งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยนอกระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยนอกระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยนอกระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อจากรพช. 49,1 57 210 รายต่อ วัน 190 รายต่อ วัน 366 ราย ต่อวัน

3

4 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อแยกตามโรงพยาบาล ปี 2555-2556 10 อันดับแรก

5 รอนาน (>6 hr.) ไม่แล้วเสร็จในวัน ต้องนัดใหม่ เสียเวลา เสียเงิน แออัด ไม่พึงพอใจ ปัญหา สาเหตุ

6 1.1 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยในกลุ่มผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 1.2 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการดูแลระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล ชุมชน - ระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงพบแพทย์ ≤ 120 นาที ( ปรับเป็น 180 นาที ) - ขั้นตอนการบริการลดลงจาก 13 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอน - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ≥ ร้อยละ 80 วัตถุประสง ค์ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ

7 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (Performance Management) กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารที่เป็นเลิศ (Care Excellence) กลยุทธ์ 1 พัฒนาบริหารที่เป็นเลิศ กลยุทธ์ 2 พัฒนาการจัดการด้านพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล (Quality management) และ กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพบริการในระบบเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ (Service plan)

8 เตรียมบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และระบบงาน ทบทวนมาตรฐาน และแนวทางการดูแล ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประชุมศึกษาหารือ วางแผน (4,10 กพ. 57) จัดประชุมแจ้งแนวทางการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ครั้ง ( ยังไม่ได้ดำเนินการ ) หน่วยงานนำร่อง OPD ENT, ศัลย์, เฉพาะโรคเด็ก, ตา กิจกรรม ดำเนินการ

9 โครงสร้างการประสานเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดศรีสะเกษ แผนผังการให้บริการการรักษาพยาบาลในระบบรับ ส่งต่อ ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลชุมชนใน จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์แพทย์ชุมชน / ศูนย์สุขภาพชุมชน / รพ. สต. สถานีอนามัย ในเครือข่าย รพ. ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สถานบริการ เอกชน เกิน ศักยภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์หรือ สถาน บริการอื่นๆ ใน จ. อุบลราชธานี ในจังหวัด ที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลศูนย์หรือ สถานบริการอื่นๆที่ ศักยภาพสูงขึ้น เกิน ศักยภาพ

10 FLOW OF REFERRAL BY E-REFER โรงพยาบาลศรีสะเกษ ก่อน Refer By E-Refer By Fax. By Phone conference By Facebook group By Line Group ไม่ ฉุกเฉิน E-Refer & Information Refer Consul t หลัง Refer E-Refer & Information ระบบนัด หมาย ฉุกเฉิน ระบบนัด หมาย ER IPO OPD / รับยา กลับบ้าน Refer Back Refer Recieve

11 Flow การส่งต่อผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลชุมชน ( เดิม ) จุดคัดกรอง ห้องบัตร ผู้ป่วยรอที่หน่วยตรวจ ห้องบัตรส่งบัตร พยาบาลซักประวัติคัดกรอง ตรวจแพทย์ทั่วไป รับยา กลับ บ้าน lnvestig ation ยื่นบัตร ณ หน่วยตรวจ lnvestiga tion รับยา กลับ บ้าน นัดครั้ง ต่อไป Consult รับยา กลับ บ้าน รับ ยา พยาบาลซักประวัติ คัดกรอง พบแพทย์ เฉพาะทาง กลับ บ้าน นัดครั้ง ต่อไป lnvestig ation รับ ยา กลับ บ้าน 14 ขั้นตอน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์

12 1. ก่อน Refer Flow of refer ใหม่ ศูนย์ประสานงาน OPD แจ้งแนวทาง, ข้อมูล เอกสารที่จำเป็น Telephone Fax. E-Refer program ( กระทรวง ) ห้องบัตร HN OPD card สิทธิ บริการ Investigatio n LAB ใกล้บ้าน X-ray ใกล้ บ้าน ตามแนวทาง PCT รพศ. Special investigation ประสาน แพทย์ OPD ใบ request online ลงผลใน Home C ลงผลใน Server OPD นำร่อง นัดหมาย ประสาน แพทย์ เตรียมการ ลงนัด

13 2. รับ Refer Flow of refer ใหม่ ศูนย์ประสานงาน OPD นัดหมาย ประสานรพช. และ OPD นำร่องของรพช. Telephone Fax. E-Refer program ( กระทรวง ) ไม่ ฉุกเฉิน รับยา กลับ บ้าน OPD นำร่อง Refer Back Refer Receive ฉุกเฉิน Fast Track FR IP D

14 พยาบาลวิชาชีพ 3 คน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน - คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง กำลังจะมี 1 เครื่อง โทรศัพท์ 3 เครื่อง กำลังจะมี 1 เครื่อง เครื่อง fax 1 เครื่อง กำลังจะมี 1 เครื่อง ห้องประสานงาน 1 ห้อง - โปรแกรม Refer กระทรวง กระทรวง LAB ผ่าน admin มี Server เชื่อมต่อ ห้องบัตร ทำบัตรล่วงหน้า ทำบัตรล่วงหน้า ปัญหา - อุปสรรค ข้อมูล รพ. ศรีสะเกษ รพ. สรรพสิทธิประสงค์


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยนอกระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google