งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 ภ. จว. นครศรีธรรมราช (Call Center)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 ภ. จว. นครศรีธรรมราช (Call Center)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 ภ. จว. นครศรีธรรมราช (Call Center)

2 สถาน ที่ตั้ง ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคาร ภ. จว. นศ. ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมรา ช

3  ควบคุมสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถเข้าไปถึงที่เกิดเหตุโดยใช้เวลาน้อย ที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ระงับ หรือแก้ไข สถานการณ์ได้ทัน  เพิ่มโอกาสในการจับกุมคนร้ายได้ในที่เกิด เหตุ เป็นการประหยัดงบประมาณของ ราชการในการสืบสวนสอบสวนติดตาม จับกุมคนร้าย  เพื่อกำหนดการบริหารจัดการ ให้เป็น มาตรฐานเดียวกันเพื่อรองรับ การปฏิรูประบบราชการและการขยายตัว ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

4 ภ. จว. เชียงราย ภ. จว. ปทุมธานี ภ. จว. ศรี สะเกษ ภ. จว. นครสวรรค์ ภ. จว. ร้อยเอ็ด ภ. จว. พัทลุง ภ. จว. นครศรีธรรมราช ภ. จว. ฉะเชิงเทรา 10 จังหวัด ระยะ 2 ที่มีศูนย์รับ แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ. จว. กาญจนบุรี ภ. จว. พระนครศรีอยุธยา

5 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 การดำเนินการ * เดือน ก. ค.2552 ได้รับการ ประสานจากกองบังคับการตำรวจ สื่อสาร ขอข้อมูลห้องที่จะใช้เป็น ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 * เดือน ก. ค.2552 ได้รับการ ประสานจากกองบังคับการตำรวจ สื่อสาร ขอข้อมูลห้องที่จะใช้เป็น ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 * เดือน ธ. ค.2552 สทส. ประสานให้ ภ. จว. นศ. ส่งมอบ พื้นที่ที่จะใช้เป็นห้องศูนย์ฯ 191 เพื่อปรับปรุงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆ * เดือน ธ. ค.2552 สทส. ประสานให้ ภ. จว. นศ. ส่งมอบ พื้นที่ที่จะใช้เป็นห้องศูนย์ฯ 191 เพื่อปรับปรุงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆ

6 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 ( ต่อ ) การดำเนินการ - เม. ย.2553 ภ. จว. นศ. ได้จัด ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - เม. ย.2553 ภ. จว. นศ. ได้จัด ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับ ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน - ก. ค.2553 เป็นเดือนแรกที่เริ่ม ทดลองปฏิบัติงานจริง และมี - ก. ค.2553 เป็นเดือนแรกที่เริ่ม ทดลองปฏิบัติงานจริง และมี การส่งมอบพร้อมตรวจรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อย - วันที่ 5 ส. ค.2553 เปิดศูนย์ฯอย่าง เป็นทางการทั่วประเทศ - วันที่ 5 ส. ค.2553 เปิดศูนย์ฯอย่าง เป็นทางการทั่วประเทศ

7 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 1. ฝ่ายบังคับบัญชา ประกอบด้วย 1.1 พล. ต. ต. รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก. ภ. จว. นครศรีธรรมราช 1.1 พล. ต. ต. รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก. ภ. จว. นครศรีธรรมราช เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ 1.2 รอง ผบก. ภ. จว. นครศรีธรรมราช ( ปป ๑ ) 1.2 รอง ผบก. ภ. จว. นครศรีธรรมราช ( ปป ๑ ) เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

8 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 2. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 2. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัด นครศรีธรรมราช ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัด นครศรีธรรมราช 3. ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3. ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3.1 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ เป็นเจ้าหน้าที่ 3.1 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ เป็นเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการรับแจ้งเหตุ ฝ่ายปฏิบัติการรับแจ้งเหตุ 3.2 เจ้าหน้าที่สื่อสาร ( สั่งการ ) เป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 3.2 เจ้าหน้าที่สื่อสาร ( สั่งการ ) เป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติ สั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติ

9

10 ภาพก่อนการปรับปรุง เป็นศูนย์รับ แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ฯ

11

12 การอบรมเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

13

14 ภาพ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ฯ ปัจจุบัน

15

16 ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์ และวิทยุ

17 ระบบแผนที่เชิงตัวเลข (Digital Map) จำนวน 1 ระบบ / ศูนย์

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ระบบรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191 ภ. จว. นครศรีธรรมราช (Call Center)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google