งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการระบบยา เพื่ อ ความปลอดภัย บันไดขั้น 2 สู่ ขั้น 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการระบบยา เพื่ อ ความปลอดภัย บันไดขั้น 2 สู่ ขั้น 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการระบบยา เพื่ อ ความปลอดภัย บันไดขั้น 2 สู่ ขั้น 3

2 เป้าหมาย ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ในการใช้ยาของผู้ป่วย ลดความคลาดเคลื่อน (error) และ อาการไม่พึงประสงค์ (adverse event) จากการใช้ยา

3 ฝ่ายเภสัชกรรม ทีม/คณะกรรมการที่รับผิดชอบระบบ ยา –แพทย์ –พยาบาล –เภสัชกร Implementation : ระบบบริหารจัดการ

4 ระบบบริหารจัดการ ฝ่ายเภสัชกรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม โรงพยาบาล (วิเคราะห์และการวางแผน) ทีมพัฒนาและหน่วยงาน –พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ –พัฒนาตามเป้าหมายและหน่วยงาน –ร่วมพัฒนาในระบบยาของโรงพยาบาล

5 ทีม/คณะกรรมการที่รับผิดชอบระบบยา คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด บทบาท - Policy maker - Policy monitoring เรียนรู้พัฒนาระหว่างวิชาชีพ เป้าหมาย

6 นโยบาย / ระบบงาน 1. ระบบกระจายยา : ผู้ป่วยใน เป้าหมาย รูปแบบ - 3 days dose - daily dose - package การควบคุมความคลาดเคลื่อนในการถ่ายทอดคำสั่งใช้ยา - จัด / จ่ายยา บริหารยา - ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลยาที่ถ่ายทอด - Low tech /High tech

7 ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยใน (ต่อ) การตรวจสอบข้อมูลข้ามระหว่างหน่วยงาน การกำหนดนโยบาย / มาตรการเสริม -การสั่งหยุดใช้ยา -การคืนยา -Review medication -การใช้ข้อมูลยาที่ Update

8 2. ระบบการจ่ายยา : ผู้ป่วยนอก เป้าหมาย ให้ถ่ายทอดคำสั่งจากแพทย์โดยตรง (direct) หรือมีระบบจัดการกรณี repeat medicatio จัดระบบคัดกรองใบสั่งยาโดยเภสัชกรตั้งแต่ จุดเริ่มต้น

9 3. ระบบความคลาดเคลื่อนทางยา (ME) เป้าหมาย ความคลอบคลุม ประเภท / นิยาม Prescribing Predispensing Dispensing Administration ระบบเฝ้าระวัง (ดักจับ) เชิงปริมาณ / คุณภาพ แนวทางค้นหา เชิงรับ / เชิงรุก

10 ระบบความคลาดเคลื่อนทางยา (ต่อ) การวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Data analysis) - ราย case - Trend / เชื่อมโยง ภาพรวม  เกิดซ้ำ  รุนแรง (A – I)  เวลา  หน่วยงาน

11 ระบบความคลาดเคลื่อนทางยา (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุ / แก้ปัญหา (RCA)  เชิงนามธรรม / รูปธรรม  ราย Case  ภาพรวม  ไตรมาส  แนวโน้ม (Trend) การเปลื่ยนแปลงสาเหตุ

12 ระบบความเคลื่อนทางยา (ต่อ)  การกำหนดขอบเขตการแก้ปัญหา RCA  ระดับ E ขึ้นไป  ระดับ A/B แต่อาจเป็น G/H/I ได้  การเชื่อมโยงกับระบบ RM, PCT

13 4. ระบบป้องกันอันตรายจากยาที่ต้อง ระมัดระวัง สูง (High alert drugs, HAD) เป้าหมาย การกำหนดรายการยา – รายการยาร่วม – รายการแต่ละสาขา การจัดวางระบบให้ครอบคลุม – จัดซื้อจัดหา / เก็บรักษา – สั่งใช้ / จัดจ่าย – บริหารยา / ติดตามการใช้

14 ระบบป้องกันอันตรายจากยาที่ต้องระมัดระวัง สูง (ต่อ) การกำหนดคู่มือแนวทางปฏิบัติ  ประเด็นอันตรายที่ต้องระวัง  เกณฑ์ในการประเมิน /รายงาน  แพทย์มีส่วนร่วม การนำสู่การปฏิบัติ

15 5. ระบบ Adverse drug reaction (ADR) เป้าหมาย การจัดวางระบบ  Spontaneous reporting system  Intensive monitoring

16 ระบบ ADR (ต่อ) การจัดระบบให้เอื้อ  เฝ้าระวัง / รายงาน  ประเมิน  ป้องกันการเกิดซ้ำ การประเมินการบรรลุเป้าหมาย

17 6. ระบบบริการยาเคมีบำบัด เป้าหมาย การจัดระบบรองรับ ตามบริบท  < 20 dose / เดือน  > 20 dose / เดือน  > 100 dose / เดือน

18 ระบบบริการยาเคมีบำบัด (ต่อ) การจัดระบบ  สั่งใช้ Pre-print / Protocol  เตรียมยา  บริหารยา  การติดตามการใช้ยา  การจัดการกับปัญหา  spill kit  extravasations

19 7. ระบบสำรองยา เป้าหมาย การจัดระบบสำรอง ตามบริบท - รพช. / รพท. / รพศ. - Stat dose -ยาเสพติดให้โทษ / ยาทางวิสัญญี เกณฑ์สำรอง การจัดระบบตรวจสอบ /นิเทศ

20 8. ระบบอื่นๆ การจัดระบบรองรับ - ตบมือ 2 ข้าง - เชิงนโยบาย Fatal drug interaction - เป้าหมาย - เกณฑ์คัดเลือกคู่ยา Major Fatal Documentation Onset

21 ระบบอื่นๆ (ต่อ) Extemporaneous preparations  เป้าหมาย  การกำหนดรายการ PCT  การกำหนดระบบบริการ - ใน / นอกเวลา - สูตรตำรับ / รูปแบบที่เหมาะสม

22 Drug Reconciliation  เป้าหมาย  การจัดวางระบบรองรับ - จุดเริ่มต้น - การเชื่อมโยงระบบ ระบบอื่นๆ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการระบบยา เพื่ อ ความปลอดภัย บันไดขั้น 2 สู่ ขั้น 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google