งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

@ Thavorn 10/04/51 วิธีการฝึกอบรม ลูกเสือสามัญ. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ควรจะสามารถ ๑.บรรยายวิธีใช้การฝึกอบรมลูกเสือ สามัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "@ Thavorn 10/04/51 วิธีการฝึกอบรม ลูกเสือสามัญ. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ควรจะสามารถ ๑.บรรยายวิธีใช้การฝึกอบรมลูกเสือ สามัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 @ Thavorn 10/04/51 วิธีการฝึกอบรม ลูกเสือสามัญ

2 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ควรจะสามารถ ๑.บรรยายวิธีใช้การฝึกอบรมลูกเสือ สามัญ และวิธีการของระบบหมู่ เพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ คณะลูกเสือแห่งชาติได้ ๒. บอกวิธีการฝึกอบรมของลูกเสือ สามัญได้ @ Thavorn 10/04/51

3 วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ คณะลูกเสือแห่งชาติ ต้องดำเนินการให้ลูกเสือทั้ง 4 ประเภท ได้รับ การฝึกอบรมอย่างก้าวหน้า การฝึกอบรมอย่างก้าวหน้าไม่ใช่การทดสอบ ตามลำดับชั้น หรือที่ต้องผ่านอุปสรรคที่เด็กต้องเอา ชนะให้ได้ แต่เป็นขั้นตอนที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้ลูกเสือ แต่ละคน ได้เจริญงอกงามไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ การดำเนินการ ควรให้ลูกเสือเกิดความเข้าใจ อย่างลึกซึ้ง เหมาะสมกับวัย และความสามารถของ ลูกเสือแต่ละคน จึงจะเป็นเครื่องช่วยผลักดันที่ เหมาะสม ในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ของ ลูกเสือ

4 @ Thavorn 10/04/51 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ การให้เด็กได้...... - ผจญภัย - เป็นมิตรกับคนทุกคน - ร่าเริงสนุกสนาน - ภาคภูมิใจในความสัมฤทธิ์ผล ต้องวางแผนฝึกให้ตื่นเต้น ก่อเกิด ประสบการณ์ เช่น กิจกรรมอยู่ค่ายพัก แรม เดินทางสำรวจ การเล่นเกม โครงการทำงานต่าง ๆ เป็นต้น

5 @ Thavorn 10/04/51 ด้วยวิธีการดังกล่าว ลูกเสือจะได้เสริม ทักษะทั้งร่างกาย จิตใจ ได้พัฒนาความคิด โครงการเรียนเพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย ลูกเสือตรี โท เอก ต้องกำหนดอย่างรัดกุม ๑. ลูกเสือตรี เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒. ลูกเสือโท เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓. ลูกเสือเอก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔. ชั้นสายยงยศเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

6 @ Thavorn 10/04/51 หน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือ - รู้จักนายหมู่และลูกเสือทุกคน - รู้จักจัดหาแหล่งทรัพยากร และรู้จักใช้ - สร้างเสริมสิ่งที่ล้มเหลวมาแล้วให้ดีขึ้น - มีการฝึกอบรมในด้านทักษะลูกเสือ - รักษา ส่งเสริมเจตนารมย์คณะลูกเสือฯ

7 @ Thavorn 10/04/51 สิ่งที่เน้น วิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ - เบเดน โพเอล ในชีวิตเด็ก - เบเดน โพเอล ในชีวิตทหาร - ความเจริญเติบโตของลูกเสือชาย-หญิง - คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ - กิจกรรมเสริม ช่วยเด็กพิการ - กองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือ ที่ประชุมนายหมู่ - ระบบครอบครัวตามแบบของลูกเสือ - การลูกเสือเคลื่อนย้ายไปกับเวลา - เครื่องหมายวิชาพิเศษ ๕๔ วิชา

8 ลักษณะของหลักสูตร - แบ่งเนื้อหาวิชาและกิจกรรมเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑.วิชาพื้นฐาน ๑.๑ เรียนเพื่อเลื่อนชั้น ๑.๒ เรียนเพื่อรับเครื่องหมาย ๒.วิชาพิเศษ เรียนเฉพาะที่สนใจ รับเครื่องหมาย วิชาพิเศษ @ Thavorn 10/04/51

9 วิธีการฝึกอบรม การที่จะฝึกเด็กให้ก้าวหน้าและ ได้ผล ต้องใช้วิธีการดังนี้ ๑.วิธีการเปิดประชุมกอง มีขั้นตอนอย่าง น้อย ๕ ขั้น ๒. การเดินทางไกล – พักแรม ๓. การเดินทางสำรวจ @ Thavorn 10/04/51

10 การสอนที่ดี ต้องสนองความต้องการทั้ง ๕ ของเด็ก คือ - ผจญภัย - ได้เพื่อน - เถื่อนธาร - การสนุก - สุขสม @ Thavorn 10/04/51

11 สวัสดี

12 @ Thavorn 10/04/51

13 งานให้ปฏิบัติ ( ๑๕ นาที ) ส่งผู้แทนรายงาน ๓ นาที.................. ๑.เลือกภาพกิจกรรมของกองลูกเสือ ๑ ภาพ และให้เขียนรายงานกิจกรรมที่จะต้องเตรียม เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไว้รอบภาพ ๒.เลือกลูกเสือมา ๑ คน เขียนรายละเอียดเกี่ยว กับลักษณะนิสัย ความสนใจ และภูมิหลังของ เขา @ Thavorn 10/04/51


ดาวน์โหลด ppt @ Thavorn 10/04/51 วิธีการฝึกอบรม ลูกเสือสามัญ. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ควรจะสามารถ ๑.บรรยายวิธีใช้การฝึกอบรมลูกเสือ สามัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google