งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

2 2 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การพัฒนาระบบราชการ การปฎิรูประบบราชการ การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ - พัฒนาระบบให้มี ประสิทธิภาพทันสมัย - ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล นำมา สู่

3 3 สภาพระบบราชการปัจจุบัน ความเก่า ล้าสมัย ของระบบราชการ สภาพปัญหา ของระบบราชการ สภาพปัญหา ของระบบราชการ ทุจริต ประพฤติ มิชอบ ทุจริต ประพฤติ มิชอบ ความไม่ รับผิดชอบ ความไม่ รับผิดชอบ ปัญหา ประสิทธิภาพ ปัญหา ประสิทธิภาพ การบริหาร แบบรวมศูนย์ อำนาจ กฎ ระเบียบ เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติงาน ไม่ทันสมัย ค่าตอบแทน สวัสดิการไม่เหมาะสม การทุจริต ประพฤติมิชอบ กำลังคน ไม่มีคุณภาพ ทัศนคติ ค่านิยม แบบดั้งเดิม

4 4 แรงผลักดัน การปฏิรูป ระบบราชการ แรงผลักดัน การปฏิรูป ระบบราชการ กระแสโลกาภิวัตน์ วิกฤต เศรษฐกิจ ปี40/ปี50 ความต้องการ มีส่วนร่วม ของประชาชน รัฐธรรมนูญ/การเมือง ความเข้มแข็ง ของภาคเอกชน การเข้าสู่ สังคมเรียนรู้ ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี การปฎิรูประบบราชการ

5 5 การบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ ปรับบทบาทภารกิจและ กลยุทธ์โดยให้เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ปรับวิธีการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเน้นผลงาน ปรับการบริหารงาน ให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพ โปร่งใส

6 6 องค์ประกอบหลักของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ การประชุมของ The Commonwealth Association For Public Administration and Management (CAPAM) ปี 1994 สรุปได้ว่า NPM ประกอบด้วย 1. การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 3. การกำหนดความต้องการ การวัดผลงาน และ การให้รางวัลแก่ผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับองค์การ และระดับบุคคล 2. การลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหาร ให้แก่หน่วยงาน

7 7 4. การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากร (เช่น ระบบการ ฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน และระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เช่นระบบข้อมูลสารสนเทศ) เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถ ทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ องค์ประกอบหลักของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (ต่อ) 5. การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องการแข่งขัน ทั้งการแข่งขัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงาน ของรัฐกับหน่วยงานของเอกชน ในขณะเดียวกัน ภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรทำเอง และสิ่งใดควรปล่อยให้ภาคเอกชนทำ

8 8 *****************************


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google