งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยเชิงระบบ เป็นการดำเนินงานด้วยวิธีทาง วิศวกรรมและบริหารจัดการที่จะวิเคราะห์ว่ามี อันตรายใดบ้างในระบบที่วิเคราะห์ นั้น แล้วทำการป้องกันควบคุมอันตรายที่จะทำให้คนบาดเจ็บและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยเชิงระบบ เป็นการดำเนินงานด้วยวิธีทาง วิศวกรรมและบริหารจัดการที่จะวิเคราะห์ว่ามี อันตรายใดบ้างในระบบที่วิเคราะห์ นั้น แล้วทำการป้องกันควบคุมอันตรายที่จะทำให้คนบาดเจ็บและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัยเชิงระบบ เป็นการดำเนินงานด้วยวิธีทาง วิศวกรรมและบริหารจัดการที่จะวิเคราะห์ว่ามี อันตรายใดบ้างในระบบที่วิเคราะห์ นั้น แล้วทำการป้องกันควบคุมอันตรายที่จะทำให้คนบาดเจ็บและ / หรือ ทรัพย์สินเสียหาย องค์ประกอบของระบบ (System)

2 การวิเคราะห์อันตรายตลอดวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ (Product or Project Lift Cycle) แบ่งออกเป็น 5 ระยะ

3 เครื่องมือที่ใช้ในความปลอดภัยเชิงระบบ Preliminary Hazard Analysis (PHA)

4 Hazard Risk Index : HRI

5

6 ควรนำ PHA มาใช้ในระยะแนวคิดและระยะออกแบบ เพื่อชี้บ่ง อันตรายที่อาจมีจากการผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะได้หาทางป้องกัน ควบคุม หรือแก้ไขแบบก่อนที่จะดำเนินการในระยะอื่นต่อไป PHL (Preliminary Hazard List : PHL) คือบัญชี รายการอันตรายเพื่อความคล่องตัวในการชี้บ่งอันตราย เช่น รายการอันตราย การชน / ความเสียหายทางกล (Collision/Mechanical Damage) การปนเปื้อน (Contamination) การกัดกร่อน (Corrosion) เป็นต้น

7 FMEA ( Failure Mode and Effect Analysis ) ชี้บ่งอันตรายด้วยการวิเคราะห์ว่าแต่ละส่วนของระบบจะมีโอกาสทำงานผิดพลาดได้ อย่างไร (Failure Mode) และมีผลกระทบต่อทั้งระบบอย่างไร (Effect Analysis) แต่ละ ส่วนที่ทำการวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ เช่นปั๊ม วาล์ว ทีมวิเคราะห์ FMEA ต้อง พิจารณาจาก P&ID (Piping and Instrument Diagram ) หรือแผนภูมกระบวนการผลิต

8 FTA (Fault Tree Analysis) วิธีนี้ถูกนำไปใช้มากในอุตสาหกรรมด้านอวกาศ และอุตสาหกรรมเคมี และต้องการความ มั่นใจสูงว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน

9

10 Event Tree Analysis (ETA) วิธีการวิเคราะห์ ETA 1. กำหนดเหตุการณ์เริ่มต้น ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์อันตราย (Hazard) สำคัญของ การทำงาน ที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรง 2. กำหนดชี้บ่งมาตรการความปลอดภัย 3. จัดทำเส้นแสดงการวิเคราะห์

11 HAZOP (Hazard and Operability Study) HAZOP เป็นวิธีหรือเทคนิคการชี้บ่งอย่างเป็นระบบถึงสิ่งที่จะเบี่ยงเบน (Deviation) ไปจากระบบหรือ กระบวนการผลิตที่ได้จากการออกแบบระบบหรือกำหนดไว้แล้ว การวิเคราะห์ว่าจะเบี่ยงเบนหรือไม่ อย่างไร จะใช้วิธีกำหนดคำ เรีบกว่า Guide Words ข้อมูลและแบบที่ใช้วิเคราะห์ HAZOP แบบ P & ID แผนผังโรงงาน วิธีปฏิบัติงาน (Operation Procedure) ผลการวิเคราะห์อันตรายและรายงานอื่นๆ รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุในอดีต พารามิเตอร์ขณะปฏิบัติงาน (Operating Parameter) ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ (Equipment Specifications) Instrumentation Set Parameters ผลการทำ HAZOP ของระบบที่คล้ายกัน

12

13 แบบตรวจความปลอดภัยโดยหัวหน้างาน ตรวจในบริเวณที่ควบคุมงาน ตรวจทุกวัน 15-30 นาที จนกว่าจะครบทุกแบบตรวจ กำหนดเวลา 1 เดือน การประเมินผลควรเป็นตัวเลขเพื่อให้ชัดเจนในมาตรฐาน วิธีคิด คะแนนอิงมาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รายละเอียด จาก C = จำนวนนับของสิ่งที่จะตรวจ ( Count) S = จำนวนของสิ่งนับรวมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด หรือ C ที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน (Sub-standard) VF = น้ำหนักคะแนน การให้คะแนน อาจแบ่งเป็น 4 ระดับ ระดับที่ 1 พอใช้ คะแนนแบบตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ระดับที่ 2 ปานกลาง คะแนนแบบตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับที่ 3 ดี คะแนนแบบตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับที่ 4 ดีมาก คะแนนแบบตรวจร้อยละ 81 ขึ้นไปถึง 100

14 Checklists เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์อันตรายในกระบวนการ ผลิต ไม่ยุ่งยาก ง่ายต่อการนำไปใช้ ในการจัดทำ Checklists ควรให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ ผลิตนั้นๆ มาตรฐานแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

15 What – If ทีมวิเคราะห์ควรพิจารณาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งนำความรู้และ ประสบการณ์ที่มีอยู่ มาวิเคราะห์หาอันตรายโดยการตั้งคำถามในลักษณะว่า จะเกิดอะไร ขึ้น ถ้า ……….

16


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยเชิงระบบ เป็นการดำเนินงานด้วยวิธีทาง วิศวกรรมและบริหารจัดการที่จะวิเคราะห์ว่ามี อันตรายใดบ้างในระบบที่วิเคราะห์ นั้น แล้วทำการป้องกันควบคุมอันตรายที่จะทำให้คนบาดเจ็บและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google