งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานสินค้าเกษตร “ลำไย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานสินค้าเกษตร “ลำไย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานสินค้าเกษตร “ลำไย”
โดย นางสาวนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

2 มาตรฐานสินค้า ข้อกำหนดคุณภาพ: ข้อกำหนดความปลอดภัย:
คุณภาพทั่วไป/ความสุกแก่/การแบ่งชั้นคุณภาพ ขนาด ความคลาดเคลื่อน การบรรจุ/การจัดเรียงเสนอสินค้า การติดฉลาก หรือเครื่องหมาย ข้อกำหนดความปลอดภัย: สารปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก อะฟลาทอกซิน ฯลฯ สารเคมีทางการเกษตรตกค้าง เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ฯลฯ จุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค

3 มาตรฐานสินค้าเกษตร: ลำไย (มกษ.1-2546)
ขอบข่าย มาตรฐานนี้ใช้กับ “ลำไย” (Longans) พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Dimocarpus longan Lour.” และอยู่ในวงศ์ Sapindaceae สำหรับการบริโภคสด

4 ข้อกำหนดคุณภาพ: ทั่วไป
ข้อกำหนด: คุณภาพ คุณภาพขั้นต่ำ ข้อกำหนดคุณภาพ: ทั่วไป เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ช้ำ และไม่มีตำหนิที่เด่นชัด ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืช ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่ำ/สูง ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก ปลอดจากกลินแปลกปลอมและรสชาติผิดปกติ อ้างอิงจากมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ลำไย (มกษ )

5 ข้อกำหนด: การแบ่งชั้นคุณภาพ
ชั้นพิเศษ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง คุณภาพดีที่สุด ตรงตามพันธุ์ สีเปลือผลสม่ำเสมอ ผลปลอดจากตำหนิ ยกเว้นตำหนิผิวเผินเล็กน้อย ไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ คุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ สีเปลือกสม่ำเสมอ ผลมีตำหนิ ได้เล็กน้อย ไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ตำหนิที่ผิวรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ซม. ไม่เข้าขั้นชั้นสูงกว่า แต่มีคุณภาพขั้นต่ำ คงคุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ตำหนิที่ผิวรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ซม.

6 ตัวอย่างภาพตำหนิ

7 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ข้อกำหนด: ขนาด รหัสขนาด จำนวนผล/กิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) ลำไยช่อ ลำไยผลเดี่ยว 1 <85 <91 > 28 2 85-94 91-100 > 27-28 3 95-104 > 26-27 4 > 25-26 5 ≥ 115 ≥ 123 > 24-25 6 - 22-24 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ลำไยทุกชั้นมีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่าชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 20% โดยจำนวนหรือน้ำหนัก สำหรับลำไยช่อ และไม่เกิน 10% สำหรับลำไยผลเดี่ยว

8 ข้อกำหนด: การบรรจุ/จัดเรียงเสนอ/ฉลาก
ความสม่ำเสมอในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ ขนาด ภาชนะบรรจุความสะอาด ป้องกันความเสียหายได้ ลำไยผลเดี่ยวตัดขั้วเหลือไว้ไม่เกิน 5 mm. ลำไยช่อให้มีความยาวช่อไม่เกิน 10 cm. มีข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายติดที่ภาชนะ/ผลิตผล ระบุน้ำหนักเระบบมตริก/ชั้นคุณภาพ/ขนาด ถ้ารมซัลเฟอร์ไดออกไซด์และพบสารตกค้างในเนื้อกว่า 10 ppm. ให้แสดงข้อความ “ผ่านการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์”

9 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง วัตถุเจือปนอาหาร สุขลักษณะ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดใน มกษ. เรื่อง สารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดใน มกษ. เรื่อง สารพิษตกค้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดใน มกษ. เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนส่งต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

10 CODEX STANDARD FOR LONGANS

11 2. พื้นที่ปลูก ถาม & ตอบ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานสินค้าเกษตร “ลำไย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google