งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการรายงานใน ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ กรมควบคุมโรค ปี 2550 เอกสารประกอบการประชุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการรายงานใน ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ กรมควบคุมโรค ปี 2550 เอกสารประกอบการประชุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการรายงานใน ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ กรมควบคุมโรค ปี 2550 เอกสารประกอบการประชุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โชติรส โสมนรินทร์ กองแผนงาน

2 2 การใช้งานในระบบ estimates ฯองบุคลากร □ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน และไม่มีการ ถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานระบบ ทำให้ ขาดความต่อเนื่องของ การทำงาน และการใช้งานไม่ ถูกต้อง □ ผู้ใช้งานยังรายงานข้อมูลในระบบ ฯ ไม่ถูกต้อง * เลือกแหล่งเงินซ้ำ / ผิดประเภท / ลืม * นำผลการใช้จ่ายเงินมาใส่ไว้ใน ผลการดำเนินงาน

3 3 เมนูการสร้าง โครงการ □ บางโครงการเลือกประเภท Progress ไม่ถูกต้อง □ บางครั้งไม่ได้เลือกเป็น โครงการย่อยภายใต้โครงการ ร่มใหญ่ ทำให้ระบบฯ คำนวณ ผลเงินรวมที่โครงการใหญ่ไม่ ถูกต้อง

4 4

5 5 เมนูแผนการขอ งบประมาณ □ โครงการร่มใหญ่เลือก ประเภทแหล่งเงิน ไม่ต้องระบุ จำนวนเงิน □ โครงการร่มใหญ่ จะต้อง เลือก ประเภทแหล่งเงิน ว่าอยู่ แหล่งเงิน ใด เช่น เงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินกันเหลื่อมปี เงินงบกลาง แต่ ไม่ต้องระบุ จำนวนเงิน เพราะระบบฯ จะ คำนวณจากโครงการย่อยมารวม ไว้อัตโนมัติ หากไม่เลือกประเภท แหล่งเงิน เมื่อพิมพ์แบบรายงาน สงป.301 โครงการร่มใหญ่จะไม่ ปรากฏ

6 6 รหัสโครงการร่มใหญ่ เลือกประเภทงบ ก่อนทุกครั้ง

7 7 เมนูแผนการขอ งบประมาณ □ โครงการร่มใหญ่ หน่วยนับ เป้าหมาย ร้อยละ การ ดำเนินงานของโครงการ □ โครงการร่มใหญ่ ต้องใส่ รายละเอียดโครงการ ให้ ครบถ้วน โดยเฉพาะ หน่วยนับ เป้าหมาย ร้อยละ การ ดำเนินงานของโครงการ เนื่องจากในระบบฯ จะไม่ คำนวณผลรวมของเป้าหมาย โครงการ □ บางโครงการใส่หน่วยนับ เป้าหมาย ร้อยละการดำเนินงาน ของโครงการไม่ถูกต้อง

8 8 ระบุร้อย ละ การ ดำเนินงา น ระบุหน่วยนับ เป้าหมาย

9 9 โครงการร่มใหญ่ / โครงการ ที่ปรับแผน / โครงการรับ โอน ที่ไม่ได้เลือกแหล่งเงิน ว่าเป็นแหล่งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินงบกลาง เงินกันเหลื่อมปี 

10 10 เมนูแผนการขอ งบประมาณ □ รายการงบบุคลากร ขั้นต่ำ ภารกิจ ประจำ ไม่ต้องระบุหน่วยนับ เป้าหมาย □ โครงการที่รับโอน / ปรับแผน เลือกประเภทแหล่งเงิน ไม่ต้องใส่จำนวน เงิน □ โครงการที่รับโอน / ปรับแผน จะต้องเลือกประเภทแหล่งเงินว่า อยู่ แหล่งเงินใด เช่น เงิน งบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินกันเหลื่อมปี เงิน งบกลาง แต่ไม่ต้องใส่จำนวน เงิน

11 11 โครงการร่มใหญ่ / โครงการ ที่ปรับแผน / โครงการรับ โอน ที่เลือกแหล่งเงินว่าเป็น แหล่งเงินงบประมาณ แต่ไม่ ต้องใส่จำนวนเงิน

12 12 เมนูอนุมัติ โครงการ □ เมื่อสร้างโครงการและใส่ รายละเอียดโครงการเรียบร้อย หน่วยงานต้องแจ้งทางกอง แผนงานให้อนุมัติโครงการในระบบ ฯ เพื่อรายงานการใช้จ่าย งบประมาณและรายงาน ความก้าวหน้าโครงการได้ทันที ที่ ผ่านมาบางหน่วยงานไม่ได้แจ้งทำ ให้เข้าไปรายงานในระบบฯ ได้ ล่าช้า

13 13 แจ้งกองแผนงานอนุมัติโครงการในระบบฯ เมื่อ ใส่รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการและ การใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

14 14 เมนูรายงาน ความก้าวหน้า โครงการ □ การรายงานส่วนใหญ่จะไม่ระบุผลการ ดำเนินงานและ ร้อยละผลการ ดำเนินงาน เมื่อพิมพ์รายงาน สงป.301 มาตรวจสอบ เบื้องต้น จะไม่ทราบว่าได้รายงานแล้ว ขอให้ใส่ปริมาณงานและร้อยละไว้ด้วย □ บางโครงการมีการนำผลเบิกจ่ายเงิน มาใส่ในช่องของปริมาณงานหรือร้อย ละของการดำเนินงาน □ หากมีปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานให้ ระบุไว้ด้วย

15 15 ไม่ระบุผลการดำเนินงานและร้อยละผลการดำเนินงาน

16 16 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ □ ควรใช้ระบบบริหารจัดการงบประมาณใน การบันทึกข้อมูลผลงานและผลเงิน หลัง ดำเนินการเสร็จในแต่กิจกรรมของ โครงการไม่ต้องรอให้สิ้นไตรมาส □ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับระบบ GFMIS □ ขอความร่วมมือหน่วยงาน หากพบข้อมูล ผิดปกติหรือปัญหาในการ ใช้งานระบบ ฯ ให้แจ้งกองแผนงานทราบ * กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณ โทร. 0 2590 3090 0 2590 3258 โทรสาร 0 2590 3082 : น้องปุ๊ / น้องมุ่ย / น้องอั๋น / น้องพัช / น้องส้ม


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการรายงานใน ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ กรมควบคุมโรค ปี 2550 เอกสารประกอบการประชุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google