งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงาน สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงาน สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงาน สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

2 ที่มา … ทำอย่างไรบุคลากรสาธารณสุขทุก ระดับ ในเขต สคร. 10 เชียงใหม่ ที่ เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคจะ สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศจาก ฐานข้อมูล R506 (Information Sharing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ?

3 เงื่อนไข ? ต้องสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุก เวลา (Easy To Access) ต้องสามารถนำเสนอข้อมูลหรือ สารสนเทศทั้งในเชิงพื้นที่และแผนภูมิ (Easy To Use) ต้องไม่สร้างข้อมูลหรือสารสนเทศ ขึ้นมาใหม่ (No Reproduce) ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม (Valid), ครบถ้วน (Complete) และ เป็นปัจจุบัน (Up to date)

4 1. ข้อมูล EPE0 จากโปรแกรม R506 2. ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ และ ทั้งหมด ระดับ จังหวัด อำเภอ และ ตำบล 3. ข้อมูลแผนที่ แสดงขอบเขตที่ แสดงถึงจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ข้อมูล

5 http://dpc10.ddc.moph.go.th/ ผลการดำเนินงาน

6 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค สคร 10 เชียงใหม่

7 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์รายงานสถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวัง ( รง.506) ส่วนแสดงแผนที่ ส่วนกำหนดเงื่อนไข คำอธิบายสัญลักษณ์ ตารางและแผนภูมิ Navigator (Roll Up) เลือกพื้นที่ (Drill Down)

8 เลือกดูข้อมูลโรคที่ สนใจ เลือกข้อมูล ตามตัวชี้วัด วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ ส่วนกำหนดเงื่อนไขการแสดงผล

9 แสดงเป็นจุดในมุมมอง หมู่บ้าน แสดงเป็นแถบสี ในมุมมอง เขตสคร, จังหวัด, อำเภอ และ ตำบล สัญลักษณ์แผนที่บอกระดับจำนวน ผู้ป่วย มีการเปลี่ยนระดับขึ้นอยู่กับ ข้อมูล โดยใช้ค่า ( สูงสุด - ค่าต่ำสุด )/5 แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ไม่มีข้อมูล จะเป็นสีขาว

10 เลือกดูข้อมูลโรค D.H.F,Total(26,27,6 6)( รวม ) เลือกตัวชี้วัด อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน ช่วงเวลา ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 ตัวอย่า ง

11 ข้อมูลเชิงพื้นที่

12 รายงานตารางสรุปรวม โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 - ผู้ป่วยรวมทั้งหมด 23,810 ราย คิดเป็น อัตราป่วยต่อปชก. แสน 414.09 สูงสุดคือ จ. เชียงราย 9,604 ราย - จำนวนผู้ป่วยตาย รวม 15 ราย สูงสุดคือ จ. เชียงราย 9 ราย จ. เชียงใหม่ 1,670,317 - จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,749,913 สูงสุดคือ จ. เชียงใหม่ 1,670,317

13 รายงานเปรียบเทียบรายพื้นที่ ราย จังหวัด อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 ราย จังหวัด จ. เชียงราย (782.52) อัตราป่วยสูงสุดคือ จ. เชียงราย (782.52) ต่ำสุดคือ จ. น่าน (123.53)

14 รายงานตามกลุ่มอายุ อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 อัตราป่วยสูงสุดในช่วงอายุ 15-24 ปี (661.66) รองลงมา คือ 10-14 ปี (638.22)

15 รายงานรายอำเภอ 10 อันดับแรก รายอำเภอ 10 อันดับแรก อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 รายอำเภอ 10 อันดับแรก อัตราป่วยสูงสุดคือ อ. แม่สาย จ. เชียงราย (1596.66) รองลงมาคือ อ. เชียงแสน จ. เชียงราย (1277.04)

16 รายงานแนวโน้มรายสัปดาห์ อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 สัปดาห์ที่ 21 ถึง 35 พื้นที่เขต สคร. 10 อัตราป่วยสูงสุด สัปดาห์ที่ 27-28-29

17 รายงานแนวโน้มรายเดือน อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) ปี 2556 พื้นที่เขต สคร. 10 อัตราป่วยสูงสุด เดือนกรกฎาคม

18 รายงาน Trend 10 ปี อัตราป่วยต่อ ปชก. แสนคน โรค D.H.F,Total(26,27,66)( รวม ) พื้นที่เขต สคร. 10 อัตราป่วยปี 2556 สูงสุดในรอบ 10 ปี

19 การออกรายงานเป็น Ms Excel

20

21 Drill Down & Roll Up

22 Drill Down เป็นการเพิ่มรายละเอียดในการพิจารณา ข้อมูลจากระดับ ที่หยาบไปสู่ระดับที่ ละเอียดที่มากขึ้น การดูข้อมูลสรุปในแต่ ละพื้นที่ สคร.10 >> จังหวัด >> อำเภอ >> ตำบล >> หมู่บ้าน

23 Roll up / Consolidation เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ Dill Down หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระดับ ความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากระดับที่ละเอียดขึ้นมาสู่ระดับที่ หยาบมากขึ้น หมู่บ้าน >> ตำบล >> อำเภอ >> จังหวัด >> สคร. 10 โดยการคลิกที่แถบ นำทาง (Navigator)

24 Drill Down & Roll Up เขต สคร. 10

25 Drill Down & Roll Up เขตตรวจราชการที่ 16

26 Drill Down & Roll Up จ. เชียงราย

27 Drill Down & Roll Up อ. แม่สาย จ. เชียงราย

28 Drill Down & Roll Up ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย

29 ประโยชน์ที่จะได้รับ เจ้าหน้าที่ สคร.10 จังหวัดเชียงใหม่ ความรู้ความสามารถในการนำเสนอ ข้อมูลทางระบาดวิทยาด้วยระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System- GIS.) ได้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System- GIS.) ด้านระบาดวิทยาของ สคร. 10 เชียงใหม่

30 ประโยชน์ที่จะได้รับ ( ต่อ ) มีการนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศ ด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า ระวัง ให้กับบุคลากรสาธารณสุขใน เขต สคร.10 เชียงใหม่ อย่าง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน

31 ajarn.veerapong@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายงาน สถานการณ์ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506 GIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google