งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณปี 2549 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ในภาพรวมร้อยละ 93 2. สำหรับงบลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อย กว่าร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณปี 2549 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ในภาพรวมร้อยละ 93 2. สำหรับงบลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อย กว่าร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณปี 2549 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ในภาพรวมร้อยละ 93 2. สำหรับงบลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อย กว่าร้อยละ 73 ****** เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ****** ไตรมาสที่ 122.0 % ไตรมาสที่ 246.0 % ไตรมาสที่ 369.0 % ไตรมาสที่ 493.0 % Created by Finance Division

2 กรมอนามัย สรุปฐานะการเบิกจ่าย ภาพรวม งบประมาณ 1,366,734,300 บ. ( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ธค.48 ) Created by Finance Division

3 กรมอนามัย งบประมาณปี 2549 เบิกจ่ายจริง 243,035,691.77 บ. แยกตามงบ รายจ่าย ( ณ 31 ธค.48) Created by Finance Division

4 กรมอนามัย สรุปฐานะการเบิกจ่ายจริงภาพรวม งบดำเนินงาน ส่วนกลาง เปรียบเทียบกับแผน ( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ธค.48 ) เรียงจากน้อยไปมาก Created by Finance Division หน่วย : ร้อยละ

5 กรมอนามัย สรุปฐานะการเบิกจ่ายจริงภาพรวม งบดำเนินงาน ส่วนศูนย์ เปรียบเทียบกับแผน ( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ธค.48 ) จำแนกจากน้อยไปมาก Created by Finance Division หน่วย : ร้อยละ

6 กรมอนามัย รายงานการดำเนินงานงบลงทุนปี 2549  ผลผลิตที่ 1  กองแผนงาน  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ เงิน 10,536,800 บ. ทำ สัญญาแล้ว เงิน 9,373,713 บ  กองโภชนาการ  เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลว เงิน 1,284,000 บ. ทำ สัญญาแล้ว เงิน 1,190,910 บ.  กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ชุดทดสอบสมรรถนะภาพทางกายโดยใช้มือปั่น เงิน 420,000 บ. เบิกจ่ายแล้ว  ศอ.12  เครื่องดมยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ชนิด GAS เงิน 850,000 บ. ทำสัญญาแล้ว เงิน 690,000 บ.

7 กรมอนามัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( งบประมาณปี 48) ณ ธค.48 เงิน 158,212,142.57 บ. Created by Finance Division

8 กรมอนามัย เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( งบประมาณปี 47) ณ ธค.48 เงิน 51,359,150 บ. Created by Finance Division


ดาวน์โหลด ppt มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณปี 2549 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ในภาพรวมร้อยละ 93 2. สำหรับงบลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อย กว่าร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google