งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงาน สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงาน สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงาน สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

2 ที่มา … ทำอย่างไรบุคลากรสาธารณสุขทุก ระดับ ในเขต สคร. 10 เชียงใหม่ ที่ เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคจะ สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศจาก ฐานข้อมูล R506 (Information Sharing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ?

3 เงื่อนไข ? ต้องสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุก เวลา (Easy To Access) ต้องสามารถนำเสนอข้อมูลหรือ สารสนเทศทั้งในเชิงพื้นที่และแผนภูมิ (Easy To Use) ต้องไม่สร้างข้อมูลหรือสารสนเทศ ขึ้นมาใหม่ (No Reproduce) ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม (Valid), ครบถ้วน (Complete) และ เป็นปัจจุบัน (Up to date)

4 1. ข้อมูล EPE0 จากโปรแกรม R ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ และ ทั้งหมด ระดับ จังหวัด อำเภอ และ ตำบล 3. ข้อมูลแผนที่ แสดงขอบเขตที่ แสดงถึงจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ข้อมูล

5 ผลการดำเนินงาน

6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค สคร 10 เชียงใหม่

7 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์รายงานสถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวัง ( รง.506) ส่วนแสดงแผนที่ ส่วนกำหนดเงื่อนไข คำอธิบายสัญลักษณ์ ตารางและแผนภูมิ Navigator (Roll Up) เลือกพื้นที่ (Drill Down)

8 เลือกดูข้อมูลโรคที่ สนใจ เลือกข้อมูล ตามตัวชี้วัด วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ ส่วนกำหนดเงื่อนไขการแสดงผล

9 แสดงเป็นจุดในมุมมอง หมู่บ้าน แสดงเป็นแถบสี ในมุมมอง เขตสคร, จังหวัด, อำเภอ และ ตำบล สัญลักษณ์แผนที่บอกระดับจำนวน ผู้ป่วย มีการเปลี่ยนระดับขึ้นอยู่กับ ข้อมูล โดยใช้ค่า ( สูงสุด - ค่าต่ำสุด )/5 แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ไม่มีข้อมูล จะเป็นสีขาว

10 เลือกดูข้อมูลโรค D.H.F,Total(26,27,6 6)( รวม ) เลือกตัวชี้วัด อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน ช่วงเวลา ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 ตัวอย่า ง

11 ข้อมูลเชิงพื้นที่

12 รายงานตารางสรุปรวม โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร ผู้ป่วยรวมทั้งหมด 23,810 ราย คิดเป็น อัตราป่วยต่อปชก. แสน สูงสุดคือ จ. เชียงราย 9,604 ราย - จำนวนผู้ป่วยตาย รวม 15 ราย สูงสุดคือ จ. เชียงราย 9 ราย จ. เชียงใหม่ 1,670,317 - จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,749,913 สูงสุดคือ จ. เชียงใหม่ 1,670,317

13 รายงานเปรียบเทียบรายพื้นที่ ราย จังหวัด อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 ราย จังหวัด จ. เชียงราย (782.52) อัตราป่วยสูงสุดคือ จ. เชียงราย (782.52) ต่ำสุดคือ จ. น่าน (123.53)

14 รายงานตามกลุ่มอายุ อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 อัตราป่วยสูงสุดในช่วงอายุ ปี (661.66) รองลงมา คือ ปี (638.22)

15 รายงานรายอำเภอ 10 อันดับแรก รายอำเภอ 10 อันดับแรก อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 รายอำเภอ 10 อันดับแรก อัตราป่วยสูงสุดคือ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ( ) รองลงมาคือ อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ( )

16 รายงานแนวโน้มรายสัปดาห์ อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 อัตราป่วยสูงสุด สัปดาห์ที่

17 รายงานแนวโน้มรายเดือน อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 พื้นที่เขต สคร. 10 อัตราป่วยสูงสุด เดือนกรกฎาคม

18 รายงาน Trend 10 ปี อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) พื้นที่เขต สคร. 10 อัตราป่วยปี 2556 สูงสุดในรอบ 10 ปี

19 การออกรายงานเป็น Ms Excel

20

21 Drill Down & Roll Up

22 Drill Down เป็นการเพิ่มรายละเอียดในการพิจารณา ข้อมูลจากระดับ ที่หยาบไปสู่ระดับที่ ละเอียดที่มากขึ้น การดูข้อมูลสรุปในแต่ ละพื้นที่ สคร.10 >> จังหวัด >> อำเภอ >> ตำบล >> หมู่บ้าน

23 Roll up / Consolidation เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ Dill Down หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระดับ ความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากระดับที่ละเอียดขึ้นมาสู่ระดับที่ หยาบมากขึ้น หมู่บ้าน >> ตำบล >> อำเภอ >> จังหวัด >> สคร. 10 โดยการคลิกที่แถบ นำทาง (Navigator)

24 Drill Down & Roll Up เขต สคร. 10

25 Drill Down & Roll Up เขตตรวจราชการที่ 16

26 Drill Down & Roll Up จ. เชียงราย

27 Drill Down & Roll Up อ. แม่สาย จ. เชียงราย

28 Drill Down & Roll Up ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย

29 ประโยชน์ที่จะได้รับ เจ้าหน้าที่ สคร.10 จังหวัดเชียงใหม่ ความรู้ความสามารถในการนำเสนอ ข้อมูลทางระบาดวิทยาด้วยระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System- GIS.) ได้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System- GIS.) ด้านระบาดวิทยาของ สคร. 10 เชียงใหม่

30 ประโยชน์ที่จะได้รับ ( ต่อ ) มีการนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศ ด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า ระวัง ให้กับบุคลากรสาธารณสุขใน เขต สคร.10 เชียงใหม่ อย่าง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน

31 รายละเอียดเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงาน สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google