งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ Module 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ Module 1 เป้าหมายและวิสัยทัศน์โดยรวม Module 3 ปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ Module 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ Module 1 เป้าหมายและวิสัยทัศน์โดยรวม Module 3 ปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ Module 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ Module 1 เป้าหมายและวิสัยทัศน์โดยรวม Module 3 ปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) อำเภอป่าติ้ว การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) อำเภอป่าติ้ว

2 การวิเคราะห์ สภาพปัญหา 1. ปัญหาสาธารณสุข อำเภอป่าติ้ว การวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุการป่วย สาเหตุการตาย KPI การบริการ 1.MCH = LBW ANC PNC 2.NCD = DM/HT 3.CD = DHF สาเหตุการตาย อันดับ 1 โรคมะเร็ง ได้ร่วมกับวาระคนยโสธร ต้านมะเร็งท่อน้ำดี สาเหตุการตาย อันดับ 1 โรคมะเร็ง ได้ร่วมกับวาระคนยโสธร ต้านมะเร็งท่อน้ำดี -PCA -HA -PCA -HA

3 การจัดลำดับ ความสำคัญ -ขนาด -ความรุนแรง -ความยากง่ายของการแก้ปัญหา -การมีส่วนร่วมของชุมชน*** -ขนาด -ความรุนแรง -ความยากง่ายของการแก้ปัญหา -การมีส่วนร่วมของชุมชน*** เป็นข้อสรุปจากทุกตำบล (ผ่าน รพ./รพ.สต.) เป็นข้อสรุปจากทุกตำบล (ผ่าน รพ./รพ.สต.) DHS/DHML

4 โครงการ ODOP การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา MCH ปี 2556-2557 การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) DHML KPI แม่อายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดไม่เกิน ร้อยละ 10 KPI อัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่เกิน 50 ต่อพันpopวัยรุ่น KPI แม่อายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดไม่เกิน ร้อยละ 10 KPI อัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่เกิน 50 ต่อพันpopวัยรุ่น

5 กลุ่ม เสี่ยง โรงเรียนมัธยม/รร.ขยายโอกาส/การศึกษานอกระบบ วัยรุ่น 14-19 ปี 5,373 คน (หญิง 2,698 คน) RCA ร้านอาหาร/คาราโอเกะ 12 ร้าน

6 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เครือข่ายสุขภาพ อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เครือข่ายสุขภาพ อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร Teenage Pregnancy ทารก แรกเกิด นน.น้อย พัฒนาการ เด็กก่อน- หลังคลอด คุณภาพ ชีวิตของ แม่และเด็ก การเรียน การทำ แท้ง ความเครียด /ภาวะ ซึมเศร้า ฝากครรภ์ ครบ คุณภาพ ฐานการพัฒนา คือคุณภาพของคน

7 ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร (Teenage Pregnancy) ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร (Teenage Pregnancy) ปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Complex) แก้เชิงระบบ สร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหา ดำเนินหลายๆเรื่อง/กิจกรรมพร้อมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Interactive Learning through Action : PILA การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Interactive Learning through Action : PILA

8 กลวิธีดำเนินการ 3.1 จัดสร้างระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิดช่อง ทางการเผยแพร่และตอบสนองจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง Module 9 : การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ (Management Health Information System) Module 9 : การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ (Management Health Information System) MOdule1 : เป้าหมายและวิสัยทัศน์โดยรวม(Overall Interactions) MOdule2 : การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) MOdule3 : ปัญหาสุขภาพ (Health problems)

9 3.2 จัดเวทีนำเสนอข้อมูล/การศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิด กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน/ภาคี/ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง Module 8 :การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างการมี ส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ (Community Participation and Intersect oral Collaboration ) กลวิธีดำเนินการ

10 3.3 จัดทำบันทึกข้อตกลง/พันธะกิจร่วมกัน โดย การบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกัน Module 6 : วงจรการวางแผนและการบริหารจัดการ (Planning and Management cycles ) Module 5 : คุณลักษณะของผู้บริหารจัดการ และเครื่องมือบริหาร จัดการระบบสุขภาพอำเภอ(Essential Managers and Introduction to District Health system Management tools ) กลวิธีดำเนินการ

11 3.4 การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ การตรวจเยี่ยม/ติดตามประเมินผล Module 4 : หลักการของการจัดระบบบริการสุขภาพ(Principles of Health service Organization ) และระบบบริการสุขภาพ อำเภอ (District Health service system Module 11 : การประเมินผล (Evaluation)

12 กลวิธีดำเนินการ 3.5 จัดเวทีนำเสนอผลงานภาพรวมเครือข่าย Module 9 : การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ (Management Health Information system)

13 กลวิธีดำเนินการ 3.6 การสรุปผลการดำเนินงานแจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง MOdule9 : การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ (Management Health Information system) DHS (CUP) DHS (CUP) อปท. ที่ว่าการ อสม. ส่วน ราชการ โรงเรียน ผู้นำ ชุมชน

14 1. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ ของภาคี เครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. เกิดแนวทาง/ข้อตกลงในการดำเนินงานตามบริบทพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว 3. อัตรามารดามีบุตรคนแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี ลดลง (ผลพลอยได้) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหา วัยเรียนและวัยรุ่น ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหา วัยเรียนและวัยรุ่น 1.โรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร การบูรณาการ เครือข่าย

16 โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร KPIs = 19 ตัว KPI ที่ 8 นักเรียนมีความรู้และทักษะอนามัยทางเพศ 1.กิจกรรมโครงการ -stop teen mom -มุม teen mom -เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ -รุ่นพี่ Teen Mom แชร์ประสบการณ์ -ทีม อย.น้อยให้ความรู้เสียงตามสาย -จับคู่ Buddy รุ่นพี่-น้อง -ประสานพัฒนาสังคม(หน่วย 44) ให้ความรู้เด็ก -สนับสนุนงบประมาณ 2.จัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิชาสุขศึกษา/เพศศึกษา 3.บูรณาการกับรายวิชาอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 4.พัฒนาผู้เรียนเจาะจงเฉพาะวิชาเพศศึกษา ติดตามและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ Module 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ Module 1 เป้าหมายและวิสัยทัศน์โดยรวม Module 3 ปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหาร จัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google