q 6 hr + gentamicin 350 mg IV infusion over 1 hr once daily STAT เวลาตี 3 ของวันที่ 16 มีนาคม 2550 ผู้ป่วยมี SCr 0.7 mg/dL, ไม่มีประวัติแพ้ยาใดๆ ท่านคิดว่าจะให้ยานี้อีกครั้งในวันและเวลาใด (รพ. แห่งนี้ให้ยาที่เวลา 7.00 น., น., น. และ 1.00 น. สำหรับ q 6 hr และเวลา 7.00 น. สำหรับ qd) IBW = kg Clcr = ml/min Dettli method Vd = 17.5 L K = 0.25 T1/2 = 2.66 hr (next graph uses 2.5 hr) If use 350 mg will get peak of 17.7 mg/L

4 จะให้ Scheduled Dose เมื่อไหร่ ต่อจาก STAT Dose?
4 hrs Toxic Level Therapeutic Level Blood Concentration 3am 7am am pm pm pm 3am 7am am pm pm pm 3pm

5 Gentamicin 350 mg IV Once Daily
ระดับยาสูงทำให้ยาฆ่าเชื้อได้ดีขึ้น 20 Blood Concentration (mg/L) ระดับยาต่ำแต่ ยายังมีฤทธิ์อยู่ และมีพิษต่อไต น้อยลง พิษต่อไตน้อยถ้ามีระดับยา ต่ำสุด < 2 mg/L 10 5 1 MIC 3am 7am am pm pm pm 3am 7am am pm pm pm 3pm 16 มีค 17 มีค

6 Gentamicin 350 mg IV Once Daily
4 hrs 20 Blood Concentration (mg/L) 10 Amikacin toxic: trough> mg/L gentamicin trough > 2 mg/L  nephrotoxicity 36% compare to 0% in pt with trough < 2 mg/L (Dahlgren AAC 1975;8:58-62) Gentamicin peak > 32  ototoxicity พิษต่อไตน้อยถ้ามีระดับยา ต่ำสุด < 2 mg/L 5 6.5 mg/dL 3am 7am am pm pm pm 3am 7am am pm pm pm 3pm 16 มีค 17 มีค

7 Gentamicin 350 mg IV Once Daily
10 hrs ซึ่งต้องรอเวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยา STAT (ห้ามให้ยา dose ที่ 2 ภายใน 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยาครั้งแรกตอน ตี 3) 20 Blood Concentration (mg/L) 10 5 2 mg/dL 3am 7am am pm pm pm 3am 7am am pm pm pm 3pm 16 มีค 17 มีค

8 Gentamicin 350 mg IV Once Daily
10 hrs ซึ่งต้องรอเวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยา STAT (ห้ามให้ยา dose ที่ 2 ภายใน 10 ชั่วโมง หลังเริ่มหยดยาครั้งแรกตอน ตี 3) 20 Blood Concentration (mg/L) 10 5 2 mg/dL 3am 7am am pm pm pm 3am 7am am pm pm pm 3pm 16 มีค 17 มีค

9 Gentamicin 350 mg IV Once Daily
14 hrs ถ้าใช้หลัก “ครึ่งหนึ่งของระยะห่างให้ยา” ให้ยา dose ที่ 2 หลัง STAT ที่ครึ่งหนึ่ง ของ dosing interval ซึ่งในที่นี้คือ 12 ชั่วโมง คือ หลังเวลา 3PM เช่นให้ยาที่ 5PM (14 ชั่วโมงหลังให้ STAT) จะได้ระดับยาต่ำสุดเป็น 0.69 mg/dL ซึ่งต่ำกว่า 2 mg/dL ปัญหาคือ ยาบางชนิด หากระดับยาต่ำเกินไป เชื้ออาจแบ่งตัวได้ 20 Blood Concentration (mg/L) 10 5 2 mg/dL 0.69 mg/dL 3am 7am am pm pm pm 3am 7am am pm pm pm 3pm 16 มีค 17 มีค

10 ระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ต้องห่างจาก STAT Dose
และการให้ยาครั้งที่ 2* Aminoglycosides# 5mg/kg IV 1 hr Once Daily 10 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา Aminoglycosides# 1.5mg/kg IV 0.5 hr q 8 hr 6 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา Amikacin 15 mg/kg IV 1 hr Once daily 10 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา Amikacin 5 mg/kg IV 0.5 hr q 8 hr 6 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา Kapseal® 300 mg/day PO after LD ชั่วโมงหลัง LD Infatab® 100 mg PO q 8 hr after LD ชั่วโมงหลัง LD Phenytoin 100 mg IV q 8 hr after LD ชั่วโมงหลัง LD Vancomycin 1 g IV 1 hr q 12 hr 9 ชั่วโมงหลังเริ่มหยดยา *เฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีการทำงานของไตปกติเท่านั้น #Gentamicin, netilmicin, tobramycin สีเหลืองคือ ยาที่ไม่สามารถใช้หลัก “ครึ่งหนึ่งของ dosing interval” ได้ Vancomycin: T1/2 = 8 hr, Vd = 0.5 L/kg Dilantin: time to peak for SR = 4-12 hr, for immediate = 2-3 hr. Normal maintenance dose = 300 mg/day  6 mg/L T1/2 (oral) 22 hr (7-42 hr)

11 คุณสมบัติของยากลุ่มที่ให้หลัง STAT ไม่ได้ตาม Schedule
ยาที่มี maximum dose/ครั้ง เท่ากับ recommended dose/ครั้ง ยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง และสัมพันธ์กับระดับยาในเลือด ยาให้วันละ 1-2 ครั้ง (แสดงว่าค่าครึ่งชีวิตยาว)

12 Ampicillin 1 gm IV q 6 hr Blood Concentration (mg/L) 16 มีค 17 มีค
4 hrs Maximum dose: 2 gm IV q 8 hr 6-12 gm/day 50 Blood Concentration (mg/L) PK parameters: Vd 20 L T1/2 1.5 hr 25 12.5 3am 7am am pm pm pm 3am 7am am pm pm pm 3pm 16 มีค 17 มีค

13 คุณสมบัติของยากลุ่มที่ให้หลัง STAT ได้ตาม Schedule
ยาที่มี maximum dose/ครั้ง สูงกว่า recommended dose/ครั้ง Ampicillin 1 g IV q 6 hr Dental prophylaxis to prevent IE: 2 g IV within 30 mins prior to procedure ยาที่พิษหรืออาการพึงประสงค์ไม่รุนแรง หรืออาการไม่พึงประสงค์ไม่สัมพันธ์กับระดับยา ยาที่ให้วันละหลายๆ ครั้ง (แสดงว่ามีค่าครึ่งชีวิตสั้น)

14 Take Home Message ก่อนที่จะให้ “ยาที่ให้หลัง STAT ไม่ได้ตาม Schedule” ต้องพิจารณาว่ายานั้นได้รับการให้แบบ STAT มาใน dose ที่แล้วมาหรือไม่ หากมี ก็อาจต้องพิจารณาพิษของยาที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ยาถี่เกินไป การกำหนด “ระยะเวลาน้อยที่สุด” ที่จะสามารถให้ยา dose ต่อไปได้ จึงมีความสำคัญ (Unsafe to Administer Period; UAP) การใช้กฎ “ครึ่งหนึ่งของระยะห่างการให้ยา” ไม่ควรใช้กับยาในกลุ่ม high-alert drug

15 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การปรับเวลาของการบริหารยาให้เข้ากับรอบเวลาให้ยาปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google