งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย กระทรวงศึกษาธิกา ร นำเสนอในที่ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ นายเสริมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย กระทรวงศึกษาธิกา ร นำเสนอในที่ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ นายเสริมศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิกา ร นำเสนอในที่ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

2 ประกาศนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

3 ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในประเทศ และระดับสากล ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกประชาธิปไตย พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑. เร่งรัด พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและ คุณภาพผู้ ศึกษา นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

4 ๒. สร้าง โอกาส ทาง การศึกษา ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ อย่างทั่วถึง การศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิต นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

5 นำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ๓ แก้ไขปัญหายาเสพติด ๔ แท็บเล็ต ๕ การวิจัย ๖ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

6 กองทุนตั้งตัวได้ ๗ ผลักดันการปฏิรูป การเมือง เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของ ประชาชน ๘ งบประมาณ ๙ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

7 ๑๐. ยึด หลัก การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น การล่วงละเมิดทางเพศใน สถานศึกษา ประสิทธิภาพ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

8 การบูรณาการการทำงานร่วมกับ กระทรวง / หน่วยงานอื่น ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ๑๑ นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ( ต่อ )

9 นโยบายเร่งด่วน

10 โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล งบประมาณเหลือจ่าย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปฎิรูปหลักสูตร นโยบายเร่งด่วน

11 โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล ความเป็นมา : ปัญหาในพื้นที่ หน่วยงานปัญหา สพฐ. ( ร. ร. ขนาดเล็ก ) คุณภาพนักเรียน + ครู งบประมาณ อบต. อาคาร ครู การเดินทาง สื่อการเรียนการสอน กศน.

12 แผนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับตำบล หน่วยงานกิจกรรม สพฐ. ใช้รถยนต์ตู้โดยสาร รับส่งน. ร. จากร. ร. เล็กไปโรงเรียนหลัก ร. ร. เล็กให้ อบต. และ กศน. ใช้อาคารเรียนที่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อบต./ เทศบาล ตำบล รับส่งน. ร. และเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน และบริการ อื่นๆ

13 ตัวอย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๓ ( ภูหลวงพัฒนา ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๒ ( ใจประสานใจ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ( แก่งจันทร์โมเดล )


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย กระทรวงศึกษาธิกา ร นำเสนอในที่ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ นายเสริมศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google