งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

73 จังหวัด 76 จังหวัด 77 จังหวัด 73 จังหวัด 76 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "73 จังหวัด 76 จังหวัด 77 จังหวัด 73 จังหวัด 76 จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 73 จังหวัด 76 จังหวัด 77 จังหวัด 73 จังหวัด 76 จังหวัด

2 การ แบ่ง ภาค

3 แบ่ง 6 ภาค

4 6 ภาค 6 ภาค ตาม นักภูมิศาสตร์ อาศัยเกณฑ์ ลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ 1 2 5 4 3 6

5 แบ่ง 6 ภาค ตาม นักภูมิศาสตร์ อาศัยเกณฑ์ ลักษณะทาง ภูมิศาสตร์

6 ภาคเห นือ 9 จังหวัด

7 บึง กาฬ หนอง คาย ภาค ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ( อีสาน ) 20 จังหวัด

8 ภาค กลาง 22 จังหวัด

9 ภาค ตะวันตก 5 จังหวัด

10 ภาค ตะวันออ ก 7 จังหวัด

11 ภาคใ ต้ 14 จังหวัด

12 แบ่ง 4 ภาค ตาม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อาศัยเกณฑ์ ลักษณะทาง วัฒนธรรม

13 แบ่ง 4 ภาค

14 แบ่ง 4 ภาค ตาม กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาด ไทย อาศัยเกณฑ์ ลักษณะทาง วัฒนธรรม

15 N C NE S

16 แบ่ง 4 ภาค ตาม กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาด ไทย อาศัยเกณฑ์ ลักษณะทาง วัฒนธรรม

17 ภาคเ หนือ ตามการ แบ่ง 4 ภาค แบ่งออกได้ เป็น 17 จังหวัด

18

19 ภาคเหนือ ตอนบน ภาคเหนือ ตอนล่าง 8 จังหวั ด 9 จังหวั ด 17 จังหวัด

20

21 แบ่ง 5 ภาค

22 แบ่ง 5 ภาค เพิ่มภาค ตะวันออก

23

24 ระบบ 4 ภาค ระบบ 5 ภาค ระบบ 6 ภาค

25 ระบบ 4 ภาค ระบบ 5 ภาค ระบบ 6 ภาค เหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้ กลาง อีสาน 17 จังหวัด 20 จังหวัด 14 จังหวัด 26 จังหวัด 17 จังหวัด 20 จังหวัด 14 จังหวัด 19 จังหวัด 7 จังหวัด 9 จังหวัด 20 จังหวัด 14 จังหวัด 22 จังหวัด 7 จังหวัด 5 จังหวัด

26

27

28

29

30

31

32

33 ภาคเหนือ แบ่ง 6 ภาค ตาม อาศัยเกณฑ์ลักษณะทางภูมิศาสตร์

34


ดาวน์โหลด ppt 73 จังหวัด 76 จังหวัด 77 จังหวัด 73 จังหวัด 76 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google