งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญ ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญ ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญ ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.)
อำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ศปท.) ผลการดำเนินงาน ก้าวต่อไปของศูนย์ฯ

2 ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ. ศ
ตารางแสดงค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ ปี คะแนนเต็ม คะแนน อันดับ จำนวนประเทศ 2538 10 2.79 34 41 2539 3.33 37 54 2540 3.06 39 52 2541 3.00 61 85 2542 3.20 68 98 2543 60 90 2544 91 2545 64 102 2546 3.30 70 133 2547 3.60 146 2548 3.80 59 159 2549 63 163 2550 84 179 2551 3.50 80 180 2552 3.40 2553 78 178 2554 183 2555 3.70 88 176 2556 177 2 ที่มา :

3 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ. ศ
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันดับในอาเซียน อันดับโลกปี 2556 (177 ประเทศ) ประเทศ คะแนน ปี 2556 คะแนน ปี 2555 1 5 สิงคโปร์ 86 87 2 38 บรูไน 60 55 3 53 มาเลเซีย 50 4 94 ฟิลิปปินส์ 36 34 102 ไทย 35 37 6 114 อินโดนีเซีย 32 7 116 เวียดนาม 31 8 140 ลาว 26 21 9 157 พม่า 15 10 160 กัมพูชา 20 22 ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลจาก

4 เปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมไทย และต่างประเทศ
Infrastructure Quality Source: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum 6

5 คค.มีคำสั่งวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556
ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.) มติ ครม. 24 กรกฎาคม 2555 คค.มีคำสั่งวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 มติ ครม. 10 มิถุนายน 2556 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.) ในสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นการภายในและมอบหมายให้ รปค. ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ มีข้าราชการปฏิบัติงาน2 ราย เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

6 โครงสร้าง ศปท. ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแนะ

7 อำนาจหน้าที่ของ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 5. ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8 ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม

9 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม
1. ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สปค. 2. ศึกษาเรื่อง “ข้อตกลงคุณธรรม” และเริ่มประยุกต์ใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ NGV จำนวน3,183 คัน ของ(ขสมก.) เป็นโครงการนำร่อง 2) จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี เช่นพิธีถวายสัตย์ เสวนา ฉายวิดิทัศน์ ดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บริจาคสิ่งของ บรรยายธรรมะ 3. การแต่งตั้งให้บุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการดำเนินกระบวนการจัดหาพัสดุทุกคณะ 3) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านเสียงตามสาย 4. คัดเลือกกระบวนงาน “การพัฒนาบุคลากร” มาดำเนินการปรับปรุงให้มีความโปร่งใส 4) คัดเลือกคนดีเพื่อยกย่องชมเชย 5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงคมนาคม พ.ศ

10 ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

11 รางวัลด้านการให้บริการ รางวัลด้านการบริหารจัดการ
ร้อยละ 76.8 ของสปค. เชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาว่าเป็นคนดีคุณธรรมและไม่ทุจริต สนข. ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ผลการสำรวจความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ รางวัลด้านการให้บริการ รางวัลด้านการบริหารจัดการ ปปช. ประเมินให้ สปค. ได้ 0.89 จาก14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.78 สนข. ได้คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียร้อยละ81.68 ทช.. ได้คะแนนความพึงพอใจในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร้อยละ 83.89 ขบ. ได้รางวัลดีเด่นประเภทภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ขบ. ได้รางวัลระดับดี ” การขออนุญาตนอกเส้นทางผ่านระบบอัจฉริยะ ” ขบ. ได้รางวัลระดับดี ”สำนักงานขนส่ง 24 ชั่วโมง”

12 ก้าวต่อไปด้านการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงคมนาคม

13 Road map to the success of Anti Corruption
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ศปท. สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานบุคลากรและส่วนราชการทราบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง จัดโครงสร้างให้ชัดเจน เพิ่มกำลังคนให้เพียงพอ


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญ ที่มาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น (ศปท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google