งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานสินค้าเกษตร “ ลำไย ” โดย นางสาวนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานสินค้าเกษตร “ ลำไย ” โดย นางสาวนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานสินค้าเกษตร “ ลำไย ” โดย นางสาวนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ 1

2 มาตรฐานสินค้า ข้อกำหนดคุณภาพ : คุณภาพทั่วไป / ความ สุกแก่ / การแบ่งชั้น คุณภาพ ขนาด ความคลาดเคลื่อน การบรรจุ / การจัดเรียง เสนอสินค้า การติดฉลาก หรือ เครื่องหมาย ข้อกำหนดความ ปลอดภัย : สารปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก อะฟลาทอกซิน ฯลฯ สารเคมีทาง การเกษตรตกค้าง เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า วัชพืช ฯลฯ จุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค 2

3 มาตรฐานสินค้าเกษตร : ลำไย ( มกษ.1-2546) ขอบข่ าย มาตรฐานนี้ใช้กับ “ ลำไย ” (Longans) พันธุ์ที่ ผลิตเป็นการค้า ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Dimocarpus longan Lour.” และอยู่ในวงศ์ Sapindaceae สำหรับการบริโภคสด 3

4 ข้อกำหนดคุณภาพ : ทั่วไป ข้อกำหนด : คุณภาพ อ้างอิงจากมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ลำไย ( มกษ.1-2546) เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ช้ำ และไม่มีตำหนิที่เด่นชัด ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอัน เนื่องมาจากศัตรูพืช ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจาก อุณหภูมิต่ำ / สูง ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจาก ภายนอก ปลอดจากกลินแปลกปลอมและรสชาติ ผิดปกติ คุณภาพขั้นต่ำ 4

5 ชั้น พิเศษ ชั้นหนึ่งชั้นสอง คุณภาพดีที่สุด ตรงตามพันธุ์ สีเปลือ ผลสม่ำเสมอ ผลปลอดจากตำหนิ ยกเว้นตำหนิผิวเผินเล็กน้อย ไม่มีผล ต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และ การจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ คุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ สีเปลือก สม่ำเสมอ ผลมีตำหนิ ได้เล็กน้อย ไม่ มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และ การจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ตำหนิที่ผิวรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ซม. ไม่เข้าขั้นชั้นสูงกว่า แต่มีคุณภาพ ขั้นต่ำ คงคุณภาพ คุณภาพการเก็บ รักษา และการจัดเรียงเสนอใน ภาชนะบรรจุ ตำหนิที่ผิวรวมต่อผล ไม่เกิน 0.5 ซม. ข้อกำหนด : การแบ่งชั้น คุณภาพ 5

6 ตัวอย่างภาพตำหนิ 6

7 ข้อกำหนด : ขนาด รหัสขนาดจำนวนผล / กิโลกรัม เส้นผ่าศูน ย์กลาง ( มิลลิเมตร ) ลำไย ช่อ ลำไย ผลเดี่ยว 1<85<91> 28 285-9491-100> 27-28 395-104101-111> 26-27 4104-114112-122> 25-26 5≥ 115≥ 123> 24-25 6--22-24 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ลำไยทุกชั้นมีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่าชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมา ได้ไม่เกิน 20% โดยจำนวนหรือน้ำหนัก สำหรับลำไยช่อ และไม่เกิน 10% สำหรับลำไยผลเดี่ยว 7

8 ข้อกำหนด : การบรรจุ / จัดเรียงเสนอ / ฉลาก ความสม่ำเสมอในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ ขนาด ภาชนะบรรจุความสะอาด ป้องกันความเสียหายได้ ลำไยผลเดี่ยวตัดขั้วเหลือไว้ไม่ เกิน 5 mm. ลำไยช่อให้มีความ ยาวช่อไม่เกิน 10 cm. มีข้อมูลผู้ผลิต / ผู้จำหน่ายติดที่ ภาชนะ / ผลิตผล ระบุน้ำหนักเระบบมตริก / ชั้น คุณภาพ / ขนาด ถ้ารมซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ พบสารตกค้างในเนื้อกว่า 10 ppm. ให้แสดงข้อความ “ ผ่าน การรมด้วยซัลเฟอร์ได ออกไซด์ ” 8

9 สาร ปนเปื้อน สารพิษ ตกค้าง วัตถุเจือปนอาหาร สุขลักษ ณะ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดใน มกษ. เรื่อง สาร ปนเปื้อน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดใน มกษ. เรื่อง สารพิษตกค้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดใน มกษ. เรื่อง วัตถุ เจือปนอาหาร การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการ ขนส่งต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ข้อกำหนดด้านความ ปลอดภัย 9

10 CODEX STANDARD FOR LONGANS (CODEX STAN 220-1999) 10

11 2. พื้นที่ปลูก 11


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานสินค้าเกษตร “ ลำไย ” โดย นางสาวนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google