งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คะแนนรายมาตรฐานที่ 1- 6 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คะแนนรายมาตรฐานที่ 1- 6 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คะแนนรายมาตรฐานที่ 1- 6 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง

2 คะแนนรวม (100) ของมาตรฐานที่ 1- 6 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง

3 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน / ผู้รับบริการ 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง

4 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพจัดการศึกษา / การบริการ 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง

5 มาตรฐานที่ 3 การบริหารการศึกษา 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง

6 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพ 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง

7 มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง

8 มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริม 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง

9 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ. พระพุพธบาท 8 = กศน. อ. วังม่วง 9 = กศน. อ. หนองแค 10 = กศน. อ. วิหารแดง 11 = กศน. อ. บ้านหมอ 12 = กศน. อ. เฉลิมฯ 13 = กศน. อ. เมือง บทสรุปจากการนิเทศ รอบที่ 1 5 = very good หรือ ดีมาก 4 = good หริอ ดี 3 = moderate หรือ พอใช้ 2 = improve หรือ ต้องปรับปรุง 1 = urgent improve หรือ ต้องปรับปรุง เร่งด่วน


ดาวน์โหลด ppt คะแนนรายมาตรฐานที่ 1- 6 1 = กศน. อ. เสาไห้ 2 = กศน. อ. หนองแซง 3 = กศน. อ. มวกเหล็ก 4 = กศน. อ. แก่งคอย 5 = กศน. อ. ดอนพุด 6 = กศน. หนองโดน 7 = กศน. อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google