งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.. เทคโนโลยีการใช้ RFID กับงาน ในห้องสมุด RFID เทคโนโลยี RFID เป็น เทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับ การพัฒนาขึ้น เพื่องานระบุลักษณะ โดยเฉพาะ งานซึ่งในลักษณะที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".. เทคโนโลยีการใช้ RFID กับงาน ในห้องสมุด RFID เทคโนโลยี RFID เป็น เทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับ การพัฒนาขึ้น เพื่องานระบุลักษณะ โดยเฉพาะ งานซึ่งในลักษณะที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .. เทคโนโลยีการใช้ RFID กับงาน ในห้องสมุด RFID เทคโนโลยี RFID เป็น เทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับ การพัฒนาขึ้น เพื่องานระบุลักษณะ โดยเฉพาะ งานซึ่งในลักษณะที่ เป็นส่วนหนึ่งในการบริการที่ปฏิบัติกันอยู่ โดยทั่วไปในห้องสมุด ได้แก่ การระบุตัวสมาชิกและสื่อวัสดุต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดไว้เพื่อ บริการสมาชิก

2 .... อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับ การทำงาน 1. Member Card - บัตรสมาชิก 2. RFID Tag – เก็บข้อมูลของหนังสือ.. เทคโนโลยีการใช้ RFID กับ งานในห้องสมุด

3 .... อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับ การทำงาน 3. Security Gate - เสา สัญญาณกันขโมย 4. Deactivator เครื่องตัดต่อสัญญาณ Tag 5. Access Control - ระบบควบคุม การเข้าออก

4 .. อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับ การทำงาน 6. Circulation Service Workstation เป็นการ ให้บริการยืม - คืน 7. Self Check Station เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน การยืมหนังสือ

5 5 8. Book Return ตู้ให้บริการคืนหนังสือ ห้องสมุดอัตโนมัติ 9. Shelf Sorting Station เครื่อง แยกประเภทหนังสือ.... อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับ การทำงาน

6 6 1o. Library Handheld Inventory – ตรวจเช็คหนังสือ.... อุปกรณ์ที่ใช้งาน และ ลำดับ การทำงาน

7 ระบบจัดการห้องสมุด (Library Management System)

8 การจัดการในห้องสมุดสามารถแบ่งเป็น 4 เฟสใหญ่ๆ 1. Library Security System Only 2. Support Library Circulation ระบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการขโมยหนังสือ รองรับงานบริการยืมหนังสือ ในห้องสมุด

9 4. Smart and Quick Inventory Tagging เครื่องมือยืม - คืนอัตโนมัติเพื่อเสริมการบริการ 3. Patron Self Check- in/Check-out การจัดการระบบจัดเก็บหนังสือภายใน

10 กระบวนการคืนหนังสือด้วยระบบ เทคโนโลยี RFID คืนหนังสือที่เครื่อง ปฏิบัติการยืมคืนด้วย ตนเอง เครื่องจะทำการปรับปรุง ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดทันที่ บรรณารักษ์เปิด สัญญาณกันขโมย เครื่องเปิดสัญญาณกัน ขโมยอัตโนมัติ นำหนังสือขึ้นชั้นเพื่อ ให้บริการ

11 กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วย ระบบเทคโนโลยี RFID สืบค้นข้อมูลหนังสือที่ต้องการ จากฐานข้อมูลทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุด เดินไปหยิบตัวเล่มหนังสือที่ชั้น วางหนังสือ ยืมหนังสือด้วยตัวเองที่เครื่อง ปฏิบัติการยืมคืนด้วยตัวเอง ออกจากห้องสมุดโดยผ่าน ประตูเข้า - ออกห้องสมุด ที่ติด เครื่องตรวจจับสัญญาณ RFID

12 เหตุผลในการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในห้องสมุด 1. ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาใน การให้บริการยืมคืน 2. ทำให้การยืมคืนหนังสือด้วยตนเองง่ายขึ้น 3. มีความปลอดภัยสูง 4. เพิ่มความรวดเร็วในการ สำรวจชั้นหนังสือ 5. ป้าย RFID มีอายุ การใช้งานนาน

13 ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลจาก และ จาก www. ต่างๆที่ได้ให้ ข้อมูลมานำเสนอ

14 และขอจบการบรรยาย ไว้ ณ. โอกาสนี้


ดาวน์โหลด ppt .. เทคโนโลยีการใช้ RFID กับงาน ในห้องสมุด RFID เทคโนโลยี RFID เป็น เทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับ การพัฒนาขึ้น เพื่องานระบุลักษณะ โดยเฉพาะ งานซึ่งในลักษณะที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google