งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทขึ้นใน ชีวิตประจำวัน ถูกใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง การคิดคำนวณตัวเลข การเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และเป็นคลังข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทขึ้นใน ชีวิตประจำวัน ถูกใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง การคิดคำนวณตัวเลข การเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และเป็นคลังข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทขึ้นใน ชีวิตประจำวัน ถูกใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง การคิดคำนวณตัวเลข การเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และเป็นคลังข้อมูล ทำให้ข้อมูลนำถูกนำไปใช้งานอย่าง เหมาะสมตรงตามความต้องการ การใช้ข้อมูลจากการที่เราเก็บรวบรวมนั้นจำเป็นจะต้องมี การออกแบบและพัฒนาข้อมูลให้ข้อมูลนั้นมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ ง่ายต่อการใช้งาน ลดความ ยุ่งยากซ้ำซ้อนอีกทั้งการเก็บข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ก็จะลด ปริมาณกระดาษจำนวนมาก การออกแบบและพัฒนาระบบของการจำหน่ายหนังสือใน ครั้งนี้เพื่อทำให้ มีคลังข้อมูลที่เป็นระเบียบ มีการตัดยอดการ ซื้อขายในทันทีซึ่งจะทำให้ไม่สับสนในภายหลัง

3 - เพื่อพัฒนาระบบการขายหน้าร้านโดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ - เพื่อลดปัญหาการซื้อขายหน้าร้านและความ ซับซ้อน - เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของ พนักงานที่มีต่อลูกค้า - เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความถูกแม่นยำในการ เช็คยอดสินค้า - เพื่อความเป็นระบบในการเช็ครับสินค้าและ ตรวจสอบบัญชีได้ง่าย

4 - ฐานข้อมูลของหนังสือ - การซื้อ - ขายหนังสือ - รายงานหนังสือคงเหลือ - รายงานยอดขายในแต่ละวัน, เดือน, ปี - รายงานกำไรขาดทุน

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2006 ใช้ฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2007

6 ระยะเวลาจัดทำโครงงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน พ. ศ. 2555 ถึง เดือนตุลาคม พ. ศ. 2555 ตารางที่ 1 ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

7

8 15000

9 1. สามารถนำระบบของร้านจำหน่ายหนังสือไปใช้ได้จริง 2. ลดปัญหาการซื้อขายหน้าร้านและความซับซ้อนของ พนักงานและลูกค้า 3. มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานที่มี ต่อลูกค้า 4. มีความเป็นระบบในการรับสินค้า และตรวจสอบบัญชี ได้ง่าย

10


ดาวน์โหลด ppt ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทขึ้นใน ชีวิตประจำวัน ถูกใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง การคิดคำนวณตัวเลข การเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และเป็นคลังข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google