งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิดโครงการ(Project) ที่คิดจะทำตอนจบปี 4 การออกแบบระบบร้านขายหนังสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิดโครงการ(Project) ที่คิดจะทำตอนจบปี 4 การออกแบบระบบร้านขายหนังสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คิดโครงการ(Project) ที่คิดจะทำตอนจบปี 4 การออกแบบระบบร้านขายหนังสือ
 การออกแบบระบบร้านขายหนังสือ

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
      ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทขึ้นในชีวิตประจำวัน ถูกใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นทั้งการคิดคำนวณตัวเลข การเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และเป็นคลังข้อมูล ทำให้ข้อมูลนำถูกนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการ      การใช้ข้อมูลจากการที่เราเก็บรวบรวมนั้นจำเป็นจะต้องมีการออกแบบและพัฒนาข้อมูลให้ข้อมูลนั้นมีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนอีกทั้งการเก็บข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ก็จะลดปริมาณกระดาษจำนวนมาก การออกแบบและพัฒนาระบบของการจำหน่ายหนังสือในครั้งนี้เพื่อทำให้ มีคลังข้อมูลที่เป็นระเบียบ มีการตัดยอดการซื้อขายในทันทีซึ่งจะทำให้ไม่สับสนในภายหลัง   

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบการขายหน้าร้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ - เพื่อลดปัญหาการซื้อขายหน้าร้านและความซับซ้อน - เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานที่มีต่อลูกค้า - เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความถูกแม่นยำในการเช็คยอดสินค้า - เพื่อความเป็นระบบในการเช็ครับสินค้าและตรวจสอบบัญชีได้ง่าย

4 ขอบเขตของระบบ      - ฐานข้อมูลของหนังสือ      - การซื้อ-ขายหนังสือ      - รายงานหนังสือคงเหลือ      - รายงานยอดขายในแต่ละวัน, เดือน, ปี      - รายงานกำไรขาดทุน

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2006 ใช้ฐานข้อมูล Microsoft Office Access 2007 เครื่องมืออุปกรณ์

6 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลาจัดทำโครงงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ ตารางที่ 1 ระยะเวลาการดำเนินโครงงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน

8 15000 งบประมาณ

9 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.สามารถนำระบบของร้านจำหน่ายหนังสือไปใช้ได้จริง
2. ลดปัญหาการซื้อขายหน้าร้านและความซับซ้อนของพนักงานและลูกค้า 3. มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานที่มีต่อลูกค้า 4. มีความเป็นระบบในการรับสินค้า และตรวจสอบบัญชีได้ง่าย   

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คิดโครงการ(Project) ที่คิดจะทำตอนจบปี 4 การออกแบบระบบร้านขายหนังสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google