งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.) อำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ศปท.) ผลการดำเนินงาน ก้าวต่อไปของศูนย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.) อำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ศปท.) ผลการดำเนินงาน ก้าวต่อไปของศูนย์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.) อำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ศปท.) ผลการดำเนินงาน ก้าวต่อไปของศูนย์ฯ สาระสำคัญ 1

2 2 ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2538 - 2556 ปีคะแนนเต็มคะแนนอันดับจำนวนประเทศ 2538102.793441 2539103.333754 2540103.063952 2541103.006185 2542103.206898 2543103.206090 2544103.206191 2545103.2064102 2546103.3070133 2547103.6064146 2548103.8059159 2549103.6063163 2550103.3084179 2551103.5080180 2552103.4084180 2553103.5078178 2554103.4080183 2555103.7088176 2556103.50102177 ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2013/results 2

3 3 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ. ศ. 2556 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันดับใน อาเซียน อันดับโลกปี 2556 (177 ประเทศ ) ประเทศคะแนน ปี 2556 คะแนน ปี 2555 15 สิงคโปร์ 8687 238 บรูไน 6055 353 มาเลเซีย 50 494 ฟิลิปปินส์ 3634 5102 ไทย 3537 6114 อินโดนีเซีย 32 7116 เวียดนาม 31 8140 ลาว 2621 9157 พม่า 2115 10160 กัมพูชา 2022 ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลจาก http://www.transparency.org/

4 Source: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum Infrastructure Quality 6 เปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมไทย และ ต่างประเทศ

5 ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.) มติ ครม. 24 กรกฎาคม 2555 ให้จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการ ต่อต้านการ ทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.) ใน สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทุกกระทรวง คค.มีคำสั่งวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการ ต่อต้านการ ทุจริตเป็นการ ภายในและ มอบหมายให้ รปค. ทำหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ มีข้าราชการ ปฏิบัติงาน2 ราย จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการ ต่อต้านการ ทุจริตเป็นการ ภายในและ มอบหมายให้ รปค. ทำหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ มีข้าราชการ ปฏิบัติงาน2 ราย มติ ครม. 10 มิถุนายน 2556 เห็นชอบร่าง กฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการตามที่ สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกาเสนอ เห็นชอบร่าง กฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการตามที่ สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกาเสนอ 5

6 โครงสร้าง ศปท. ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแนะ 6

7 อำนาจหน้าที่ของ “ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ” 7 1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตรวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 2. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 5. ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติ มิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8 ผลการดำเนินงานด้านการ ต่อต้านการทุจริตกระทรวง คมนาคม 8

9 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการส่งเสริมคุณธรรม / จริยธรรม 1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เฉพาะ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สปค. 2. ศึกษาเรื่อง “ ข้อตกลงคุณธรรม ” และเริ่ม ประยุกต์ใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสาร ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ NGV จำนวน 3,183 คัน ของ ( ขสมก.) เป็นโครงการนำร่อง 2) จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี เช่นพิธีถวายสัตย์ เสวนา ฉายวิดิ ทัศน์ ดูงานโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง บริจาคสิ่งของ บรรยาย ธรรมะ 3. การแต่งตั้งให้บุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วม เป็นกรรมการดำเนินกระบวนการจัดหาพัสดุทุก คณะ 3) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่าน เสียงตามสาย 4. คัดเลือกกระบวนงาน “ การพัฒนาบุคลากร ” มาดำเนินการปรับปรุงให้มีความโปร่งใส 4) คัดเลือกคนดีเพื่อยกย่องชมเชย 5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม พ. ศ. 2557-2560 9

10 ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน 10

11 ผลการ สำรวจความ เชื่อมั่น / ความพึง พอใจ รางวัลด้านการ ให้บริการ รางวัลด้าน การบริหาร จัดการ ร้อยละ 76.8 ของสปค. เชื่อมั่นว่า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ว่าเป็นคนดีคุณธรรมและไม่ทุจริต ปปช. ประเมินให้ สปค. ได้ 0.89 จาก 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.78 สนข. ได้คะแนน ความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้เสียร้อยละ 81.68 สนข. ผ่านการรับรอง คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ทช.. ได้คะแนนความ พึงพอใจใน ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานร้อยละ 83.89 ขบ. ได้รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวม มาตรฐานการบริการที่ เป็นเลิศ ขบ. ได้รางวัลระดับดี ” สำนักงานขนส่ง 24 ชั่วโมง ” ขบ. ได้รางวัลระดับดี ” การขอ อนุญาตนอกเส้นทางผ่านระบบ อัจฉริยะ ” 11

12 ก้าวต่อไปด้านการต่อต้านการ ทุจริต กระทรวงคมนาคม ก้าวต่อไปด้านการต่อต้านการ ทุจริต กระทรวงคมนาคม 12

13 เสริมสร้างความ เข้มแข็ง ให้กับ ศปท. สื่อสารแผน ยุทธศาสตร์และแผน ดำเนินงานบุคลากร และส่วนราชการ ทราบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างส่วน ราชการอย่างมี เป้าหมายและ ต่อเนื่อง Road map to the success of Anti Corruption - จัดโครงสร้างให้ ชัดเจน - เพิ่มกำลังคนให้ เพียงพอ 13


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.) อำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ศปท.) ผลการดำเนินงาน ก้าวต่อไปของศูนย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google