งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1. ที่มา ๑. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2. สำนักงานงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร /233 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่องพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยขอความร่วมมือหน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการยึดมั่น คำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนักในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการตระหนักถึง คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตามรอย พระยุคลบาทเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้จัดทำโครงสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ขึ้น 3. กำหนดการ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ***************** เวลา – น. ลงทะเบียน เวลา – น. เดินทางถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาส เวลา – น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เพลินธรรมนำชมภาพปริศนาธรรม” เวลา – น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา – น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความตายออกแบบได้” เวลา – น. เดินทางกลับกระทรวงคมนาคม 4. ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญทัศ เขตจตุจักร กทม. กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 5. ผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 มีผู้แทนสำนัก/กอง เข้าร่วม จำนวน 27 คน และวิทยากรจำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) กิจกรรมที่ 2 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2. วัตถุประสงค์ 6. ประมวลภาพกิจกรรมที่ 1 และ 2 ๒.๑ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕6 ๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป 2.3 เพื่อสนับสนุนและยกย่องชมเชยข้าราชการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google