งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 3 ทฤษฎีการสื่อสาร Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 ทฤษฎีการสื่อสาร  การรับ - ส่งข้อมูลใน ระบบสื่อสาร ส่ง 1 รับ 1 ส่ง 0 รับ 0 ส่ง 1 รับ 0 ส่ง 0 รับ 1  เราสามารถคำนวณ BER ได้ ดังนี้ BER = จำนวนบิตที่ผิดพลาด / จำนวนบิตที่ส่งทั้งหมด  ตัวอย่าง ส่งข้อมูลทั้งหมด 1 ล้านบิตมีข้อมูลผิดพลาด 1 บิต BER = 1/1,000,000 = 10 -6  ปัจจุบัน ITU กำหนดให้ BER <= 10 -7 เกิดความผิดพลาด (Error)

4 ทฤษฎีการสื่อสาร  C. Shannon Theorem.  โดยที่ C คือ Channel Capacity (bps) W คือ Bandwidth (Hz) S คือ Signal (Watt) N คือ Noise (Watt)  เราสามารถแปลง S/N ให้อยู่ ในรูป dB ได้ดังนี้ SNR(dB) = 10 log 10 S/N  ตัวอย่าง Signal = 1,000 Watt, Noise 1 Watt จงหา Signal-to-Noise Ratio dB = 10 log 10 1000/1 dB = 10 log 10 10 3 = 30

5 ทฤษฎีการสื่อสาร  ระบบวิทยุสื่อสารระบบหนึ่งมี Bandwidth อยู่ที่ 10 MHz มี Signal อยู่ที่ 10 Watt และมี Noise อยู่ที่ 0.1 Watt จงคำนวณหา Channel Capacity ของระบบดังกล่าว C = W log2 (1+ S/N) = 10 log2 (1 + 10/0.1) = 10 log 2 (2 6.6 ) = 66 Mbps

6 ทฤษฎีการสื่อสาร  ระบบโทรศัพท์ระบบหนึ่งมี SNR(Signal-to-Noise Ratio) อยู่ที่ 20 dB มี Bandwidth อยู่ที่ 4 kHz จงคำนวณหา Capacity ของระบบ โทรศัพท์ดังกล่าว 20 = 10 log 10 (S/N) 20 = 10 log 10 (10 2 )  C = W log2 (1+ S/N) = 4 log2 (1 + 100) = 4 log 2 (101) = 26.63 kbps

7 Network Throughput  เราสามารถคำนวนหา Network Throughput ได้จากสูตร R = C/Number of User โดยที่ R = Throughput ( ความเร็วเฉลี่ย ) C = Capacity ( ความเร็วสูงสุด )

8 ตัวอย่างการคำนวนหา Network Throughput  ระบบสื่อสารระบบหนึ่งมีความเร็วสูงสุดในการรับ - ส่งข้อมูล (Channel Capacity) อยู่ที่ 10 Mbps เมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกัน 5 คนจงคำนวณหา Network Throughput ของระบบดังกล่าว  ทำการคำนวนหา Network Thruoghput R = C / Number of User = 10 / 5 = 2 Mbps

9 Network Utilization  เราสามารถคำนวนหา Network Utilization ได้จากสูตร U = R/C โดยที่ R = Throughput ( ความเร็วเฉลี่ย ) C = Capacity ( ความเร็วสูงสุด ) Throughput จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Capacity เสมอ (R <= C)

10 ตัวอย่างการคำนวนหา Utilization  ระบบสื่อสารระบบหนึ่งมีความเร็วสูงสุดในการรับ - ส่งข้อมูล (Channel Capacity) อยู่ที่ 100 Mbps มีความเร็วเฉลี่ยในการรับ - ส่งข้อมูล (Throughput) อยู่ที่ 75 Mbps จงคำนวณหา Network Utilization ของระบบดังกล่าว  ทำการคำนวนหา Utilization U = R / C = 75 / 100 = 0.75 = 75%

11 Delay Time  เราสามารถคำนวนหา Delay Time ได้จากสูตร Delay Time = D/C โดยที่ D = Transmission Data ( จำนวนข้อมูลที่ส่งทั้งหมด ) C = Channel Capacity ( ความเร็วสูงสุด )

12 ตัวอย่างการคำนวนหา Delay Time  ต้องการส่งข้อมูลขนาด 2 MB ผ่านระบบเครือข่ายที่มีความเร็ว สูงสุดในการรับ - ส่งข้อมูล (Channel Capacity) อยู่ที่ 10 Mbps จง คำนวณหา Delay Time ของระบบดังกล่าว  ทำการคำนวนหา Delay Time Delay Time = D / C = 2 x 10 6 x 8 / 10 x 10 6 = 1.6 sec

13 Questions and Answers

14 Exercises 2 1. ต้องการส่งข้อมูลขนาด 10 MB ผ่านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่มีความเร็วเฉลี่ยในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 1 Mbps จากการ ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลของระบบพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด 1000 bits จงคำนวณหา BER ของระบบดังกล่าวข้างต้น 2. ระบบสื่อสารไร้สายระบบหนึ่งมี SNR(Signal-to-Noise Ratio) อยู่ ที่ 30 dB มี Bandwidth อยู่ที่ 2 MHz จงคำนวณหา Capacity ของระบบโทรศัพท์ดังกล่าว

15 Exercises 2 3. ระบบสื่อสารไร้สายระบบหนึ่งมี SNR(Signal-to-Noise Ratio) อยู่ ที่ 10 dB มี Bandwidth อยู่ที่ 20 MHz จงคำนวณหา a. Channel Capacity ของระบบ b. Throughput ของระบบถ้ากำหนดให้ Network Utilization เท่ากับ 80% c. ถ้าต้องการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงสุด 6 Mbps จะต้องใช้ Bandwidth เท่าไร d. หากต้องการส่งข้อมูลขนาด 1 GB จะมี Delay Time เท่าไร


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google