งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การตรวจราชการ บูรณาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบริหาร ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การตรวจราชการ บูรณาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบริหาร ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การตรวจราชการ บูรณาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบริหาร ”

2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นายธีระ วงศ์สมุทร ) วันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี การตรวจราชการ เป็นกลไกที่มีความสำคัญ อย่างหนึ่งของระบบราชการที่จะผลักดันให้การ ดำเนินงานโครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

3 การตรวจราชการเป็น “ เครื่องมือ ” สำคัญของ ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) ของฝ่ายบริหารส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพของการให้บริการประชาชน เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาขีดสมรรถนะ ขององค์กร

4 บทบาทของผู้ตรวจราชการ  ตรวจเยี่ยม รับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น ให้คำแนะนำ ชี้แจงและให้กำลังใจและบำรุงขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ

5 การตรวจราชการ  ตรวจติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และรับทราบข้อเสนอแนะในการ ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการตลอดจน ผลกระทบอันจะพึงมี

6 บทบาทของผู้ตรวจราชการ  สอบข้อเท็จจริง สืบสวน และสอบสวน หรือรับฟัง เหตุการณ์เมื่อมีการร้องเรียน  สั่งให้หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ชี้แจงให้ถ้อยคำ ส่งเอกสาร และ หลักฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา

7 ผลการตรวจราชการ การายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหาร ระดับสูงให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา * การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8  นายเฉลิมพร พิรุณสาร เลขาธิการ ส. ป. ก. กล่าว ว่า น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการทำ เกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมต้องมีน้ำจึงจะ สามารถทำการเกษตรได้ พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นพื้นที่นอก เขตชลประทาน ส. ป. ก. จึงจำเป็นต้องจัด ที่ดินควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทั้งดินและ น้ำ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์

9 การประชุมครั้งนี้มี เป้าหมาย

10 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านกลไกสถาบันการศึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 จัดทำ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านกลไก สถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางด้านภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาการเกษตรที่ ยั่งยืน ผ่านการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา ใน 3 หลักสูตร คือ * หลักสูตรปกติ เพื่อการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษา ( ปวช./ ปวส.) * หลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ ( ระยะกลาง ) * หลักสูตรครบวงจร เพื่อพัฒนาด้านการจัดการภาคเกษตร ( ระยะ ยาว )

11 ผลการตรวจราชการ 1. ผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 2. ยังไม่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 3. การกำหนดเป้าหมายจำนวนเกษตรกร 4. บางจังหวัดไม่มีพื้นที่ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินว่าง หรือเพียงพอ สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่นักศึกษา เข้าดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ส่วนกลางควร เตรียมแผนจัดหาพื้นที่

12 ปัญหาและอุปสรรค 1. ผู้ปฏิบัติขาดความชัดเจนในตัวโครงการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงาน 2. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากการโอน เงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงานไม่พร้อมกัน และใน เรื่องรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกัน 3. เพื่อให้ได้บุคคลครบตามเป้าหมาย บางจังหวัดได้ ผู้สูงอายุซึ่งมีอาชีพเกษตรเข้าร่วมโครงการ 4. หลักสูตรฝึกอบรมถูกำหนดจากส่วนกลาง บางหลักสูตร ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

13  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือกระทรวงแรงงาน เดินหน้าจัดที่ดินทำกินรองรับแรงงานเลิกจ้าง นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ นายไพฑูรย์ แก้ว ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกันสร้างโอกาสเข้าสู่ ที่ดินทำกินรองรับ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552

14


ดาวน์โหลด ppt “ การตรวจราชการ บูรณาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบบริหาร ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google