งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โครงการ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยนอกระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อจากรพช.
49,157 210 รายต่อวัน 190 รายต่อวัน 366 รายต่อวัน

3

4 จำนวนผู้ป่วยส่งต่อแยกตามโรงพยาบาล ปี 2555-2556 10 อันดับแรก
จำนวนผู้ป่วยส่งต่อแยกตามโรงพยาบาล ปี อันดับแรก โรงพยาบาลชุมชน ปี 2554 ราย ปี 2555 ปี 2556 1. ตระการพืชผล 5,544 4,816 3,536 2. วารินชำราบ 5,146 4,042 3,619 3. พิบูลมังสาหาร 4,398 3,448 3,286 4. ม่วงสามสิบ 4,163 3,066 2,308 5. เขื่องใน 4,128 3,716 3,444 6. เดชอุดม 4,070 4,182 3,316 7. 50 พรรษาฯ 3,378 3,492 3,313 8. เขมราฐ 3,314 2,976 2,676 9. ศรีเมืองใหม่ 3,204 2,610 1,892 10. น้ำยืน 2,799 2,251 1,909

5 ปัญหา สาเหตุ รอนาน (>6 hr.) ไม่แล้วเสร็จในวัน ต้องนัดใหม่ เสียเวลา เสียเงิน แออัด ไม่พึงพอใจ

6 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.1 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยในกลุ่มผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 1.2 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการดูแลระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน - ระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงพบแพทย์ ≤ 120 นาที (ปรับเป็น 180 นาที) - ขั้นตอนการบริการลดลงจาก 13 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอน - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ≥ ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

7 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (Performance Management) กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารที่เป็นเลิศ (Care Excellence) กลยุทธ์ 1 พัฒนาบริหารที่เป็นเลิศ กลยุทธ์ 2 พัฒนาการจัดการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Quality management) และ กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพบริการในระบบเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ (Service plan)

8 กิจกรรมดำเนินการ เตรียมบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และระบบงาน
ทบทวนมาตรฐาน และแนวทางการดูแล ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประชุมศึกษาหารือ วางแผน (4,10 กพ. 57) จัดประชุมแจ้งแนวทางการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ครั้ง (ยังไม่ได้ดำเนินการ) หน่วยงานนำร่อง OPD ENT , ศัลย์, เฉพาะโรคเด็ก , ตา

9 โครงสร้างการประสานเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดศรีสะเกษ
แผนผังการให้บริการการรักษาพยาบาลในระบบรับ ส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์แพทย์ชุมชน / ศูนย์สุขภาพชุมชน /รพ.สต. สถานีอนามัย ในเครือข่าย รพ.ศรีสะเกษ เกินศักยภาพ สถานบริการเอกชน โรงพยาบาลศรีสะเกษ เกินศักยภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์หรือ สถานบริการอื่นๆ ใน จ.อุบลราชธานี ในจังหวัดที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลศูนย์หรือสถานบริการอื่นๆที่ศักยภาพสูงขึ้น

10 FLOW OF REFERRAL BY E-REFER
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ก่อน Refer Refer หลัง Refer E-Refer & Information E-Refer & Information Consult By E-Refer By Fax. By Phone conference By Facebook group By Line Group ไม่ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน Refer Back Refer Recieve ระบบนัดหมาย ระบบนัดหมาย OPD / รับยา กลับบ้าน ER IPO

11 Flow การส่งต่อผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลชุมชน (เดิม)
จุดคัดกรอง ห้องบัตร ผู้ป่วยรอที่หน่วยตรวจ ห้องบัตรส่งบัตร พยาบาลซักประวัติคัดกรอง ตรวจแพทย์ทั่วไป 14 ขั้นตอน รับยา lnvestigation Consult นัดครั้งต่อไป กลับบ้าน รับยา lnvestigation ยื่นบัตร ณ หน่วยตรวจ กลับบ้าน พยาบาลซักประวัติ คัดกรอง พบแพทย์เฉพาะทาง รับยา กลับบ้าน lnvestigation รับยา กลับบ้าน รับยา นัดครั้งต่อไป กลับบ้าน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

12 แจ้งแนวทาง , ข้อมูล เอกสารที่จำเป็น Telephone Fax.
Flow of refer ใหม่ 1. ก่อน Refer ศูนย์ประสานงาน OPD แจ้งแนวทาง , ข้อมูล เอกสารที่จำเป็น Telephone Fax. E-Refer program (กระทรวง) ห้องบัตร HN OPD card สิทธิบริการ Investigation LAB ใกล้บ้าน X-ray ใกล้บ้าน ตามแนวทาง PCT รพศ. Special investigation ประสานแพทย์ OPD ใบ request online ลงผลใน Home C ลงผลใน Server OPD นำร่อง นัดหมาย ประสานแพทย์ เตรียมการ ลงนัด

13 นัดหมาย ประสานรพช. และ OPD นำร่องของรพช. E-Refer program (กระทรวง)
Flow of refer ใหม่ 2. รับ Refer ศูนย์ประสานงาน OPD นัดหมาย ประสานรพช. และ OPD นำร่องของรพช. Telephone Fax. E-Refer program (กระทรวง) ไม่ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน OPD นำร่อง Fast Track Refer Back Refer Receive รับยา กลับบ้าน FR IPD

14 ปัญหา - อุปสรรค ข้อมูล รพ.ศรีสะเกษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ข้อมูล รพ.ศรีสะเกษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลวิชาชีพ คน คน ลูกจ้างชั่วคราว คน คอมพิวเตอร์ เครื่อง กำลังจะมี 1 เครื่อง โทรศัพท์ เครื่อง กำลังจะมี 1 เครื่อง เครื่อง fax เครื่อง กำลังจะมี 1 เครื่อง ห้องประสานงาน ห้อง โปรแกรม Refer กระทรวง กระทรวง LAB ผ่าน admin มี Server เชื่อมต่อ ห้องบัตร ทำบัตรล่วงหน้า ทำบัตรล่วงหน้า


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google