งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ ระบบสื่อสาร ข้อมูล. จัดทำโดย นายพีรพัฒน์ปาคำ ม.4/1 เลขที่ 3 นางสาวจามจุรีเขียวสอาด ม.4/1 เลขที่ 40 เสนอ อาจารย์ กรกนก เตชะชัย โรงเรียนน่านนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ ระบบสื่อสาร ข้อมูล. จัดทำโดย นายพีรพัฒน์ปาคำ ม.4/1 เลขที่ 3 นางสาวจามจุรีเขียวสอาด ม.4/1 เลขที่ 40 เสนอ อาจารย์ กรกนก เตชะชัย โรงเรียนน่านนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ ระบบสื่อสาร ข้อมูล

2 จัดทำโดย นายพีรพัฒน์ปาคำ ม.4/1 เลขที่ 3 นางสาวจามจุรีเขียวสอาด ม.4/1 เลขที่ 40 เสนอ อาจารย์ กรกนก เตชะชัย โรงเรียนน่านนคร

3 องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล 1.1 ข่าวสาร (message) ข่าวสารเป็นข้อมูลที่ผู้ส่งต้องการส่งไปยังผู้รับ อาจเป็นข้อความ ตัวเลข รูปภาพ หรือเสียงก็ได้ข่าวสารเหล่านี้จะต้องถูก แปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ คอมพิวเตอร์จะรับรู้ได้ หรือจำนวนบิต

4 การเก็บข้อมูลในหน่วยความจำแรม จะต้อง มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมี ข้อมูลเข้ามาในหน่วยความจำ ข้อมูลจะถูกแทน ค่าด้วยสถานะของไฟฟ้า 2 สถานะคือ เปิด (on) และปิด (off) เมื่อเขียนเป็นรหัส สถานะเปิดจะแทนค่าด้วยเลข 1 หมายถึงมีไฟ สถานะปิดแทนด้วยเลข 0 หมายถึงไม่มีไฟ ตัวเลขเพียง 2 ตัวที่แทนสถานะทางไฟฟ้า เรียกว่า ระบบเลขฐานสอง เลขฐานสอง 1 ชุด หรือ 1 บิต จะแทนสถานะทางไฟฟ้าได้เพียง 2 สถานะเท่านั้น เมื่อนำมาเป็นรหัสแทนตัวอักษร จะแทนได้เพียง 2 ตัว เช่น ให้ 0 แทนอักษร A และ 1 แทนอักษร B จะแทนได้เพียง 2 ตัว ถ้า ใช้จำนวนบิตมากจะแทนอักขระต่างๆได้มากขึ้น

5 1.2 ผู้ส่ง (Sender) ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูลทำหน้าที่เตรียม ข้อมูลและอุปกรณ์ เช่น แผ่นวงจรเครือข่าย แลน ใช้แปลงสัญญาณแอนะล็อก เพื่อให้รับส่ง ข้อมูลได้ไกลขึ้น ตัวกล้ำและแยกสัญญาณหรือ โมเด็ม ทำหน้าที่ผสมหรือกล้ำสัญญาณ คอมพิวเตอร์กับสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อให้ สัญญาณโทรศัพท์ทำหน้าที่เป็นตัวนำสัญญาณ (carrier) คอมพิวเตอร์ไปยังผู้รับ

6 1.3 ผู้รับ (receiver) ผู้รับหรือเครื่องรับจะต้องมีอูปกรณ์ เช่นเดียวกับผู้ส่ง โมเด็มในเครื่องรับจะทำหน้าที่ แยกสัญญาณดิจิทัลออกจากแอนะล็อก แล้วส่ง ให้กับซีพียูเพื่อประมวลผลกลับมาเป็นข้อมูล เดียวกับผู้ส่ง สัญญาณในระบบโทรศัพท์ทั่วไป เป็น สัญญาณแอนะล็อก ส่วนโทรศัพท์ความเร็วสูง ADSL เป็นระบบดิจิทัล

7 1.4 สื่อกลาง (media) สื่อกลางเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ สื่อสารต่างๆ เข้าด้วยกัน การวัดความเร็วในการ ส่งผ่านข้อมูลของสื่อกลางจะวัดที่ความจุหรื อปริมาณที่ส่งผ่านข้อมูลในเวลา 1 วินาที เรียกว่า แบนวิดธ์ (bandwidth) มีหน่วยเป็น จำนวนบิตต่อวินาที ข้อมูลก็คือ กระแสไฟฟ้า หรือกระแสอิเล็กตรอนซึ่งจะเคลื่อนที่ผ่าน สื่อกลาง ดังนั้นสายนำสัญญาณที่มีเส้นรอบวง มากหรือขนาดใหญ่จะมีแบนวิดธ์สูง

8 อ้างอิง หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1 หน้า 58-67 ผู้เรียบเรียง โกสันต์ เทพสิทธิ ทรากรณ์ อัจราวรรณ กัลป์ยาณสิทธิ์ หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1 หน้า 58-67 ผู้เรียบเรียง โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ อัจราวรรณ กัลป์ยาณสิทธิ์

9 จบการ นำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ ระบบสื่อสาร ข้อมูล. จัดทำโดย นายพีรพัฒน์ปาคำ ม.4/1 เลขที่ 3 นางสาวจามจุรีเขียวสอาด ม.4/1 เลขที่ 40 เสนอ อาจารย์ กรกนก เตชะชัย โรงเรียนน่านนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google