งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 1. ที่มา ๑. คณะรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 1. ที่มา ๑. คณะรัฐมนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 1. ที่มา ๑. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอของสำนักงาน ก. พ. กำหนดเป็น นโยบายในการจัดพิธี ถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใน กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2. สำนักงานงาน ก. พ. มีหนังสือที่ นร.1013.7/233 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่องพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง ของแผ่นดิน โดยขอความร่วมมือหน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ ข้าราชการยึดมั่น คำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงาน คุ้มครองจริยธรรมประจำ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนักใน พระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และ สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการตระหนักถึง คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามรอย พระยุคลบาทเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดทำโครงสร้าง จิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดินเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ขึ้น 1. ที่มา ๑. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอของสำนักงาน ก. พ. กำหนดเป็น นโยบายในการจัดพิธี ถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใน กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2. สำนักงานงาน ก. พ. มีหนังสือที่ นร.1013.7/233 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่องพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง ของแผ่นดิน โดยขอความร่วมมือหน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ ข้าราชการยึดมั่น คำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงาน คุ้มครองจริยธรรมประจำ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนักใน พระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และ สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการตระหนักถึง คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามรอย พระยุคลบาทเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดทำโครงสร้าง จิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ แผ่นดินเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ขึ้น 4. ระยะเวลาดำเนินการ / สถานที่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญทัศ เขตจตุจักร กทม. กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 4. ระยะเวลาดำเนินการ / สถานที่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญทัศ เขตจตุจักร กทม. กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 5. ผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 มีผู้แทนสำนัก / กอง เข้าร่วม จำนวน 27 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน รวม ทั้งสิ้น 29 คน มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 13,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาท ถ้วน ) กิจกรรมที่ 2 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5. ผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 มีผู้แทนสำนัก / กอง เข้าร่วม จำนวน 27 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน รวม ทั้งสิ้น 29 คน มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 13,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาท ถ้วน ) กิจกรรมที่ 2 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๒. ๑ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕ 6 ๒. ๒ เพื่อให้ข้าราชการได้แสดง ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามรอย พระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ สืบไป 2.3 เพื่อสนับสนุนและยกย่อง ชมเชยข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ๒. ๑ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕ 6 ๒. ๒ เพื่อให้ข้าราชการได้แสดง ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามรอย พระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ สืบไป 2.3 เพื่อสนับสนุนและยกย่อง ชมเชยข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 6. ประมวลภาพกิจกรรมที่ 1 และ 2 3. กำหนดการ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมด้วย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ***************** เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น. เดินทางถึงหอ จดหมายเหตุพุทธทาส เวลา 09.00 – 12.00 น. รับฟังการบรรยายใน หัวข้อ “ เพลินธรรมนำชมภาพ ปริศนาธรรม ” เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ ความตายออกแบบ ได้ ” เวลา 16.00 – 16.30 น. เดินทางกลับ กระทรวงคมนาคม 3. กำหนดการ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมด้วย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ***************** เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น. เดินทางถึงหอ จดหมายเหตุพุทธทาส เวลา 09.00 – 12.00 น. รับฟังการบรรยายใน หัวข้อ “ เพลินธรรมนำชมภาพ ปริศนาธรรม ” เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.00 น. รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ ความตายออกแบบ ได้ ” เวลา 16.00 – 16.30 น. เดินทางกลับ กระทรวงคมนาคม 2. วัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 1. ที่มา ๑. คณะรัฐมนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google