งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการระบบยา เพื่อ ความปลอดภัย บันไดขั้น 2 สู่ ขั้น 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการระบบยา เพื่อ ความปลอดภัย บันไดขั้น 2 สู่ ขั้น 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการระบบยา เพื่อ ความปลอดภัย บันไดขั้น 2 สู่ ขั้น 3

2 เป้าหมาย ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ในการใช้ยาของผู้ป่วย
ลดความคลาดเคลื่อน (error) และ อาการไม่พึงประสงค์ (adverse event) จากการใช้ยา

3 Implementation : ระบบบริหารจัดการ
ฝ่ายเภสัชกรรม ทีม/คณะกรรมการที่รับผิดชอบระบบยา แพทย์ พยาบาล เภสัชกร

4 ระบบบริหารจัดการ ฝ่ายเภสัชกรรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล (วิเคราะห์และการวางแผน) ทีมพัฒนาและหน่วยงาน พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาตามเป้าหมายและหน่วยงาน ร่วมพัฒนาในระบบยาของโรงพยาบาล ระบบบริหารจัดการ

5 ทีม/คณะกรรมการที่รับผิดชอบระบบยา
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด บทบาท - Policy maker - Policy monitoring เรียนรู้พัฒนาระหว่างวิชาชีพ เป้าหมาย

6 นโยบาย / ระบบงาน 1. ระบบกระจายยา : ผู้ป่วยใน เป้าหมาย รูปแบบ - 3 days dose - daily dose - package การควบคุมความคลาดเคลื่อนในการถ่ายทอดคำสั่งใช้ยา - จัด / จ่ายยา บริหารยา - ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลยาที่ถ่ายทอด - Low tech /High tech

7 ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยใน (ต่อ)
การตรวจสอบข้อมูลข้ามระหว่างหน่วยงาน การกำหนดนโยบาย / มาตรการเสริม การสั่งหยุดใช้ยา การคืนยา Review medication การใช้ข้อมูลยาที่ Update

8 2. ระบบการจ่ายยา : ผู้ป่วยนอก
เป้าหมาย ให้ถ่ายทอดคำสั่งจากแพทย์โดยตรง (direct) หรือมีระบบจัดการกรณี repeat medicatio จัดระบบคัดกรองใบสั่งยาโดยเภสัชกรตั้งแต่จุดเริ่มต้น

9 3. ระบบความคลาดเคลื่อนทางยา (ME)
เป้าหมาย ความคลอบคลุม ประเภท / นิยาม Prescribing Predispensing Dispensing Administration ระบบเฝ้าระวัง (ดักจับ) เชิงปริมาณ / คุณภาพ แนวทางค้นหา เชิงรับ / เชิงรุก

10 ระบบความคลาดเคลื่อนทางยา (ต่อ)
การวิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Data analysis) - ราย case - Trend / เชื่อมโยง ภาพรวม  เกิดซ้ำ  รุนแรง (A – I)  เวลา  หน่วยงาน

11 ระบบความคลาดเคลื่อนทางยา (ต่อ)
การวิเคราะห์สาเหตุ / แก้ปัญหา (RCA) เชิงนามธรรม / รูปธรรม ราย Case ภาพรวม ไตรมาส แนวโน้ม (Trend) การเปลื่ยนแปลงสาเหตุ

12 ระบบความเคลื่อนทางยา (ต่อ)
การกำหนดขอบเขตการแก้ปัญหา RCA ระดับ E ขึ้นไป ระดับ A/B แต่อาจเป็น G/H/I ได้ การเชื่อมโยงกับระบบ RM , PCT

13 การจัดวางระบบให้ครอบคลุม
4. ระบบป้องกันอันตรายจากยาที่ต้อง ระมัดระวังสูง (High alert drugs, HAD) เป้าหมาย การกำหนดรายการยา รายการยาร่วม รายการแต่ละสาขา การจัดวางระบบให้ครอบคลุม จัดซื้อจัดหา / เก็บรักษา สั่งใช้ / จัดจ่าย บริหารยา / ติดตามการใช้

14 ระบบป้องกันอันตรายจากยาที่ต้องระมัดระวังสูง (ต่อ)
ระบบป้องกันอันตรายจากยาที่ต้องระมัดระวังสูง (ต่อ) การกำหนดคู่มือแนวทางปฏิบัติ ประเด็นอันตรายที่ต้องระวัง เกณฑ์ในการประเมิน /รายงาน แพทย์มีส่วนร่วม การนำสู่การปฏิบัติ

15 5. ระบบ Adverse drug reaction (ADR)
เป้าหมาย การจัดวางระบบ Spontaneous reporting system Intensive monitoring

16 ระบบ ADR (ต่อ) การประเมินการบรรลุเป้าหมาย การจัดระบบให้เอื้อ
เฝ้าระวัง / รายงาน ประเมิน ป้องกันการเกิดซ้ำ การประเมินการบรรลุเป้าหมาย

17 6. ระบบบริการยาเคมีบำบัด
เป้าหมาย การจัดระบบรองรับ ตามบริบท < 20 dose / เดือน > 20 dose / เดือน > 100 dose / เดือน

18 ระบบบริการยาเคมีบำบัด (ต่อ)
การจัดระบบ สั่งใช้ Pre-print / Protocol เตรียมยา บริหารยา การติดตามการใช้ยา การจัดการกับปัญหา spill kit extravasations

19 7. ระบบสำรองยา เป้าหมาย การจัดระบบสำรอง ตามบริบท รพช. / รพท. / รพศ. Stat dose ยาเสพติดให้โทษ / ยาทางวิสัญญี เกณฑ์สำรอง การจัดระบบตรวจสอบ /นิเทศ

20 Fatal drug interaction
8. ระบบอื่นๆ Fatal drug interaction เป้าหมาย เกณฑ์คัดเลือกคู่ยา Major Fatal Documentation Onset การจัดระบบรองรับ ตบมือ 2 ข้าง เชิงนโยบาย

21 ระบบอื่นๆ (ต่อ) Extemporaneous preparations เป้าหมาย การกำหนดรายการ PCT การกำหนดระบบบริการ - ใน / นอกเวลา - สูตรตำรับ / รูปแบบที่เหมาะสม

22 ระบบอื่นๆ (ต่อ) Drug Reconciliation เป้าหมาย การจัดวางระบบรองรับ จุดเริ่มต้น การเชื่อมโยงระบบ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการระบบยา เพื่อ ความปลอดภัย บันไดขั้น 2 สู่ ขั้น 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google