งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวชระเบียน ผู้ป่วยใน CQI หา ย วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันเวช ระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หา ไม่พบ 2. สามารถค้นหา เวชระเบียน ผู้ป่วยในได้ภายใน 15 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวชระเบียน ผู้ป่วยใน CQI หา ย วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันเวช ระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หา ไม่พบ 2. สามารถค้นหา เวชระเบียน ผู้ป่วยในได้ภายใน 15 นาที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เวชระเบียน ผู้ป่วยใน CQI หา ย

4 วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันเวช ระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หา ไม่พบ 2. สามารถค้นหา เวชระเบียน ผู้ป่วยในได้ภายใน 15 นาที

5 สาเหตุ 1. มีขั้นตอนการส่งต่อ หลายขั้นตอน 2. ไม่มีทะเบียนควบคุม การส่งต่อ ทั้งหมด 3. ห้องเก็บเวชระเบียน คับแคบ

6 การแก้ไข 1. กำหนดให้ ward ส่ง chart มาให้ ห้องบัตรหลัง จากผู้ป่วยถูกจำหน่ายโดยห้องบัตรจะ ส่งให้แพทย์ สรุปเอง 2. ทำทะเบียนควบคุมการส่งต่อทั้งหมด 3. ย้ายเวชระเบียนที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ไปเก็บไว้ ที่ห้องเก็บเวชระเบียนด้านล่าง

7 ผลลัพธ์ 1. ไม่สามารถค้นหาเวชระเบียน ได้ภายใน 15 นาที 2. ไม่พบเวชระเบียนสูญหาย แต่ ยังพบปัญหา คือ การตรวจสอบว่าเวชระเบียน อยู่ที่ใดใช้ เวลานานและไม่สะดวก

8

9 การพัฒนา ต่อเนื่อง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยใน การบริหารจัดการ โดยการรับส่งแฟ้มผ่านเมนู รับส่งแฟ้มเวชระเบียน และ ระบบยืมคืนแฟ้มเวชระเบียน ในระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล

10 แนวทางการ แก้ไข 1. พัฒนาระบบส่งต่อเวชระเบียนผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์ 2. นำระบบสแกนเอกสารมาใช้ในการ สแกนเอกสาร เวชระเบียน 3. พัฒนาระบบค้นเวชระเบียนผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์ 4. พัฒนาระบบยืมคืนแฟ้มเวช ระเบียนผ่านระบบ คอมพิวเตอร์

11 ผลลัพธ์ 1. สามารถดูประวัติในแฟ้มเวชระเบียน ผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยผ่านระบบ ความปลอดภัย ด้านข้อมูล 2. สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าขณะนี้ แฟ้มเวชระเบียนตกค้าง อยู่ที่ไหน 3. สามารถจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนใน ระบบฐานข้อมูลได้ มากกว่า 20 ปี


ดาวน์โหลด ppt เวชระเบียน ผู้ป่วยใน CQI หา ย วัตถุประสงค์ 1. ป้องกันเวช ระเบียนผู้ป่วยใน สูญหาย / หา ไม่พบ 2. สามารถค้นหา เวชระเบียน ผู้ป่วยในได้ภายใน 15 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google