งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556. 2 3 4 5 6 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556. 2 3 4 5 6 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 รวมคน จัดสรรบุคลากร จะจัดระบบการให้บริการตามระดับหน่วย บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ / ตติยภูมิ ตามภาระงานที่ เป็นจริง และระดับศูนย์เป็นเลิศเน้นการดูแลเต็มที่ เต็มความสามารถ และวางแผนกระจายอย่างเป็น ระบบ แบบมีสิ่งดึงดูดให้บุคลากรไปทำงานอย่างมี ความสุข พัฒนาบุคลากร จะร่วมเติมศักยภาพอย่างเป็นระบบ และ ช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นการเร่งรัดเป็นหน่วย และขยายต่อไปให้ครบถ้วน 8

9 รวมเงิน งบประมาณ สธ และ สปสช. ยอดรวมจะพิจารณาให้ด้วยความรอบคอบ แบบ มีส่วนร่วมและสนองตอบการดูแลประชาชน 6.65 ล้าน คน ผ่านหน่วยงานระดับล่างสุดคือหน่วยปฐมภูมิ อัน ได้แก่ เครือข่ายในตำบลสำหรับชนบท และเครือข่าย ชุมชนเมืองในเขตของโรงพยาบาล รวมประมาณ 1,000 แห่ง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอำเภอ สุขภาพเข้มแข็ง 88 แห่ง งบประมาณอื่นๆ ที่แต่ละหน่วยงานได้รับ เช่น เงินบำรุง ผู้บริหาร จังหวัดและอำเภอจะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อ สนับสนุน ช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือแบบมีเงื่อนไข เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 9

10 รวมงาน ประชาชน 6.65 ล้านคน มีอายุยืนยาวอยู่อย่างมี ความสุข 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 การเชื่อมโยงเครือข่ายจากบ้าน (แพทย์ นสค. และ อสม.) อส ม ครอบครัว / ประชาชน... 1 20 1 1 แพทย์ นสค. 14... 1 1 25 2 1 2 1 2... 1,250... 1,250 20

21 21 หัวหน้า มยุรี พี่อิ๋ว วรรณ ตุ้ม 0812630223 0895717284 0850113898 08725065780847433211 081 5485541 ๑ แพทย์ ๑ ตำบล.หรือ.๑ แพทย์ ๑ ที่ปรึกษา ไก่ แนนก่ อ้อ เครือข่ายแพทย์เฉพาะทางสนับสนุน 21

22 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ - แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมแรงแข็งขัน - ดูแลถึงบ้าน- ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว เบิกบานถ้วนทั่ว 22

23 23

24 24

25 ทีมอำเภอสุขภาพเข้มแข็ง สนับสนุน จัดทีมเสริม - กายภาพ - ทันต - จิต - โภชนาการ ทีมจังหวัดบูรณาการ ชั้นเลิศ สนับสนุน ประเมิน เขต ผลักดันรับผิดชอบร่วม สนับสนุน แก้ปัญหา ชื่นชม ผลกระทบ ประชา ชน อสม 1 : 50 นสค 1 : 1250 ( ต่อ อสม. 25 ) อสม 1 : 50 นสค 1 : 1250 ( ต่อ อสม. 25 ) - 2-5 ทีม / จังหวัด - ทีมละ 500,000 13 ทีม - 2-5 ทีม / จังหวัด - ทีมละ 500,000 13 ทีม 25

26 26

27 27

28 กก. สนับสนุนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด หน่วยปฐมภูมิ และหมอ ครอบครัว หน่วยปฐมภูมิ และหมอ ครอบครัว สาธารณสุข ในชุมชน บริการทุติ / ตติ และการส่ง ต่อ บริการทุติ / ตติ และการส่ง ต่อ 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 2.1 สาธารณสุขอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบการ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นหลักทั้งเขต พื้นที่อำเภอ รวมพื้นที่โรงพยาบาลด้วย.2.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / หัวหน้า เวชกรรมสังคม รับผิดชอบรับส่งต่อผู้ป่วยจาก ปฐมภูมิมารับการรักษาอย่างเป็นระบบอย่างมี คุณภาพและเอื้ออาทร พร้อมท้งจัดทีมช่วย ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, กายภาพบำบัด 2.3 โรงพยาบาลชุมชน จะดูแลผู้พิการ เพื่อ ฟื้นฟูสภาพตามหลักวิธีการ เพื่อส่งคืนสู่ชุมชน และรับผิดชอบผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังที่มีโรคแทรกซ้อน โดยครอบคลุม การส่งต่อหรือ / และประสานจากตำบลใน อำเภอ 38

39 39

40 3.1 โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป มีหน้าที่ เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน เพื่อรับผู้ป่วย วิกฤติระยะสุดท้ายไปอยู่ใน รพช. และกลับสู่ ครัวเรือน ประสาน รพช. เสมือนเป็นหน่วยหนึ่ง สาขาของโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป จะกระจายผู้ป่วยพร้อมกระจาย ทรัพยากรช่วยเหลือ รพช. รพ. สต. ศสม. เพื่อลด ความแออัดของผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการดูแล รักษาพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีและความสามารถ ระดับสูงอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการปฏิเสธ ผู้ป่วย ส่งต่อจากพื้นที่รับผิดชอบทุกกรณี 3.2 โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป มีการ จัดระบบทีมเวชกรรม ร่วมมือกับสาธารณสุข อำเภอในอำเภอที่ตั้งโรงพยาบาล เพื่อเร่งรัดงาน ปฐมภูมิอย่างเป็นระบบและใช้ศักยภาพ พัฒนา บริการทุติยภูมิ / ตติยภูมิให้มีคุณภาพและรองรับผู้ ที่จะเข้ารับบริการอย่างเต็มใจและด้วยความยินดี 40

41 นพ. นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt นพ. นิทัศน์ รายยวา 3 ตุลาคม 2556. 2 3 4 5 6 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google